Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 20. března, Praha. ─ Dopis nezávislých iniciativ poslancům Federálního shromáždění ČSSR vyzývající je k neschválení připravených »zákonných opatření«.

Paní poslankyně, pane poslanče,

oslovujeme Vás ve chvíli, kdy se naše republika ocitla na křižovatce. Máme na vybranou: buď cestu demokratické obnovy, cestu sice nesnadnou, ale jedině možnou, chceme-li začít skutečně léčit hluboké ekonomické, ekologické i mravní rány naší společnosti. Z naší strany nikdy nechyběla a ani dosud nechybí ochota podílet se na takto pojatém vývoji. Nebo bude státní moc pokračovat v násilném jednání proti nezávislým občanským skupinám s cílem umlčet hlas procitající občanské společnosti. To však je cesta bez budoucnosti, cesta vedoucí k hospodářskému a sociálnímu rozvratu.

Na Vašem zasedání máte schválit tzv. »zákonná opatření«, na nichž se usneslo předsednictvo FS 14. února 1989. Domníváte se, že je to vůle Vašich voličů? Dřív, než zvednete ruku, zamyslete se nad tím, co činíte. Ve Vídni se čs. vláda v principu 13 slavnostně zavázala zdokonalovat zákony, předpisy a politiku v oblasti lidských práv tak, aby bylo zajištěno účinné vykonávání těchto práv a svobod. Ve Vídni schválením principu 26 čs. vláda schválila nejen legalitu občanských iniciativ, ale dokonce se zavázala, že bude usnadňovat sdružování, komunikaci a kontakty mezi občany, kteří usilují o realizaci ustanovení helsinských dokumentů. Zavázala se rovněž odstraňovat zákonodárné a správní překážky, jež uvedenému úsilí brání. Tzv. »zákonná opatření«, jež jsou Vám předkládána, jsou však v příkrém rozporu s tímto platným mezinárodním závazkem a právní kulturou.

Paní poslankyně, pane poslanče,

je na Vás vložena velká odpovědnost. Schválíte-li opatření, jež nás přibližují výjimečnému stavu, kdy o svobodě projevu, o právu na pokojné shromažďování a sdružování nemůže být ani řeč, schválíte hrubé porušení zcela čerstvé mezinárodní smlouvy. Schválíte tím bez výhrad i represe, kolotoč politických procesů a věznění osob, které mají nespornou autoritu doma i v zahraničí. Zásluhou tohoto pošetilého jednání se Československo už dostalo na mezinárodní pranýř a hrozí nám mimo jiné, že pohoršení většiny zemí helsinského společenství se projeví i ve vztazích, jež mají značný význam pro hospodářský rozvoj.

Lidé, kteří Vás k takovému činu nabádají, odejdou. Vy však zůstanete se svou odpovědností. Každý z vás by měl myslet na to, aby se mohl jednou s dobrým svědomím podívat do očí svým spoluobčanům ─ i svým nejbližším, svým dětem.

Žádáme Vás proto: nehlasujte pro porušení našich mezinárodních závazků. Jednejte v souladu se svou odpovědností vůči občanům i vůči skutečné zákonnosti.

Charta 77: Saša Vondra, Dana Němcová, Tomáš Hradílek

Hnutí za občanskou svobodu: Václav Benda, Jaroslav Šabata, Ján Čarnogurský

Československý helsinský výbor: Jiří Hájek, Ladislav Lis, Václav Malý, Jan Štern

Demokratická iniciativa: Emanuel Mandler

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: Petr Uhl, Andrej Stankovič

Společnost přátel USA a Mírový klub Johna Lennon

Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 7, s. 4.

 
tobacamptobacamp
tobacamp