Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 5. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra prezidentu republiky s návrhem znění amnestie pro politické vězně.

Koordinační centrum Občanského fóra z podnětu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných předkládá následující požadavek:

Prezident ČSSR nechť neprodleně, nejdéle do 10.12.1989 rozhodne o amnestii u všech osob, jejichž údajná trestná činnost je kvalifikována podle uvedených ustanovení trestního zákona. Jde o ustanovení sloužící jen k politické represi nebo o taková ustanovení, která sice podle úmyslu zákonodárce měla postihovat určitou závažnou trestnou činnost, jsou však justiční praxí posledních let zneužívána zase jen k politické represi.

Navrhujeme rozhodnutí o amnestii tohoto znění a rozsahu:

čl. I
Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy podvracení republiky (§ 98 tr. zákona), též ve vztahu k poškozování státu světové socialistické soustavy (§ 99), pobuřování (§ 100), zneužívání náboženské funkce (§ 101), hanobení republiky a jejího představitele (§ 102 a § 103), hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele (§ 104), opuštění republiky (§ 109), vniknutí na území republiky (§ 110), porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 111), poškozování zájmů republiky v cizině (§ 112), odnětí věci hospodářskému určení (§ 116), nedovolené podnikání (§ 118), útok na státní orgán (§ 152/2), útok na veřejného činitele (§ 156/2), ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele (§ 156a), schvalování trestného činu (§ 165), maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171, odst. 1, písm. c), maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178), hanobení rasy, národa a přesvědčení (§ 198 písm. b), neplnění odvodní povinnosti (§ 267), nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 269 a § 270) a ohrožování politického a morálního stavu jednotky (§ 288), spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

čl. II
Nařizuji, aby nebylo konáno, a pokud je konáno, aby bylo zastaveno řízení o přečinech podle § 6, písm. a), c) zákona č. 150/69 Sb.

čl. III
Promíjím nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly přede dnem tohoto rozhodnutí uloženy za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

čl. IV
Tresty odnětí svobody podmíněně odložené, neodpykané tresty nápravného opatření, vykonané i nevykonané tresty peněžité, tresty vyhoštění a zákazu pobytu uložené i  samostatně přede dnem tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí promíjím s účinkem, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

Dne 5.prosince 1989
Za Koordinační centrum Občanského fóra:
Ladislav Lis, Petr Pospíchal

 
tobacamptobacamp
tobacamp