Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 5. prosinec, Praha. Dopis Koordinačního centra Občanského fóra prezidentu republiky s návrhem znění amnestie pro politické vězně.

Koordinační centrum Občanského fóra z podnětu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných předkládá následující požadavek:

Prezident ČSSR nechť neprodleně, nejdéle do 10.12.1989 rozhodne o amnestii u všech osob, jejichž údajná trestná činnost je kvalifikována podle uvedených ustanovení trestního zákona. Jde o ustanovení sloužící jen k politické represi nebo o taková ustanovení, která sice podle úmyslu zákonodárce měla postihovat určitou závažnou trestnou činnost, jsou však justiční praxí posledních let zneužívána zase jen k politické represi.

Navrhujeme rozhodnutí o amnestii tohoto znění a rozsahu:

čl. I
Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání pro trestné činy podvracení republiky (§ 98 tr. zákona), též ve vztahu k poškozování státu světové socialistické soustavy (§ 99), pobuřování (§ 100), zneužívání náboženské funkce (§ 101), hanobení republiky a jejího představitele (§ 102 a § 103), hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele (§ 104), opuštění republiky (§ 109), vniknutí na území republiky (§ 110), porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 111), poškozování zájmů republiky v cizině (§ 112), odnětí věci hospodářskému určení (§ 116), nedovolené podnikání (§ 118), útok na státní orgán (§ 152/2), útok na veřejného činitele (§ 156/2), ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele (§ 156a), schvalování trestného činu (§ 165), maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171, odst. 1, písm. c), maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi (§ 178), hanobení rasy, národa a přesvědčení (§ 198 písm. b), neplnění odvodní povinnosti (§ 267), nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 269 a § 270) a ohrožování politického a morálního stavu jednotky (§ 288), spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí.

čl. II
Nařizuji, aby nebylo konáno, a pokud je konáno, aby bylo zastaveno řízení o přečinech podle § 6, písm. a), c) zákona č. 150/69 Sb.

čl. III
Promíjím nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly přede dnem tohoto rozhodnutí uloženy za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí, s účinky, že se dnem tohoto rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

čl. IV
Tresty odnětí svobody podmíněně odložené, neodpykané tresty nápravného opatření, vykonané i nevykonané tresty peněžité, tresty vyhoštění a zákazu pobytu uložené i  samostatně přede dnem tohoto rozhodnutí za trestné činy uvedené v čl. I a přečiny uvedené v čl. II tohoto rozhodnutí promíjím s účinkem, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.

Dne 5.prosince 1989
Za Koordinační centrum Občanského fóra:
Ladislav Lis, Petr Pospíchal

 
tobacamptobacamp
tobacamp