Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
Array 打印 Array
.
1989, 28. listopad, 16.00 hod., Praha. Stanovisko Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu k jednání s předsedou federální vlády Ladislavem Adamcem.

OF se domnívá, že jednání s předsedou federální vlády panem Ladislavem Adamcem a jeho spolupracovníky ho opravňuje předložit veřejnosti tyto informace a návrhy:

1. Předseda vlády slíbil delegaci OF a VPN, že do neděle 3.12.1989 sestaví vládu v novém složení.

2. Předseda vlády oznámil delegaci OF a VPN, že vláda ČSSR zítra předloží Federálnímu shromáždění návrh ústavního zákona, kterým budou vypuštěny z Ústavy ČSSR články právně zakotvující vedoucí úlohu KSČ a marxismus-leninismus jako státní ideologii.

3. Předseda vlády přislíbil delegaci OF a VPN, že neodkladně projedná s Národním výborem hlavního města Prahy přidělení místností pro OF a s jinými institucemi projedná přístup OF a VPN do sdělovacích prostředků včetně vytvoření podmínek pro vydávání vlastních deníků.

4. Předseda vlády informoval delegaci OF a VPN, že už podal prezidentovi republiky návrh na udělení milosti politickým vězňům, jejichž seznam předalo OF předsedovi vlády při minulém jednání. OF vyzve prezidenta republiky, aby tomuto návrhu vyhověl nejpozději do 10.12.1989, který je Dnem lidských práv. Občanskému fóru docházejí informace, že tento seznam nebyl úplný, a proto si OF a VPN vyhrazují právo jeho doplnění.

5. OF s povděkem přijalo zprávu dr. Kučery, místopředsedy FS, že předsednictvo FS rozhodlo, že zítra navrhne na schůzi FS ustavení zvláštní komise k vyšetření brutálního zásahu proti pokojné demonstraci pražských studentů dne 17.11.1989. K práci této komise budou přizváni zástupci OF, především studentů.

6. Delegace OF a VPN požádala předsedu vlády, aby změněná vláda co nejrychleji vydala zásady svého programového prohlášení, z nichž by mělo být zásadně patrné, že je vláda připravena vytvořit právní předpoklady pro zabezpečení svobodných voleb, svobody shromažďovací a spolčovací, svobody projevu a tisku, pro zrušení státního dozoru nad církvemi, pro úpravu branného zákona a další. Dále je nezbytné zajistit zrušení Lidových milicí a posoudit otázku další přítomnosti organizací politických stran na všech pracovištích. Delegace OF a VPN zároveň požádala předsedu vlády, aby vláda co nerychleji proměňovala své programové prohlášení ve viditelné skutky. Delegace dala předsedovi federální vlády najevo, že nebude-li veřejnost spokojena s programovým prohlášením vlády a s jeho proměňováním do konkrétní činnosti, požádají OF a VPN závěrem tohoto roku premiéra o demisi a prezidenta republiky o jmenování nového ministerského předsedy, kterého OF a VPN navrhnou, uzná-li to prezident za nutné.

7. OF a VPN dne 29.11.1989 písemně vyzvou prezidenta republiky dr. Gustáva Husáka, aby do 10.12.1989 odstoupil.

8. Delegace OF a VPN navrhla předsedovi vlády, aby vláda ČSSR podala Federálnímu shromáždění návrh ústavního zákona, podle něhož poslanci FS, ČNR, SNR a národních výborů všech stupňů, kteří se zpronevěřili svému poslaneckému slibu a nedbali vůle a zájmu lidu, budou ze své funkce odvoláni. Způsob doplňovacích voleb navrhne OF a VPN v nejbližší době.

9. OF vyzývá vládu a FS, aby okamžitě odsoudily vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968 a aby se FS obrátilo na Nejvyšší sovět SSSR a zastupitelské orgány BLR a NDR se žádostí, aby prohlásily intervenci armád pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR za porušení norem mezinárodního práva i Varšavské smlouvy samé, neboť k intervenci došlo bez vědomí a souhlasu nejvyšších státních orgánů Československa.

10. OF se domnívá, že ho tyto výsledky opravňují k tomu, aby vyzvalo všechny občany k pokračování v klidné práci, při zachování stavu trvalé stávkové pohotovosti. Stávkové výbory se mohou přetvářet v občanská fóra, ale i působit vedle nich. Studenti a divadelníci rozhodnou sami, zda svou stávku dnes nebo zítra ukončí nebo v ní budou pokračovat. Ať se rozhodnou jakkoliv, OF jejich postoj podpoří. OF a VPN vyzývají veřejnost, aby sama posoudila dosavadní výsledky tohoto jednání a aby svůj názor všemi dostupnými prostředky dávala OF a VPN na vědomí.

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu
28.11.1989 v 16 hodin

 
tobacamptobacamp
tobacamp