Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 28. prosinec, Praha. Sdělení Koordinačního centra Občanského fóra o jednání komise České národní rady se zástupci vězňů v nápravně výchovném ústavu ve Valdicích.

Včera probíhalo po celý den velmi složité jednání v Nápravně výchovném ústavu ve Valdicích u Jičína. Komise ČNR zde plných pět hodin hovořila se zástupci a mluvčími vězňů a dvakrát se sešla i s příslušníky Sboru nápravné výchovy. Stanoviska obou stran byla dosti protichůdná, shodné je jen to, ža každá z obou skupin podezírá druhou, že chce vyvolat násilnosti. Vězňové toto podezření rozhodně popírají, příslušníci Sboru nápravné výchovy prohlašují, že za všech okolností budou postupovat podle zákona. Členové komise se shodli na tom, že obě strany současnou situaci zbytečně dramatizují. V důsledku jednání byly vězňům poskytnuty značné úlevy, zvláště pokud jde o četnost návštěv, četnost a váhu balíčků a korespondenci. Náčelník správy Sboru nápravné výchovy, který byl přítomen, souhlasil s tím, že z kont vězňů – pokud na něm zůstane základní minimum 600 Kčs – je možno uvolňovat peníze na pomoc rumunskému lidu. Vězni s tím ovšem nejsou příliš spokojeni, jde jim hlavně o důsledné potrestání všeho protizákonného jednání, jehož se – podle jejich tvrzení – v minulosti dopouštěli příslušníci SNV.

Komise ČNR předá v těchto dnech všechny podklady vojenské prokuratuře. Při jednání s vězni se ukázalo, že požadují odstoupení jen menšiny příslušníků SNV, někteří požívají dokonce jejich důvěry. Také příslušníci píší ve svém prohlášení, že celá řada požadavků odsouzených je oprávněná, trpce však nesou, že vězni v těchto dnech často porušují řád výkonu trestu. Vězni a mnozí příslušníci [SNV] požadovali při separátních jednáních, aby ostraha v NVÚ byla posílena armádou; příslušníci SNV v ní spatřují záruku, že se vězni nepokusí o hromadný útěk, vězni v ní naopak vidí záruku své vlastní bezpečnosti. O jejich požadavcích informovalo dnes Koordinační centrum Občanského fóra odpovědné činitele české i federální vlády.

Komise ČNR – již druhá v posledních třech dnech – značně přispěla k uklidnění situace. Vězni nedrží hladovku a příslušníci SNV vykonávají řádně službu. Další návštěva komise se uskuteční 30. prosince. Koordinační centrum Občanského fóra v Praze vyřizuje touto cestou vězňům z Valdic, že všechny jejich podklady, podání, stížnosti a žádosti, tak jak byly odevzdány členům rady tohoto centra, jsou tříděny a studovány, aby mohly být projednány.

Petr Pospíchal
tiskový mluvčí pro rozhlas
 
tobacamptobacamp
tobacamp