Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 8. prosinec, Praha. Upravená verze dokumentu o vnitřní organizaci Občanského fóra Co jsme (vnitřní organizace).

Co jsme (vnitřní organizace Občanského fóra)

1. Občanské fórum (dále OF) je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace naší společnosti. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo souhlasí s programovými zásadami OF, vydanými dne 26. listopadu 1989. [...]  Za základní cíl OF považujeme úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v naší zemi. {K volbám přistoupí OF jako koalice všech demokratických sil společnosti. Po volbách se mohou jednotlivé politické strany od OF odloučit. Předpokládáme však, že OF umožní i po volbách organizovanou politickou činnost těm občanům, kteří se nestanou členy některé z politických stran. Občanské fórum bude usilovat o garantování přechodu k demokratickému, pluralitnímu právnímu státu, jehož součástí bude i podstatná změna struktury politického a ekonomického systému naší společnosti. Občanské fórum může také podstatně přispět k rozvoji přímé demokracie (samosprávy) v naší společnosti.

2. Místní OF je možno tvořit kdekoliv na základě územní, pracovní nebo zájmové příslušnosti občany, nikoli institucemi. Doporučujeme, aby se příslušnost
k OF vyjádřila podpisem zakládací listiny místní organizace OF, dále doporučujeme ustavení neformální koordinační skupiny, ke které by se občané mohli obracet, a dále zvolení jejího představitele. {Měla by vznikat také okresní a krajská centra OF.

3. Struktura OF
a) Koordinační centrum OF v Praze, {krajská a okresní centra OF} a místní OF tvoří jednotu spojenou aktivním občanským postojem členů. Občanské fórum nevytváří {složitou} hierarchii, ale {především} horizontální síť s veškerými místními občanskými fóry napojenými na jediné koordinační centrum;

b) koordinační centrum OF v Praze je pouze {koncepčním}, organizačním a informačním centrem, v žádném smyslu však není centrem {přikazovacím}; jeho úlohou je {navrhovat koncepci činnosti OF, organizovat tuto činnost,} shromažďovat informace z místních OF, zprostředkovat je a informovat o provedených i chystaných akcích. Všechna místní občanská fóra pracují v místním rámci zcela samostatně;

c) koordinační centrum zastupuje Občanské fórum v jednáních s centrálními státními a mezinárodními institucemi, a to především na základě námětů a
doporučení místních OF; {d) adresa koordinačního centra: Občanské fórum, koordinační centrum, Jungmannovo nám. 9, 110 00 Praha l.}

4. Funkce informačního systému OF

a) K zajištění informačních vazeb je potřebné dodat koordinačnímu centru písemně tyto základní údaje o jednotlivých místních OF: podnik, obec nebo
zájmová organizace, u které místní OF vzniklo, přesná adresa, telefon, jména představitelů, počet členů (alespoň přibližný). Tato data budou centrálně
evidována;

b) po dobu tří týdnů počínaje 28. listopadem 1989 bude evidence, sběr informací a poradenská služba OF umístěna: Špálova galerie, Národní třída 30, 110 00 Praha 1, {tel. 268362, 265132, 267529.} {Nová adresa a telefonní spojení koordinačního centra budou včas oznámeny.} Poštovní schránka OF: 632, pošta 111 21, Praha 1, Politických vězňů 4, vchod Střední odborné učiliště spojů. Číslo účtu OF: 2346-021, SBČS pobočka Praha 2, 110 03 Praha 1, Václavské nám. 42;

c) přenos a zprostředkování informací mezi jednotlivými místními OF a koordinačním centrem bude zajišťován formou informačního zpravodaje, který bude rozesílán z koordinačního centra, prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo výjimečně telefonicky.

5. Zaměření činnosti místních OF
Smyslem činnosti místních OF je dobrovolná aktivizace občanského chování a jednání v politickém i každodenním životě. Proto koordinační centrum  nechce a nemůže ukládat místním OF žádné příkazy a zákazy, poskytuje pouze náměty a doporučení. Domníváme se, že v nejbližší době by se místní OF  mohla zabývat těmito okruhy činností:

a) V široké demkoratické diskusi upřesňovat a vyhraňovat názorová stanoviska občanů. Tato diskuse by měla vést k politické diferenciaci, která je nezbytným předpokladem demokratického pluralitního politického systému;

b) řešit místní problémy, které nejsou uspokojivě zvládány stávajícími společenskými strukturami. {Podle potřeby upravovat místní volební programy, dohlížet na jejich dodržování a pomáhat pro ně vytvářet podmínky.} Místní OF tak mohou přispět ke vzniku občanských samospráv nebo k přeměně byrokratického aparátu institucí v demokratický;

c) připravovat stávkové, demonstrační a jiné akce na podporu svých požadavků, případně požadavků celého OF, budou-li tyto akce nezbytné. V tomto smyslu mohou být místní OF pokračováním stávkových výborů do doby splnění všech požadavků OF;

{d) důsledně prosazovat promítání změn čs. ústavy do praxe a kontrolovat jeho dodržování. To se týká především vedoucí úlohy KSČ (zrušený čl. 4 a pozměněný č. 6 ústavy) a postavení marxismu-leninismu jako státní ideologie (čl. 16 ústavy). Územní, závodní ani jiné výbory KSČ tedy nemají právo  zasahovat do práce zastupitelských orgánů, národních výborů, orgánů státní správy, justičních orgánů, podniků a dalších státních, družstevních a jiných
organizací};

e) posuzovat činnost zvolených poslanců a její soulad se zájmy voličů;

f) podporovat všechny občany všude tam, kde ve styku se stávajícími nedemokratickými strukturami dochází k porušování občanských práv v nejširším slova smyslu. Místní OF jsou tedy prostředkem občanské sebeobrany.

Praha 8. prosince 1989
Koordinační centrum Občanského fóra Praha
 
tobacamptobacamp
tobacamp