Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1988, 8. listopad, Praha. ─ Prohlášení k ustavení Československého helsinského výboru.

Společně s mnoha svými spoluobčany a s miliony lidí v Evropě jsme přesvědčeni o tom, že úsilí o bezpečnost a spolupráci na našem kontinentě, jak bylo zahájeno podpisem Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách 1.8.1975, otevírá cestu k lepší budoucnosti nás všech. Zároveň se domníváme, že toto úsilí nemůže být jen věcí vlád, diplomatických služeb a oficiálních institucí, ale všech občanů a všech jejich nezávislých iniciativ. V mnoha státech existují a působí »helsinské« výbory či skupiny a organizace.

Proto jsme se rozhodli ustavit i v Československu výbor na podporu zásad a ustanovení Závěrečného aktu z Helsinek s názvem Československý helsinský výbor.

Úkolem výboru bude především objektivně informovat o tomto pohybu. Dosavadní stupeň informovanosti o něm není přiměřený jeho významu. Půjde dále o přímou občanskou angažovanost i ve směru zásad a ustanovení jak Závěrečného aktu, tak výsledných dokumentů dalších jednání KBSE v oblasti, kterou tyto dokumenty k takové angažovanosti otevírají. Jde tu především o princip č. VII Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy, respektování lidských práv a základních svobod, označené za podstatného činitele míru, spravedlnosti a blahobytu. Zde je ─ poprvé v mezinárodním dokumentu takové váhy ─ uznáno a potvrzeno všemi účastníky KBSE »právo jednotlivce znát svá práva a povinnosti v této oblasti a postupovat v souladu s nimi«. To rozšiřuje ještě výsledný dokument madridského zasedání z 9.9.1983, jímž je pro uskutečňování helsinských zásad v této oblasti uznávána »relevantní a pozitivní úloha« nejen vlád a oficiálních institucí, nýbrž i organizací a jednotlivců. Náš výbor chce usilovat o konstruktivní dialog a spolupráci jak s orgány federální vlády a Federálního shromáždění, tak s oficiálními i polooficiálními místy, jako je např. Čs. výbor pro evropskou bezpečnost, a samozřejmě se všemi zainteresovanými občany. Je též od svého vzniku ve styku s Mezinárodní helsinskou federací pro lidská práva i některými jejími složkami ve státech-účastnících KBSE.

Chceme tedy zejména napomáhat tomu, aby zásady a ustanovení Závěrečného aktu i následných jednání KBSE týkající se lidských práv ─ a to nejen plén konferencí, nýbrž i odborných setkání expertů ─ byla u nás dostatečně zveřejňována. Chceme dále přispívat k tomu, aby tyto zásady byly také uváděny v praxi, monitorovat případy jejich porušování a napomáhat k jejich řešení.

Doufáme, že naše iniciativa, rozvíjená v plném souladu s čs. právním řádem i s mezinárodními úvazky přijatými příslušnými ústavními orgány, bude správně pochopena a obecně prospěšná.

Prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., předseda

Rudolf Battěk, sociolog; Ján Čarnogurský, právník; Josef Danisz, právník; Bohumil Doležal, sociolog; Václav Havel, spisovatel; Bohumír Janát, filozof; Zdeněk Jičínský, právník; Vladimír Kadlec, ekonom; Eva Kantůrková, spisovatelka; Ladislav Lis, právník; Milan Machovec, profesor; Václav Malý, katolický kněz; Anna Marvanová, novinářka; Radim Palouš, pedagog; Libuše Šilhánová, socioložka; Jan Štern, novinář; Karel Štindl, novinář; Petr Uhl, inženýr; Jan Urban, novinář

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, samizdat. Ed. nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 11 (1988), č. 20, s. 16

 
tobacamptobacamp
tobacamp