Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 14. prosinec, Praha. Přehled nejdůležitějších úkolů Občanského fóra vypracovaný Josefem Vavrouškem a určený jako podklad pro jednání rady Koordinačního centra Občanského fóra.

Priority OF
14.12.1989, J. Vavroušek

Uvedené pořadí problémů vyžadujících řešení je dáno především jejich časovou
posloupností, neodpovídá nezbytně jejich významu.

1. Orientace OF
a) sebedefinice OF, jeho zaměření a struktura;
b) vztah k veřejnosti ¦ image;
c) udržování aktivity veřejnosti;
d) předkládání pozitivních řešení;
e) spolupráce s politickými stranami a hnutími.

2. Vnitřní organizace OF
a) rada: složení, způsob práce, termíny setkávání;
b) sněm: dtto, dtto;
c) komise a skupiny;
d) uspořádání práce (vč. sekretariátu)
– Špalíček,
– Aurora,
– Špálova galerie (nebo náhradní prostory);
e) vnitřní informační systém KC OF – včetně fungujících telefonů;
f) styk s veřejností ve všech prostorách KC OF;
g) personalistika KC OF;
h) finance KC OF.
3. Spolupráce s OF
a) evidence místních OF;
b) vnější informační systém KC OF
– osobní,
– telefonický,
– písemný,
– počítačový;
c) výjezdy – požárníci a hasiči;
d) organizační a personální zabezpečení.
4. Mezinárodní spolupráce OF
a) strategie;
b) organizační a personální zabezpečení.
5. Příprava návrhu změn celkového uspořádání čs. společnosti
a) hodnoty, o jejichž realizaci usilujeme;
b) politický systém
– principy,
– politické strany a hnutí,
– vztahy národů a hnutí,
– volební systém;
c) funkce státu a struktura státní správy, pojetí federalizace, mechanismy
zabraňující (nebo alespoň podstatně komplikující) zneužití moci
– konkrétní pojetí systému legislativní, výkonné a soudní moci v
Československu,
– vymezení funkcí prezidenta,
– vymezení působnosti federální vlády a vlád národních,
– federální instituce: jejich funkce, struktura, velikost a způsob práce,
– mezinárodní instituce: dtto,
– pojetí zastupitelských orgánů (parlamentu, nár. výborů ap.),
– justiční systém (soudy, prokuratury apod.);
d) uspořádání ekonomiky
– principy fungování (maximalizace zisku, nebo?),
– postavení ekonomických subjektů, zvláště podniků,
– vlastnictví (formy, vztah k rozhodování, odpovědnost),
– principy řízení podniků (státní podniky, monokracie na principu
soukromého vlastnictví),
– role státu při řízení ekonomiky (vč. plánování, antimonopolního
zákonodárství, péče o životní prostředí),
– pojetí a proces plánování,
– tvorba cen,
– výběr, hodnocení a odměňování lidí.
6. Vztah k »našim« ve vládě
a) bezpostřední kontakt a oboustranné informace;
b) práce pro vládní instituce.
 
tobacamptobacamp
tobacamp