Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1989, 20. března, Praha. ─ Dopis nezávislých iniciativ poslancům Federálního shromáždění ČSSR vyzývající je k neschválení připravených »zákonných opatření«.

Paní poslankyně, pane poslanče,

oslovujeme Vás ve chvíli, kdy se naše republika ocitla na křižovatce. Máme na vybranou: buď cestu demokratické obnovy, cestu sice nesnadnou, ale jedině možnou, chceme-li začít skutečně léčit hluboké ekonomické, ekologické i mravní rány naší společnosti. Z naší strany nikdy nechyběla a ani dosud nechybí ochota podílet se na takto pojatém vývoji. Nebo bude státní moc pokračovat v násilném jednání proti nezávislým občanským skupinám s cílem umlčet hlas procitající občanské společnosti. To však je cesta bez budoucnosti, cesta vedoucí k hospodářskému a sociálnímu rozvratu.

Na Vašem zasedání máte schválit tzv. »zákonná opatření«, na nichž se usneslo předsednictvo FS 14. února 1989. Domníváte se, že je to vůle Vašich voličů? Dřív, než zvednete ruku, zamyslete se nad tím, co činíte. Ve Vídni se čs. vláda v principu 13 slavnostně zavázala zdokonalovat zákony, předpisy a politiku v oblasti lidských práv tak, aby bylo zajištěno účinné vykonávání těchto práv a svobod. Ve Vídni schválením principu 26 čs. vláda schválila nejen legalitu občanských iniciativ, ale dokonce se zavázala, že bude usnadňovat sdružování, komunikaci a kontakty mezi občany, kteří usilují o realizaci ustanovení helsinských dokumentů. Zavázala se rovněž odstraňovat zákonodárné a správní překážky, jež uvedenému úsilí brání. Tzv. »zákonná opatření«, jež jsou Vám předkládána, jsou však v příkrém rozporu s tímto platným mezinárodním závazkem a právní kulturou.

Paní poslankyně, pane poslanče,

je na Vás vložena velká odpovědnost. Schválíte-li opatření, jež nás přibližují výjimečnému stavu, kdy o svobodě projevu, o právu na pokojné shromažďování a sdružování nemůže být ani řeč, schválíte hrubé porušení zcela čerstvé mezinárodní smlouvy. Schválíte tím bez výhrad i represe, kolotoč politických procesů a věznění osob, které mají nespornou autoritu doma i v zahraničí. Zásluhou tohoto pošetilého jednání se Československo už dostalo na mezinárodní pranýř a hrozí nám mimo jiné, že pohoršení většiny zemí helsinského společenství se projeví i ve vztazích, jež mají značný význam pro hospodářský rozvoj.

Lidé, kteří Vás k takovému činu nabádají, odejdou. Vy však zůstanete se svou odpovědností. Každý z vás by měl myslet na to, aby se mohl jednou s dobrým svědomím podívat do očí svým spoluobčanům ─ i svým nejbližším, svým dětem.

Žádáme Vás proto: nehlasujte pro porušení našich mezinárodních závazků. Jednejte v souladu se svou odpovědností vůči občanům i vůči skutečné zákonnosti.

Charta 77: Saša Vondra, Dana Němcová, Tomáš Hradílek

Hnutí za občanskou svobodu: Václav Benda, Jaroslav Šabata, Ján Čarnogurský

Československý helsinský výbor: Jiří Hájek, Ladislav Lis, Václav Malý, Jan Štern

Demokratická iniciativa: Emanuel Mandler

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: Petr Uhl, Andrej Stankovič

Společnost přátel USA a Mírový klub Johna Lennon

Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 7, s. 4.

 
tobacamptobacamp
tobacamp