Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 7. prosinec, Praha. Návrh Koordinačního centra Občanského fóra na vytvoření společné vládní a občanské komise historiků, která by analyzovala události roku 1968 v Československu.

Zpráva Občanského fóra pro federální vládu o zřízení komise historiků k přešetření událostí roku 1968 Občanské fórum vítá obrat v hodnocení srpnových událostí roku 1968 i prohlášení vlády o zřízení mezinárodní komise historiků k podrobnější analýze těchto událostí. V této věci navrhujeme:

1. Československá komise historiků bude společnou komisí federální vlády a Občanského fóra. Vnitřně se bude členit na dvě rovnocenné části – vládní a občanskou. Členové komise mají plnou kompetenci a nebudou podřízeni politickým reprezentantům. Vedoucí obou částí komise budou postupovat v dohodě a střídat se při řízení porad.

2. Občanské fórum do komise deleguje historiky a právníky, kteří se rokem 1968 profesionálně zabývali, jmenovitě: PhDr. Václav Kural, CSc. jako vedoucí, dále PhDr. Antonín Benčík, CSc., PhDr. Jan Moravec, CSc., JUDr. Jaromír Navrátil, CSc., JUDr. Zdeněk Prodělal a dr. Otto Boček. Obě části komise si mohou podle potřeby pracovních skupin přizvat další spolupracovníky.

3. Vymezení úkolu komise je dvojí:
a) Analyzovat a přehodnotit politický vývoj let 1968 – duben 1969, resp. až do prosince 1970 jako celek, vydat o tom zprávu a zpracovat užší podklad pro stanovisko vlády a Občanského fóra. Tato zpráva a stanovisko budou mít pouze politický charakter, v žádném případě se nesmí stát závaznou normou na způsob nechvalně známého »Poučení«. Téma musí být i potom věcí svobodného historického bádání.
b) Z celého tohoto komplexu vyjmout a přednostně (co nejdříve, nepozději však do konce ledna 1990) zpracovat otázku odpovědnosti: ne za odlišné politické názory a používání politických prostředků k jejich uplatnění, ale za možnou přípravu převratu směřujícího ke svržení Národního shromáždění a vlády a dalších státních orgánů, za praktický pokus o jeho uskutečnění; za výzvu k vojenské intervenci druhých států na podporu tohoto převratu. V obou těchto případech jde o stanovení odpovědnosti historické, politické, právní a morální, a to včetně odpovědnosti osobní.

4. Vláda poskytne komisi pravomoc k studiu všech potřebných archivních dokumentů ve státních archivech a knihovnách ČSSR, zjedná jí přístup i do archivu ÚV KSČ, požádá o možnost studia, resp. předání podstatných dokumentů k srpnu 1968 z archivů SSSR a ostatních zemí Varšavské smlouvy (včetně archivů ÚV příslušných komunistických stran). Vláda poskytne komisi pravomoc i k získání výpovědí od jednotlivých aktérů zkoumaných událostí, vymezí jejich závazek vypovídat pravdivě a vydat požadované písemnosti. Vláda též vytvoří předpoklady, aby bylo zahájeno šetření odpovědnosti za přípravu a provedení vojenské intervence, spolupráce při ní a za její důsledky proti československému právnímu řádu.

5. O ustavení komise, resp. obou jejích částí bude vydána zpráva pro veřejnost, která bude podle potřeby informována o postupu prací.

6. Protože Občanské fórum nedisponuje potřebnými prostředky, žádá vládu, aby pomohla při materiálně technickém a personálním zajištění práce komise jako celku. Jde zejména o: poskytnutí místností, telefonního spojení, kancelářského zařízení (včetně diktafonů a xeroxu); uvolnění členů komise a dalších pracovníků u jejich zaměstnavatelů; poskytnutí finančních prostředků (na refundaci platů, cestovní výlohy atd.); umožnit angažmá 1–2 písařek a archivářky (Eva Broklová).

Dne 7. prosince 1989
Za Občanské fórum:

 
tobacamptobacamp
tobacamp