Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 7. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra podporující výzvu pracovníků českých archivů k zabránění likvidace a rozchvacování dokumentů, spisoven a registraturních celků.

Občanské fórum podporuje výzvu iniciativní skupiny pracovníků archivů ČSR z dnešního dopoledne. Tato skupina vyzývá všechny archiváře, zaměstnance
spisoven a administrativních útvarů, příslušníky politických stran, společenských organizací a občanských iniciativ, aby v okruhu své působnosti všemi prostředky zabránili ničení a ztrátám dokumentů, likvidaci a rozchvacování spisoven a registraturních celků, zejména rušených a reorganizovaných institucí. V celospolečenském zájmu je třeba zabezpečit uchování těchto dokumentů jako cenného svědectví doby.

Výzvu podepsali dr. Vácslav Babička ze SÚA Praha, dr. Vladimír Bystrický a dr. Jan Pelant ze SOA Plzeň, Ladislav Dušek ze SOA Litoměřice, dr. Václav Ledvinka z AHM Prahy, dr. Karel Litsch z AUK, dr. Antonín Klimek z PA Škoda, Danuše Peroutková ze SOA Praha, dr. Ivan Štarha ze SOA Brno, dr.  Jindřich Schwippel z ÚA ČSAV a Karel Novotný, František Šuchma, dr. Vladimír Růžek a dr. Josef Maršál z odboru archivnictví a vnitřní správy ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR.

Občanské fórum konstatuje, že s ohledem na mimořádnou závažnost písemných svědectví archivních pramenů je nyní v celospolečenském zájmu zajistit zachování, zabezpečení a odborné zpřístupnění celého souboru písemností kádrové, politické i hospodářské povahy, které jsou k událostem posledních 40 let uloženy v archivech a spisovnách ČSR. Občanské fórum se obává snah některých bývalých i dnešních funkcionářů o zničení nebo zcizení vybraných – zejména kádrových nebo finančních – tajných i běžných materiálů ve spisovnách a archivech. Podobné snahy vznikají i z dobré vůle změnit dosavadní praxi tzv. kádrování.

Občanské fórum nepochybuje o občanské a profesionální odpovědnosti pracovníků našich archivů a spisoven, k nimž se výzva iniciativní skupiny obrací. Domnívá se však, že ministr vnitra České republiky si musí uvědomit svou osobní odpovědnost za úplné uchování všech archivních fondů a fondů spisoven, zvláště pak na svém vlastním ministerstvu. Ministr vnitra federální vlády je osobně odpovědný za zachování tajných archivů a spisoven jednotlivých složek ministerstva vnitra ČSSR a rovněž písemností federální vlády a organizací přímo jí řízených.

Občanské fórum upozorňuje i na odpovědnoat vedení KSČ za bezpečnost a celistvost archivních fondů, které byly v uplynulých desetiletích zcela neorganicky soustředěny do archivu ÚML ÚV KSČ.

Dne 7. prosince 1989
Historická komise Občanského fóra

 
tobacamptobacamp
tobacamp