Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1988, 1. a 18. prosinec, Praha. ─ Výňatek ze základního prohlášení Mírového klubu Johna Lennona.

Československá vláda mluví o míru a přitom dovolila zničení náhrobku na Velkopřevorském náměstí, věnovaného Johnu Lennonovi. Československá vláda tvrdí, že usiluje o mír, a přitom vězní Hanu Marvanovou, Tomáše Dvořáka, Luboše Vydru a Tomáše Tvarocha, členy Nezávislého mírového sdružení. Vězněni a pronásledováni jsou rovněž mnozí aktivisté různých nezávislých iniciativ a společenství, upozorňující na nedodržování lidských práv. Československá vláda prohlašuje, že světový mír je jednou z nejpřednějších otázek, a přitom vyvážíme zbraně do mnoha zemí světa. Československá vláda žije v trvalém rozporu slov a činů.

Vědomi si těchto rozporů, rozhodli jsme se dnem 8. prosince 1988 založit Mírový klub Johna Lennona (dále jen klub). Cílem klubu je usilovat o mír všemi dostupnými humanitními prostředky. Členem klubu se může stát každý člověk bez ohledu na státní příslušnost, národnost, sociální postavení, vyznání, přesvědčení a barvu pleti. Jména členů klubu budou zveřejněna pouze na jejich přání.

Klub nemá stanovy a organizační řád, avšak jeho členové berou za své tyto základní myšlenky:

1. Mír ve světě je základním mezníkem na cestě k všeobecnému porozumění.

2. Mír uvnitř států a národů je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl existovat i mezi nimi.

3. Mír a lidská práva jsou neoddělitelná.

Klub bude vyvíjet mírovou činnost především v oblasti kultury a duchovního uplatnění. Klub chce koncerty, představeními, výstavami, přednáškami, vydavatelskou a publikační činností a dalšími formami přispět k uznání přirozené důstojnosti a rovných nezcizitelných práv, svobody projevu a přesvědčení všech členů lidské rodiny, v souladu s preambulí Všeobecné deklarace lidských práv.

Klub vyzývá a bude vyzývat k spolupráci občany a umělce, kteří nechtějí setrvávat v područí řízeného umění a společenského života, přihlížet nečinně ideologicko-politickým manipulacím a vyprazdňování kulturního povědomí národa.

Vyhlašujeme soutěž na téma Mír a lidská práva. Nejlepší práce budou otištěny v nezávislém časopisu JAZZsTOP (podle možnosti i jinde), který se tímto stává tiskovým orgánem klubu.

Za Mírový klub Johna Lennona:

Ota Veverka, tč. Svobody 738, Gottwaldov-Malenovice

Stanislav Penc jr., Vycpálkova 932, Praha 4 ─ Chodov

Heřman Chromý, Podolí 2762, 276 01 Mělník

Archiv ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, vydává nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 12 (1989), č. 1, s. 14-15.

 
tobacamptobacamp
tobacamp