Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 8. prosinec, Praha. Upravená verze dokumentu o vnitřní organizaci Občanského fóra Co jsme (vnitřní organizace).

Co jsme (vnitřní organizace Občanského fóra)

1. Občanské fórum (dále OF) je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace naší společnosti. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo souhlasí s programovými zásadami OF, vydanými dne 26. listopadu 1989. [...]  Za základní cíl OF považujeme úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v naší zemi. {K volbám přistoupí OF jako koalice všech demokratických sil společnosti. Po volbách se mohou jednotlivé politické strany od OF odloučit. Předpokládáme však, že OF umožní i po volbách organizovanou politickou činnost těm občanům, kteří se nestanou členy některé z politických stran. Občanské fórum bude usilovat o garantování přechodu k demokratickému, pluralitnímu právnímu státu, jehož součástí bude i podstatná změna struktury politického a ekonomického systému naší společnosti. Občanské fórum může také podstatně přispět k rozvoji přímé demokracie (samosprávy) v naší společnosti.

2. Místní OF je možno tvořit kdekoliv na základě územní, pracovní nebo zájmové příslušnosti občany, nikoli institucemi. Doporučujeme, aby se příslušnost
k OF vyjádřila podpisem zakládací listiny místní organizace OF, dále doporučujeme ustavení neformální koordinační skupiny, ke které by se občané mohli obracet, a dále zvolení jejího představitele. {Měla by vznikat také okresní a krajská centra OF.

3. Struktura OF
a) Koordinační centrum OF v Praze, {krajská a okresní centra OF} a místní OF tvoří jednotu spojenou aktivním občanským postojem členů. Občanské fórum nevytváří {složitou} hierarchii, ale {především} horizontální síť s veškerými místními občanskými fóry napojenými na jediné koordinační centrum;

b) koordinační centrum OF v Praze je pouze {koncepčním}, organizačním a informačním centrem, v žádném smyslu však není centrem {přikazovacím}; jeho úlohou je {navrhovat koncepci činnosti OF, organizovat tuto činnost,} shromažďovat informace z místních OF, zprostředkovat je a informovat o provedených i chystaných akcích. Všechna místní občanská fóra pracují v místním rámci zcela samostatně;

c) koordinační centrum zastupuje Občanské fórum v jednáních s centrálními státními a mezinárodními institucemi, a to především na základě námětů a
doporučení místních OF; {d) adresa koordinačního centra: Občanské fórum, koordinační centrum, Jungmannovo nám. 9, 110 00 Praha l.}

4. Funkce informačního systému OF

a) K zajištění informačních vazeb je potřebné dodat koordinačnímu centru písemně tyto základní údaje o jednotlivých místních OF: podnik, obec nebo
zájmová organizace, u které místní OF vzniklo, přesná adresa, telefon, jména představitelů, počet členů (alespoň přibližný). Tato data budou centrálně
evidována;

b) po dobu tří týdnů počínaje 28. listopadem 1989 bude evidence, sběr informací a poradenská služba OF umístěna: Špálova galerie, Národní třída 30, 110 00 Praha 1, {tel. 268362, 265132, 267529.} {Nová adresa a telefonní spojení koordinačního centra budou včas oznámeny.} Poštovní schránka OF: 632, pošta 111 21, Praha 1, Politických vězňů 4, vchod Střední odborné učiliště spojů. Číslo účtu OF: 2346-021, SBČS pobočka Praha 2, 110 03 Praha 1, Václavské nám. 42;

c) přenos a zprostředkování informací mezi jednotlivými místními OF a koordinačním centrem bude zajišťován formou informačního zpravodaje, který bude rozesílán z koordinačního centra, prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo výjimečně telefonicky.

5. Zaměření činnosti místních OF
Smyslem činnosti místních OF je dobrovolná aktivizace občanského chování a jednání v politickém i každodenním životě. Proto koordinační centrum  nechce a nemůže ukládat místním OF žádné příkazy a zákazy, poskytuje pouze náměty a doporučení. Domníváme se, že v nejbližší době by se místní OF  mohla zabývat těmito okruhy činností:

a) V široké demkoratické diskusi upřesňovat a vyhraňovat názorová stanoviska občanů. Tato diskuse by měla vést k politické diferenciaci, která je nezbytným předpokladem demokratického pluralitního politického systému;

b) řešit místní problémy, které nejsou uspokojivě zvládány stávajícími společenskými strukturami. {Podle potřeby upravovat místní volební programy, dohlížet na jejich dodržování a pomáhat pro ně vytvářet podmínky.} Místní OF tak mohou přispět ke vzniku občanských samospráv nebo k přeměně byrokratického aparátu institucí v demokratický;

c) připravovat stávkové, demonstrační a jiné akce na podporu svých požadavků, případně požadavků celého OF, budou-li tyto akce nezbytné. V tomto smyslu mohou být místní OF pokračováním stávkových výborů do doby splnění všech požadavků OF;

{d) důsledně prosazovat promítání změn čs. ústavy do praxe a kontrolovat jeho dodržování. To se týká především vedoucí úlohy KSČ (zrušený čl. 4 a pozměněný č. 6 ústavy) a postavení marxismu-leninismu jako státní ideologie (čl. 16 ústavy). Územní, závodní ani jiné výbory KSČ tedy nemají právo  zasahovat do práce zastupitelských orgánů, národních výborů, orgánů státní správy, justičních orgánů, podniků a dalších státních, družstevních a jiných
organizací};

e) posuzovat činnost zvolených poslanců a její soulad se zájmy voličů;

f) podporovat všechny občany všude tam, kde ve styku se stávajícími nedemokratickými strukturami dochází k porušování občanských práv v nejširším slova smyslu. Místní OF jsou tedy prostředkem občanské sebeobrany.

Praha 8. prosince 1989
Koordinační centrum Občanského fóra Praha
 
tobacamptobacamp
tobacamp