Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1988, 8. listopad, Praha. ─ Prohlášení k ustavení Československého helsinského výboru.

Společně s mnoha svými spoluobčany a s miliony lidí v Evropě jsme přesvědčeni o tom, že úsilí o bezpečnost a spolupráci na našem kontinentě, jak bylo zahájeno podpisem Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách 1.8.1975, otevírá cestu k lepší budoucnosti nás všech. Zároveň se domníváme, že toto úsilí nemůže být jen věcí vlád, diplomatických služeb a oficiálních institucí, ale všech občanů a všech jejich nezávislých iniciativ. V mnoha státech existují a působí »helsinské« výbory či skupiny a organizace.

Proto jsme se rozhodli ustavit i v Československu výbor na podporu zásad a ustanovení Závěrečného aktu z Helsinek s názvem Československý helsinský výbor.

Úkolem výboru bude především objektivně informovat o tomto pohybu. Dosavadní stupeň informovanosti o něm není přiměřený jeho významu. Půjde dále o přímou občanskou angažovanost i ve směru zásad a ustanovení jak Závěrečného aktu, tak výsledných dokumentů dalších jednání KBSE v oblasti, kterou tyto dokumenty k takové angažovanosti otevírají. Jde tu především o princip č. VII Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy, respektování lidských práv a základních svobod, označené za podstatného činitele míru, spravedlnosti a blahobytu. Zde je ─ poprvé v mezinárodním dokumentu takové váhy ─ uznáno a potvrzeno všemi účastníky KBSE »právo jednotlivce znát svá práva a povinnosti v této oblasti a postupovat v souladu s nimi«. To rozšiřuje ještě výsledný dokument madridského zasedání z 9.9.1983, jímž je pro uskutečňování helsinských zásad v této oblasti uznávána »relevantní a pozitivní úloha« nejen vlád a oficiálních institucí, nýbrž i organizací a jednotlivců. Náš výbor chce usilovat o konstruktivní dialog a spolupráci jak s orgány federální vlády a Federálního shromáždění, tak s oficiálními i polooficiálními místy, jako je např. Čs. výbor pro evropskou bezpečnost, a samozřejmě se všemi zainteresovanými občany. Je též od svého vzniku ve styku s Mezinárodní helsinskou federací pro lidská práva i některými jejími složkami ve státech-účastnících KBSE.

Chceme tedy zejména napomáhat tomu, aby zásady a ustanovení Závěrečného aktu i následných jednání KBSE týkající se lidských práv ─ a to nejen plén konferencí, nýbrž i odborných setkání expertů ─ byla u nás dostatečně zveřejňována. Chceme dále přispívat k tomu, aby tyto zásady byly také uváděny v praxi, monitorovat případy jejich porušování a napomáhat k jejich řešení.

Doufáme, že naše iniciativa, rozvíjená v plném souladu s čs. právním řádem i s mezinárodními úvazky přijatými příslušnými ústavními orgány, bude správně pochopena a obecně prospěšná.

Prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., předseda

Rudolf Battěk, sociolog; Ján Čarnogurský, právník; Josef Danisz, právník; Bohumil Doležal, sociolog; Václav Havel, spisovatel; Bohumír Janát, filozof; Zdeněk Jičínský, právník; Vladimír Kadlec, ekonom; Eva Kantůrková, spisovatelka; Ladislav Lis, právník; Milan Machovec, profesor; Václav Malý, katolický kněz; Anna Marvanová, novinářka; Radim Palouš, pedagog; Libuše Šilhánová, socioložka; Jan Štern, novinář; Karel Štindl, novinář; Petr Uhl, inženýr; Jan Urban, novinář

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, samizdat. Ed. nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 11 (1988), č. 20, s. 16

 
tobacamptobacamp
tobacamp