Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 8. prosinec, Praha. Návrh Daniela Kroupy na vymezení statutu pléna Koordinačního centra Občanského fóra a jeho vztahu k akční skupině a krizovému štábu Koordinačního centra Občanského fóra.

K postavení pléna OF
1. Problém:
Na jednání pléna OF dne 8.12.1989 byla vznesena řada výhrad k postupu a chování rozhodujících grémií vůči tomuto shromáždění. Jednou k němu přistupují jako k rozhodujícímu orgánu OF, sdělují mu důvěrné informace a nechají je rozhodovat o záležitostech nejvyšší důležitosti, podruhé je ignorují a potřetí obtěžují bezvýznamnými technickými podrobnostmi, které nejlépe vyřeší jedinec. Když si na to účastníci pléna stěžují, odpovídají členové grémií omluvou, že jsou příliš zaměstnáni, přepracováni, a apelují, aby jim byla poskytnuta důvěra. Takové omluvy však nedělají dobrý dojem, protože odhalují nedostatečnou organizaci práce, neujasněné kompetence a pravomoci. Zdá se, že alespoň ve vztahu k plénu je naléhavé tyto věci vyřešit, jinak budou komplikovat a diskreditovat jednání OF.

2. Návrh:
Domnívám se, že je proto nezbytné plénum definovat (vymezit a omezit počet členů), určit jeho kompetenci a poměr ke skupině akční a ke krizovému štábu. Obecně se nabízejí tyto varianty, které je možno doplnit a upřesnit:
  1. Plénum zrušit jako nepotřebný orgán, který jenom zdržuje a komplikuje práci grémií.
  2. Plénum přeměnit v diskusní klub, který může předkládat grémiím své návrhy.
  3. Plénum ustavit jednak jako poradní orgán, svolávaný podle potřeby grémií, a jednak jako zásobárnu důvěryhodných členů OF.
  4. Plénum ustavit ve smyslu předchozího bodu, ale s kontrolní pravomocí vůči grémiím.
  5. Plénum zahrnující krizový štáb, akční skupinu a komise ustavit jako rozhodující orgán OF, z něhož budou nadále odvozovány veškeré pravomoci.

Daniel Kroupa
 
tobacamptobacamp
tobacamp