Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
.
1989, 19. prosinec, Praha. Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra k činnosti místních občanských fór.

K činnosti místních OF
V mnoha místech naší země je postavení OF na různém stupni vývoje. Často již dobře fungují, každým dnem stoupá členská základna a mnohá OF dosahují konkrétních výsledků v místě svého působení (získání prostoru a technického vybavení pro činnost, stanovení a prosazení požadavků v podniku nebo v odborech při jednání s NV, NF apod.). Jsou však ještě i místa, kde se OF teprve zakládají nebo kde již založena byla, ale nezískala podporu obyvatelstva či zaměstnanců podniku. Je to možné proto, že se stále bojíme říkat vlastní názor, řešit samostatně problémy a spolupracovat ve složitých situacích. Proto je třeba, aby dobře fungující OF pomáhala sousedům.

Další jev, který se objevuje, spočívá v tom, že zvyšující se informovanost tiskem, rozhlasem a televizí povzbuzuje aktivitu členů založených OF a pomáhá odstraňovat strach, ale na druhé straně způsobuje pokles pocitu vlastní odpovědnosti aneb »udělají to za mne jiní jako dříve.« Pozor! Proti tomuto pocitu je nutno vystupovat, protože věci, které se nás týkají, bychom se měli naučit sami řešit. Nikdo jiný je za nás nevyřeší!

Ze zkušeností dobře fungujících OF vybíráme:
  • K šíření informací využijte rozmnožovací techniky (xerox, cyklostyl) podniku či družstva, požádejte o možnost tisku národní výbor nebo přímo provozovny OPS.
  • Letáky lepte do vývěsních skříněk nebo výloh zevnitř.
  • Žádejte národní výbor o přidělení místností a telefonu, které budou sloužit pouze OF.
  • Pro přesun informací využívejte spolehlivých řidičů ČSAD nebo pracovníků ČSD. Materiály lze získat ve všech vysokých školách nebo v Praze v Informačním středisku OF ve Špálově galerii na Národní třídě č. 30 nebo v galérii Mánes v Praze.
  • Braňte pronikání zkompromitovaných osob do OF. Ať jasně a jednoznačně před lidmi (například na schůzi či jakémkoliv jiném shromáždění) vyjádří své postoje. Získají-li zkompromitovaní převahu, neváhejte založit nové OF a informujte o vzniklé situaci Informační centrum ve Špálovce (tel. 224709, 268329, 268362).
  • K případnému argumentu vedení podniku, že když opustí podnik KSČ, musí ho opustit i OF, zdůrazňujte: OF není politickou organizací, ale seskupenímlidí, kteří chtějí být zárukou uplatňování demokratických principů v naší společnosti. Je zásadní rozdíl mezi politickou činností a občanskou angažovaností.
  • Využijte všech svých zákonných práv. Při jakékoliv formě pronásledování, vyhrožování či strhávání [vyvěšených] informací se obraťte na okresní prokuraturu nebo na advokátní poradnu, podnikové právníky, právníky ROH, případně na právní poradnu Právnické fakulty UK v Praze (tel. 238 80 24) nebo na právní poradnu ve Špálově galerii.
  • Upozorňujeme na časopis Paragraf, vydávaný právnickou fakultou.
  • Vysílání OF na stanici Československo, dříve Hvězda, je od 6.30 do
7.00, ve večerních hodinách od 18.00 do 19.00.
 
tobacamptobacamp
tobacamp