Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 14. prosinec, Praha. Přehled nejdůležitějších úkolů Občanského fóra vypracovaný Josefem Vavrouškem a určený jako podklad pro jednání rady Koordinačního centra Občanského fóra.

Priority OF
14.12.1989, J. Vavroušek

Uvedené pořadí problémů vyžadujících řešení je dáno především jejich časovou
posloupností, neodpovídá nezbytně jejich významu.

1. Orientace OF
a) sebedefinice OF, jeho zaměření a struktura;
b) vztah k veřejnosti ¦ image;
c) udržování aktivity veřejnosti;
d) předkládání pozitivních řešení;
e) spolupráce s politickými stranami a hnutími.

2. Vnitřní organizace OF
a) rada: složení, způsob práce, termíny setkávání;
b) sněm: dtto, dtto;
c) komise a skupiny;
d) uspořádání práce (vč. sekretariátu)
– Špalíček,
– Aurora,
– Špálova galerie (nebo náhradní prostory);
e) vnitřní informační systém KC OF – včetně fungujících telefonů;
f) styk s veřejností ve všech prostorách KC OF;
g) personalistika KC OF;
h) finance KC OF.
3. Spolupráce s OF
a) evidence místních OF;
b) vnější informační systém KC OF
– osobní,
– telefonický,
– písemný,
– počítačový;
c) výjezdy – požárníci a hasiči;
d) organizační a personální zabezpečení.
4. Mezinárodní spolupráce OF
a) strategie;
b) organizační a personální zabezpečení.
5. Příprava návrhu změn celkového uspořádání čs. společnosti
a) hodnoty, o jejichž realizaci usilujeme;
b) politický systém
– principy,
– politické strany a hnutí,
– vztahy národů a hnutí,
– volební systém;
c) funkce státu a struktura státní správy, pojetí federalizace, mechanismy
zabraňující (nebo alespoň podstatně komplikující) zneužití moci
– konkrétní pojetí systému legislativní, výkonné a soudní moci v
Československu,
– vymezení funkcí prezidenta,
– vymezení působnosti federální vlády a vlád národních,
– federální instituce: jejich funkce, struktura, velikost a způsob práce,
– mezinárodní instituce: dtto,
– pojetí zastupitelských orgánů (parlamentu, nár. výborů ap.),
– justiční systém (soudy, prokuratury apod.);
d) uspořádání ekonomiky
– principy fungování (maximalizace zisku, nebo?),
– postavení ekonomických subjektů, zvláště podniků,
– vlastnictví (formy, vztah k rozhodování, odpovědnost),
– principy řízení podniků (státní podniky, monokracie na principu
soukromého vlastnictví),
– role státu při řízení ekonomiky (vč. plánování, antimonopolního
zákonodárství, péče o životní prostředí),
– pojetí a proces plánování,
– tvorba cen,
– výběr, hodnocení a odměňování lidí.
6. Vztah k »našim« ve vládě
a) bezpostřední kontakt a oboustranné informace;
b) práce pro vládní instituce.
 
tobacamptobacamp
tobacamp