Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 14. prosinec, Praha. Přehled nejdůležitějších úkolů Občanského fóra vypracovaný Josefem Vavrouškem a určený jako podklad pro jednání rady Koordinačního centra Občanského fóra.

Priority OF
14.12.1989, J. Vavroušek

Uvedené pořadí problémů vyžadujících řešení je dáno především jejich časovou
posloupností, neodpovídá nezbytně jejich významu.

1. Orientace OF
a) sebedefinice OF, jeho zaměření a struktura;
b) vztah k veřejnosti ¦ image;
c) udržování aktivity veřejnosti;
d) předkládání pozitivních řešení;
e) spolupráce s politickými stranami a hnutími.

2. Vnitřní organizace OF
a) rada: složení, způsob práce, termíny setkávání;
b) sněm: dtto, dtto;
c) komise a skupiny;
d) uspořádání práce (vč. sekretariátu)
– Špalíček,
– Aurora,
– Špálova galerie (nebo náhradní prostory);
e) vnitřní informační systém KC OF – včetně fungujících telefonů;
f) styk s veřejností ve všech prostorách KC OF;
g) personalistika KC OF;
h) finance KC OF.
3. Spolupráce s OF
a) evidence místních OF;
b) vnější informační systém KC OF
– osobní,
– telefonický,
– písemný,
– počítačový;
c) výjezdy – požárníci a hasiči;
d) organizační a personální zabezpečení.
4. Mezinárodní spolupráce OF
a) strategie;
b) organizační a personální zabezpečení.
5. Příprava návrhu změn celkového uspořádání čs. společnosti
a) hodnoty, o jejichž realizaci usilujeme;
b) politický systém
– principy,
– politické strany a hnutí,
– vztahy národů a hnutí,
– volební systém;
c) funkce státu a struktura státní správy, pojetí federalizace, mechanismy
zabraňující (nebo alespoň podstatně komplikující) zneužití moci
– konkrétní pojetí systému legislativní, výkonné a soudní moci v
Československu,
– vymezení funkcí prezidenta,
– vymezení působnosti federální vlády a vlád národních,
– federální instituce: jejich funkce, struktura, velikost a způsob práce,
– mezinárodní instituce: dtto,
– pojetí zastupitelských orgánů (parlamentu, nár. výborů ap.),
– justiční systém (soudy, prokuratury apod.);
d) uspořádání ekonomiky
– principy fungování (maximalizace zisku, nebo?),
– postavení ekonomických subjektů, zvláště podniků,
– vlastnictví (formy, vztah k rozhodování, odpovědnost),
– principy řízení podniků (státní podniky, monokracie na principu
soukromého vlastnictví),
– role státu při řízení ekonomiky (vč. plánování, antimonopolního
zákonodárství, péče o životní prostředí),
– pojetí a proces plánování,
– tvorba cen,
– výběr, hodnocení a odměňování lidí.
6. Vztah k »našim« ve vládě
a) bezpostřední kontakt a oboustranné informace;
b) práce pro vládní instituce.
 
tobacamptobacamp
tobacamp