Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 28. listopad, Praha. - Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra k činnosti místních občanských fór.

K práci občanských fór

Stále častěji a naléhavěji se na nás obracejí občané, většinou z venkova, s dotazy, jak mají v současné situaci projevit své společenské a politické postoje a jak konkrétně mohou přispět k vytváření demokratického systému v naší zemi. V této souvislosti pak mnoho lidí očekává, že pražské Občanské fórum - jako jakési »centrum« - tyto otázky vyřeší a direktivně určí jak v jednotlivých případech postupovat. Skutečnost je však taková, že i když pražské OF celkově vyjadřuje zájmy rodící se občanské společnosti, recepty na občanskou aktivitu dávat nemůže. Není to možné ani technicky, ani z principiálních důvodů. Demokracii totiž nemůže vybojovat jediná skupina, byť sebereprezentativnější, ale vyžaduje osobní nasazení každého z nás. Omezíme se proto na několik myšlenek, které snad napomohou tomu, aby se toto individuální nasazení mohlo lépe organizovat ve společnou snahu o svobodu a demokracii.

1. Ve všech městech, vesnicích a stejně tak závodech, podnicích a dalších pracovištích je třeba zakládat občanská fóra a stávkové výbory. Občanským fórem je každá skupina lidí, která vyhlásí - ať už na oficiálním shromáždění či na iniciativně svolané schůzce -, že souhlasí se základním provoláním OF ze dne 19.11.1989 a jeho čtyřmi požadavky.

2. Takto vzniklá občanská fóra by měla požadovat po státních orgánech a společenských organizacích materiální zajištění pro svou činnost - místnosti, telefony, rozmnožovací techniku, přístup do okresního závodního tisku, příp. i rozhlasu.

3. Jedním z nejdůležitějších úkolů občanských fór v současné době je informovat spoluobčany, shromažďovat jejich požadavky a ty předkládat místním a centrálním orgánům.

4. Protože na mnoha místech státní moc práci občanských fór bojkotuje nebo se ji dokonce snaží mařit, je třeba hledat účinná náhradní řešení a za každou cenu šířit pravdivé informace, mj. vylepováním podomácku vyrobených plakátů, výzev a zpráv. Nenechte se zastrašit!

5. Jednotlivá občanská fóra musejí usilovat o co nejrychlejší a nejtěsnější vzájemnou spolupráci. Zveřejňujte telefonní čísla jednotlivých aktivistů a místností, kde zasedáte. Tyto údaje jsou důležité i pro nás v Praze a NTS a VIA je budou poskytovat neustále se hlásícím zájemcům o kontakt.

6. Všechny nové, iniciativně vzniklé skupiny, občanská fóra, stávkové výbory, politicky orientovaná sdružení se kromě vzájemného propojování musejí snažit o vytvoření své pevnější struktury. K prozazení svých zájmů by si proto měly vybírat a volit mluvčí a zástupce. Tímto demokratickým postupem by měla postupně vzniknout celospolečenská struktura občanského hnutí.

7. Informujte nás o své činnosti, o svých problémech, zejména pak o všech i sebemenších - útocích dosavadních mocenských orgánů. Jejich zveřejnění je základní podmínkou pro postupné úplné vyloučení všech aktů zvůle.

 
tobacamptobacamp
tobacamp