Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 15. září, Praha. ─ Z programového provolání Československé demokratické iniciativy k občanské veřejnosti o základních příčinách krize československé společnosti a cestách k jejímu řešení.

Před dvěma léty, v září roku 1987, zaslala skupina československých občanů dopis poslancům Federálního shromáždění ČSSR, ve kterém upozornila na krizovou situaci československé společnosti a navrhla základní směry demokratizace jako počátek cesty k překonání stávající krize. Z této iniciativy vznikla zakrátko Demokratická iniciativa, která se v říjnu 1988 prohlásila za politické hnutí a hnutí společenské, vyvíjející neformální činnost na základě platných článků československé ústavy, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Závěrečného dokumentu následné schůzky KBSE ve Vídni.

Na samém počátku Demokratická iniciativa upozornila na závažnost celospolečenské krize. Dnes je schopna tuto krizi popsat a navrhnout postup vedoucí k jejímu překonání. I nyní navazuje na demokratické tradice našich národů, zejména první republiky, které chápe v kontextu duchovního odkazu křesťanské Evropy; snaží se střízlivým pohledem stanovit reálné cíle a evoluční postup vycházející z přesvědčení, že pro nejbližší budoucnost se zájmy většiny československého obyvatelstva shodují; na základě otevření se světu skoncovat s autoritativním systémem, na cestě k pluralitnímu demokratickému státu s rozvíjejícím se tržním hospodářstvím uskutečňovat klíčová lidská práva a svobody.

Jen energickým a uvážlivým postupem na této cestě může být překonána ona vážná a hluboká krize, která stále mocněji poznamenává náš život a činí z ČSSR anachronismus v srdci Evropy. To dobré, co dokážeme na této cestě vytvořit, i to špatné, čeho se nedokážeme zbavit, ovlivní rozhodujícím způsobem naši budoucnost.

I. Povaha současné krize

Výchozím bodem nynějšího úpadku je nepochybně krize československé státnosti. ČSSR je státem, který soustavně a energicky odmítá vlastní svrchovanost. Tento velmi problematický způsob státnosti nepříznivě poznamenal nejen právní řád a zákonnost, ale i mezinárodní závazky, které stát nechápe jako závazky vůči vlastnímu obyvatelstvu.

Na krizi státnosti navazuje krize vládnutí. Formálně je Československo republikou, ale zákonodárné i výkonné složky správy nejsou demokraticky voleny, nýbrž jmenovány nomenklaturou. Vůči ní také cítí odpovědnost; tento stav vedl k hluboké degeneraci národní reprezentace.

Vládnutí spočívající na popření svobody voleb (volit i být volen) se za tohoto stavu věcí uskutečňuje využíváním nedobrovolných, násilných a polovojenských mechanismů a struktur, do kterých je začleněn každý jednotlivec v běžném životě, a to pomocí zákonů, nižších článků státní správy, odborů, školství, kádrové agendy a dalších »převodových pák«. Takto vytvořený státní monopol společenského provozu, zvýrazněný nadměrnou mocí represivních složek (přísný trestní zákoník, kruté podmínky ve věznicích apod.), vojska, milice a bezpečnosti podstatně přispívá ke krizi osobnosti, projevující se rozpolcením morálky, vysokou hladinou společenské nenávisti a poklesem občanské aktivity, pasivitou a netečností.

Tak je krize individuální osobnosti součástí i jednou z příčin krize národního vědomí. Ta se rozrostla do nynějších ohromujících rozměrů v přímé závislosti na růstu nesvobody v oblastech, které mají základní význam:

─ Nesvoboda víry, náboženství a církevního života vzdaluje naši společnost od dějinných tradic evropské kultury a civilizace a posiluje monopolní nároky státu v nepřekročitelné oblasti svědomí jednotlivce.

─ Nesvoboda vědy, kultury a umění znemožňuje využít tvůrčí síly národa a přispívá k vzájemné izolaci jeho příslušníků.

─ Nesvoboda projevu, shromažďování a sdružování stojí v cestě jakékoli občanské aktivitě a společenské kontrole nad záležitostmi, které se týkají všech nebo většiny členů národního kolektivu.

─ Nesvoboda vzdělávání a vyučování zabraňuje získat vyšší vzdělání jednotlivcům, kteří státu z nějakého důvodu nevyhovují, a znemožňuje mladým lidem poznat naši minulost a její demokratické tradice.

─ Nesvoboda komunikace se světem (včetně existujících vážných omezení svobodného cestování) je jednou z hlavních příčin zaostávání československé vědy, národního hospodářství i kultury za Evropou a světem.

Autoritativní způsob vlády přirozeně způsobuje krizový stav i v jiných oblastech, než je oblast správy a duchovního života. Mocná krize národního hospodářství je vyvolána desetiletími direktivního řízení národního hospodářství v systému centrálního plánování. V této době společnost svobodných spotřebitelů zdegenerovala v společnost dodavatelsko-odběratelských vztahů, která je založena na státním monopolu výroby, obchodu, distribuce a na kontrole odborového hnutí.

Na tomto základě se rok od roku a měsíc od měsíce prohlubuje krize životní úrovně. Jejími nejvýraznějšími projevy jsou pokračující pustošení životního prostředí (včetně pitné vody a vody užitkové, znečištěného vzduchu a znehodnocených potravin), rapidně a nekontrolovatelně se zhoršující národní zdraví, jehož úroveň nadto nepříznivě ovlivňuje katastrofický stav zdravotnictví, a posléze všeobecný úpadek maloobchodu a služeb všeho druhu.

II. Cesta k překonání krize

Krize vznikla a rozvinula se na základě potlačení lidských práv a svobod a demokratických prvků společenského uspořádání; pouze obnovením lidských práv a přechodem od autoritativního režimu k demokracii může být překonána. Tomuto brání vláda nomenklatury, která zemi do bezútěšného stavu přivedla a dosud trvá; krizi tak nelze překonat naráz (»revolučně«) a bez působení silného lidového hnutí, které pochopí demokratizaci a lidská práva jako věc svých vlastních zájmů a nevyhnutelných potřeb a v tomto smyslu je bude prosazovat:

1. Československou státnost je nutné posílit ve dvou etapách: nejprve kodifikovat zásadu, že je třeba uplatňovat nynější zákony výlučně v rámci daném vysokými právními normami (ústava, mezinárodní pakty, mezinárodní závazky) a podle nich je vykládat. Druhá etapa, kterou má zahájit vypracování a přijetí nové demokratické ústavy, by pokračovala vytvářením právního řádu na ústavním základě. Jeho součástí musí být ─ kromě zabezpeční demokratického charakteru česko-slovenské federace ─ také zajištění příslušných práv národnostním menšinám, zejména menšině maďarské.

Jednou z nejdůležitějších podmínek stabilizace naší státnosti je ovšem to, aby československé zákonodárné orgány odsoudily ozbrojenou intervenci pěti zemí Varšavské smlouvy jako vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu.

2. Příčiny, které vedly k hluboké krizi vládnutí, úzce souvisejí s mocenským monopolem KSČ (tzv. vedoucí úloha strany). Postupný způsob potlačení krize v době, kdy ještě mocenský monopol trvá, neumožňuje a nepředpokládá mocenské působení na stranu a její vedení. Předpokládá postupné, ale nekompromisní uplatňování práva obyvatelstva na reprezentaci v zákonodárných sborech (a národních výborech všech stupňů). Ústavu, demokratický právní řád, přechod k tržnímu hospodářství, to vše nemohou uskutečňovat parlament a vláda reprezentující nomenklaturu, nýbrž pouze opravdoví zástupci lidu.

Je proto nezbytné nahradit dosud formální volební akt nejprve volbami alespoň částečně demokratickými (přechodný parlament pro vypracování nové ústavy) a potom svobodnými volbami za účasti více politických stran. Tak by se měl uskutečnit přechod k pluralitní demokratické společnosti, čímž by se způsob vládnutí definitivně stabilizoval.

3. Rozhodující vliv na odstranění krize osobnosti bude mít zeslabování a posléze odstranění represivních, násilných struktur, které prostupují vrstvy našeho života. V tomto smyslu mají velký význam všechna opatření vedoucí k právnímu a faktickému zrovnoprávnění všech občanů, zejména odstranění kádrování, kádrových oddělení a referentů a zavedení odborového pluralismu zrušením státního odborového monopolu (ROH). Neméně závažné je dosáhnout zmírnění a humanizace trestního zákona a více než neutěšených podmínek v československých věznicích.

Tato opatření sama o sobě nestačí, pokud zaujímají mocné, privilegované a občansky nekontrolovatelné pozice bezpečnostní složky. Je třeba všemožně usilovat o to, aby byla zeslabena jejich početnost a moc.

Krizi individuální osobnosti zvyšují neuspokojivé poměry související s vojenskou prezenční službou. Také ji a tyto poměry je třeba humanizovat (zkrácení délky prezenční služby, zavedení náhradní vojenské služby atd.).

4. Občanská pasivita a netečnost, rozpolcení morálky, vysoká hladina společenské nenávisti ─ všechny tyto a další projevy krize osobnosti jsou zároveň neodmyslitelnou součástí krize národního vědomí. Má-li tato krize alespoň ustoupit do pozadí, je třeba konkrétními i správními akty zvyšovat míru svobody v oblastech, které jsou pro posílení národního vědomí zásadně důležité:

─ v oblasti náboženství především odstranit státní dozor nad církvemi (odluka církve od státu), uskutečnit svobodu všech církví a jejich školství a zrovnoprávnit věřící a ateisty v civilním životě;

─ realizovat důslednou autonomii vědy, kultury a umění včetně nezávislosti vědeckých a kulturních institucí;

─ omezováním a posléze zrušením všech druhů cenzury a překážek svobodného sdružování uvolnit dosavadní pouta občanské angažovanosti a tvořivosti jednotlivců;

─ odstraňovat všechna omezení svobodného přístupu ke vzdělání, zbavovat vyučování na všech školách dosavadních ideologických schémat a zahájit tak energicky postupující modernizaci a demokratizaci školského systému;

─ uvolňovat a posléze zcela uvolnit hranice mezi ČSSR a ostatním světem ve všech oblastech života společnosti, zejména ovšem okamžitým zákonným i faktickým uskutečňováním práva na svobodu pohybu a cestování.

5. Direktivní způsob řízení národního hospodářství prokázal spolu s centrálním plánováním ve všech socialistických zemích svou nezpůsobilost; z dosavadních zkušeností však vyplývá, že při přechodu k tržnímu hospodářství vznikají značné obtíže všude tam, kde je postup reforem pomalý a nedůsledný. Považujeme proto za nezbytné, aby byl za účasti oficiálních i nezávislých odborníků vypracován plán ekonomické obrody. Byl by to plán rychlého přechodu k tržnímu hospodářství v souvislosti s uskutečněním nutných strukturálních změn; zajišťoval by, mimo jiné, odstranění monopolu v hospodářském životě a zavedení různých forem vlastnictví včetně vlastnictví soukromého.

Negativní důsledky přechodného období pro životní úroveň jednotlivců i celých sociálních vrstev by mohly být, jak je známo, značné. S ohledem na neustále se zhoršující situaci v hospodářské oblasti je proto zapotřebí uskutečňovat změny co nejdříve a doprovodit je doplňkovými sociálními programy zaměřenými na odstranění citelných nedostatků životní úrovně.

6. Životní úroveň sama je mnohem nižší, než se všeobecně soudí. K jejím hlavním ukazatelům nepochybně patří nejen to, co se dá koupit v obchodě, ale i úroveň životního prostředí, stav národního zdraví a služby v nejširším slova smyslu. Stav všech těchto oborů je alarmující.

Na plán ekonomické obrody proto musí podle názoru ČSDI navazovat:

─ ekologický program záchrany životního prostředí, založený dlouhodobě, ale tak, aby jej bylo možno uskutečňovat okamžitě. Okamžitě má také přinést zlepšení v hlavních oborech životního prostředí;

─ obdobný program pro podstatné zlepšení československého zdravotnictví;

─ program pro kvalitativní zlepšení služeb a maloobchodu se zvláštním zaměřením na strukturální změny národního hospodářství a na možnosti jich využít.

III. Program občanského soužití

Jak jsme již uvedli, ČSDI předpokládá, že přechod od autoritativního státu k demokracii, který by měl odstranit většinu příznaků současné hluboké společenské krize, může být v Československu prosazen ─ jako program občanského soužití ─ pouze s pomocí silného lidového hnutí.

[...]

ÚSD, Sb. DI, cyklostylová kopie strojopisu, 6 s.

 
tobacamptobacamp
tobacamp