Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 30. listopad, Praha. Návrh stanoviska Občanského fóra k prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k vnitropolitické situaci.

Federální shromáždění jako nejvyšší zákonodárný orgán našeho státu včerejšího dne po rozsáhlé rozpravě, ve které vyslovilo hluboké politování nad zásahem bezpečnostních sil proti studentům dne 17. listopadu 1989 v Praze, ustavilo komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroku a podpořilo řadu požadavků a návrhů tlumočených předsedou federální vlády jako výsledek jednání s Občanským fórem a ostatními složkami politického a společenského života země. Federální shromáždění současně přijalo ústavní cestou změnu Ústavy ČSSR tak, že vypustilo čl. 4 o vedoucí úloze KSČ a přiměřeně požadavkům doby upravilo i články 6 a 16 o Národní frontě a kulturní politice státu. Stalo se tak v souladu se spontánně vyjádřeným míněním naší československé veřejnosti a Občanské fórum tyto zásadní ústavní kroky vítá. Zasedání Federálního shromáždění bylo poprvé v posledních letech podrobeno i kontrole veřejnosti tím, že jeho rozprava byla bezprostředně vysílána Československou televizí. Průběh této rozpravy, celková úroveň jednání a nešetrný postoj k zájmům studentů, kterých jsme se tak stali všichni svědky, nás však znovu přesvědčily o tom, že v našem nejvyšším zákonodárném sboru musí napříště zasedat toliko občané, kteří budou důstojně reprezentovat nejen své voliče, ale i zavazující historické tradice demokracie, humanity a tolerance. Nemůžeme proto ustat ve svém úsilí o skutečný a definitivní odchod osob, které se ještě v nedávné minulosti zkompromitovaly. Poslanci Federálního shromáždění, kteří tento podíl viny na překonané minulosti nesou, by měli dostát své lidské a občanské odpovědnosti a své mandáty složit. Ve Federálním shromáždění působí jistě poslanci, kteří jsou s to dostát požadavkům doby. Jsme však současně přesvědčeni, že poslanci, kteří těmto požadavkům neodpovídají, jsou obecně známí a že nebude třeba je k rezignaci vyzývat.

Občanské fórum
V Praze dne 30. listopadu 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp