Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 7. prosinec, Praha. Návrh Koordinačního centra Občanského fóra na vytvoření společné vládní a občanské komise historiků, která by analyzovala události roku 1968 v Československu.

Zpráva Občanského fóra pro federální vládu o zřízení komise historiků k přešetření událostí roku 1968 Občanské fórum vítá obrat v hodnocení srpnových událostí roku 1968 i prohlášení vlády o zřízení mezinárodní komise historiků k podrobnější analýze těchto událostí. V této věci navrhujeme:

1. Československá komise historiků bude společnou komisí federální vlády a Občanského fóra. Vnitřně se bude členit na dvě rovnocenné části – vládní a občanskou. Členové komise mají plnou kompetenci a nebudou podřízeni politickým reprezentantům. Vedoucí obou částí komise budou postupovat v dohodě a střídat se při řízení porad.

2. Občanské fórum do komise deleguje historiky a právníky, kteří se rokem 1968 profesionálně zabývali, jmenovitě: PhDr. Václav Kural, CSc. jako vedoucí, dále PhDr. Antonín Benčík, CSc., PhDr. Jan Moravec, CSc., JUDr. Jaromír Navrátil, CSc., JUDr. Zdeněk Prodělal a dr. Otto Boček. Obě části komise si mohou podle potřeby pracovních skupin přizvat další spolupracovníky.

3. Vymezení úkolu komise je dvojí:
a) Analyzovat a přehodnotit politický vývoj let 1968 – duben 1969, resp. až do prosince 1970 jako celek, vydat o tom zprávu a zpracovat užší podklad pro stanovisko vlády a Občanského fóra. Tato zpráva a stanovisko budou mít pouze politický charakter, v žádném případě se nesmí stát závaznou normou na způsob nechvalně známého »Poučení«. Téma musí být i potom věcí svobodného historického bádání.
b) Z celého tohoto komplexu vyjmout a přednostně (co nejdříve, nepozději však do konce ledna 1990) zpracovat otázku odpovědnosti: ne za odlišné politické názory a používání politických prostředků k jejich uplatnění, ale za možnou přípravu převratu směřujícího ke svržení Národního shromáždění a vlády a dalších státních orgánů, za praktický pokus o jeho uskutečnění; za výzvu k vojenské intervenci druhých států na podporu tohoto převratu. V obou těchto případech jde o stanovení odpovědnosti historické, politické, právní a morální, a to včetně odpovědnosti osobní.

4. Vláda poskytne komisi pravomoc k studiu všech potřebných archivních dokumentů ve státních archivech a knihovnách ČSSR, zjedná jí přístup i do archivu ÚV KSČ, požádá o možnost studia, resp. předání podstatných dokumentů k srpnu 1968 z archivů SSSR a ostatních zemí Varšavské smlouvy (včetně archivů ÚV příslušných komunistických stran). Vláda poskytne komisi pravomoc i k získání výpovědí od jednotlivých aktérů zkoumaných událostí, vymezí jejich závazek vypovídat pravdivě a vydat požadované písemnosti. Vláda též vytvoří předpoklady, aby bylo zahájeno šetření odpovědnosti za přípravu a provedení vojenské intervence, spolupráce při ní a za její důsledky proti československému právnímu řádu.

5. O ustavení komise, resp. obou jejích částí bude vydána zpráva pro veřejnost, která bude podle potřeby informována o postupu prací.

6. Protože Občanské fórum nedisponuje potřebnými prostředky, žádá vládu, aby pomohla při materiálně technickém a personálním zajištění práce komise jako celku. Jde zejména o: poskytnutí místností, telefonního spojení, kancelářského zařízení (včetně diktafonů a xeroxu); uvolnění členů komise a dalších pracovníků u jejich zaměstnavatelů; poskytnutí finančních prostředků (na refundaci platů, cestovní výlohy atd.); umožnit angažmá 1–2 písařek a archivářky (Eva Broklová).

Dne 7. prosince 1989
Za Občanské fórum:

 
tobacamptobacamp
tobacamp