Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 27. listopad, 12.00 hod., Praha. – Stanovisko Občanského fóra k politické situaci po generální stávce.

Stanovisko OF ke dni 27. listopadu 1989

  1. OF je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo odmítá další přetrvávání politického systému jedné vládnoucí strany a kdo se cítí osloven programovými zásadami OF (ze dne 26.11.1989). Za základní cíl OF považujeme definitivní otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro prosazení svobodných voleb v naší zemi.
  2. OF vznikají v těchto dnech na celém území našeho státu. Tento proces není a nemůže být organizován z jednoho místa a proto se bude uskutečňovat v nejrůznějších podobách. Nemáme žádnou hierarchickou organizační strukturu ani profesionální aparát ani technické zázemí. Přesto nám velmi záleží na vzájemném propojení a snadné komunikaci všech vznikajících místních středisek OF. Nejsme političtí profesionálové, jednáme neustále v časové tísni, a tím vysvětlujeme, že se nám ne vždy podařilo rychle reagovat na tisíce podnětných námětů a požadavků československé veřejnosti. V dnešní politické realitě bude fungovat koordinační centrum OF, které bude vytvářet a udržovat stálé spojení se všemi místními středisky, abychom byli schopni rychlé a účinné společné akce. Už teď můžeme slíbit, že všechny vaše podněty jsou evidovány a zvažovány. Za perspektivní považujeme v době před mimořádným sjezdem KSČ uskutečnit celostátní setkání zástupců všech středisek OF.
  3. Koordinační centrum OF navrhuje dnem 27.11.1989 ukončit celostátní stávkové hnutí. Dospěli jsme k závěru, že původní požadavky OF byly zásadně splněny nebo se plní. Koordinační centrum OF bude sledovat jejich definitivní splnění. Troufáme si předložit tento návrh proto, že se budeme opírat o trvající stávkovou pohotovost nás všech. Tak jak dokážeme dnes stávku ukončit, tak ji budeme schopni znovu zahájit. Proto doporučujeme, aby stávkové výbory našly způsob, jak se přetvořit v občanská fóra.
  4. Zahájili jsme jednání s předsedou FV, kterého považujeme za dnešního představitele státní moci. Dosud platné programové prohlášení vlády i její složení neodpovídá dnešní politické situaci. Zeptáme se zítra předsedy vlády, zda je on sám odhodlán program a složení vlády zásadně změnit a přijmout požadavky OF. Tyto požadavky máme připraveny. V kladném případě s ním budeme jednat, předložíme mu své požadavky a náměty. Jeho odpověď rozhodne o našem dalším postupu. Nerozhodne-li se ministerský předseda v tomto duchu, budeme žádat demisi vlády.
Předpokládáme, že prezident republiky realisticky zváží situaci a pověří sestavením vlády jiného kandidáta, který bude pro československou veřejnost přijatelný a který bude ochoten od první chvíle jednat také se zástupci OF. Za rozhodující podmínku považujeme jeho odhodlání zajistit uspořádání svobodných voleb.

V Praze 27.11.1989 ve 12 hodin
Občanské fórum
(Za správnost ručí V. Klaus)

 
tobacamptobacamp
tobacamp