Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The following documents and texts show the scope of civil society during the last three years of the communist regime in Czechoslovakia. They have been selected to illustrate the main trends and personalities of anti-totalitarian resistance. The selection, admittedly somewhat one-sided, includes texts of well-known, most distinctive opposition groups, movements, and individuals. All documents were published as a working paper for the international conference “The Democratic Revolution in Czechoslovakia: Its Preconditions, Course and Immediate Aftermath” held in Prague on 14-16 October, 1999. See Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů. Ed. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (Praha, Československé dokumentační středisko a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1999, 111 pp).
.

1988, 8. listopad, Praha. ─ Prohlášení k ustavení Československého helsinského výboru.

Společně s mnoha svými spoluobčany a s miliony lidí v Evropě jsme přesvědčeni o tom, že úsilí o bezpečnost a spolupráci na našem kontinentě, jak bylo zahájeno podpisem Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách 1.8.1975, otevírá cestu k lepší budoucnosti nás všech. Zároveň se domníváme, že toto úsilí nemůže být jen věcí vlád, diplomatických služeb a oficiálních institucí, ale všech občanů a všech jejich nezávislých iniciativ. V mnoha státech existují a působí »helsinské« výbory či skupiny a organizace.

Proto jsme se rozhodli ustavit i v Československu výbor na podporu zásad a ustanovení Závěrečného aktu z Helsinek s názvem Československý helsinský výbor.

Úkolem výboru bude především objektivně informovat o tomto pohybu. Dosavadní stupeň informovanosti o něm není přiměřený jeho významu. Půjde dále o přímou občanskou angažovanost i ve směru zásad a ustanovení jak Závěrečného aktu, tak výsledných dokumentů dalších jednání KBSE v oblasti, kterou tyto dokumenty k takové angažovanosti otevírají. Jde tu především o princip č. VII Deklarace principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy, respektování lidských práv a základních svobod, označené za podstatného činitele míru, spravedlnosti a blahobytu. Zde je ─ poprvé v mezinárodním dokumentu takové váhy ─ uznáno a potvrzeno všemi účastníky KBSE »právo jednotlivce znát svá práva a povinnosti v této oblasti a postupovat v souladu s nimi«. To rozšiřuje ještě výsledný dokument madridského zasedání z 9.9.1983, jímž je pro uskutečňování helsinských zásad v této oblasti uznávána »relevantní a pozitivní úloha« nejen vlád a oficiálních institucí, nýbrž i organizací a jednotlivců. Náš výbor chce usilovat o konstruktivní dialog a spolupráci jak s orgány federální vlády a Federálního shromáždění, tak s oficiálními i polooficiálními místy, jako je např. Čs. výbor pro evropskou bezpečnost, a samozřejmě se všemi zainteresovanými občany. Je též od svého vzniku ve styku s Mezinárodní helsinskou federací pro lidská práva i některými jejími složkami ve státech-účastnících KBSE.

Chceme tedy zejména napomáhat tomu, aby zásady a ustanovení Závěrečného aktu i následných jednání KBSE týkající se lidských práv ─ a to nejen plén konferencí, nýbrž i odborných setkání expertů ─ byla u nás dostatečně zveřejňována. Chceme dále přispívat k tomu, aby tyto zásady byly také uváděny v praxi, monitorovat případy jejich porušování a napomáhat k jejich řešení.

Doufáme, že naše iniciativa, rozvíjená v plném souladu s čs. právním řádem i s mezinárodními úvazky přijatými příslušnými ústavními orgány, bude správně pochopena a obecně prospěšná.

Prof. dr. Jiří Hájek, DrSc., předseda

Rudolf Battěk, sociolog; Ján Čarnogurský, právník; Josef Danisz, právník; Bohumil Doležal, sociolog; Václav Havel, spisovatel; Bohumír Janát, filozof; Zdeněk Jičínský, právník; Vladimír Kadlec, ekonom; Eva Kantůrková, spisovatelka; Ladislav Lis, právník; Milan Machovec, profesor; Václav Malý, katolický kněz; Anna Marvanová, novinářka; Radim Palouš, pedagog; Libuše Šilhánová, socioložka; Jan Štern, novinář; Karel Štindl, novinář; Petr Uhl, inženýr; Jan Urban, novinář

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, samizdat. Ed. nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 11 (1988), č. 20, s. 16

 
tobacamptobacamp
tobacamp