Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 2. a 16. únor, Praha. ─ Průvodní dopis státním představitelům žádající zveřejnění Petice československých občanů k událostem 15.─21. ledna 1989 a urgence tohoto dopisu a oznámením dalších podpisů občanů.

V polovině ledna došlo v Praze opakovaně k násilným zásahům orgánů ministerstva vnitra a dalších ozbrojených složek proti pokojnému civilnímu obyvatelstvu. Řada občanů pocítila mimořádnou potřebu vyjádřit se k věcem veřejným, zejména proto, že jsou denně vystavováni urážlivé dezinformační kampani československých hromadných sdělovacích prostředků k uvedeným událostem, jež jsou v poslední době nejkřiklavějším, ale ne ojedinělým příkladem degradace právního pořádku v naší zemi. Redakcím novin, rozhlasu a televize, jakož i na vyšší kontrolní státní, stranické a odborové orgány bylo adresováno množství stížností na postup příslušníků SNB a Lidových milicí, žádostí o vysvětlení, o uvedení na pravou míru. Zveřejnění svých stanovisek či alespoň pravdivé odpovědi se však odesilatelé nedočkali.

Proto spontánně vznikla petice vyjadřující názor nezanedbatelné části veřejného mínění na situaci a s požadavky k jejímu řešení. Podpisové archy petice jsou zčásti průběžně odesílány nejvyšším československým orgánům nebo Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva, zčásti soustřeďovány u dobrovolníků, kteří sestavují seznamy signatářů, odesílají je zmíněným adresátům a zaručují se za pravost podpisů. Znění petice se v nevýznamných podrobnostech odlišují, což je zřejmě dáno individuálními reakcemi na běh událostí. Uvádíme nejčastější verzi textu:

S odvoláním na petiční právo, zakotvené v ústavě ČSSR,

─ protestujeme proti brutálním zásahům, které v poslední době praktikují proti nevinným občanům orgány československé Veřejné a Státní bezpečnosti,

─ žádáme okamžité propuštění a ospravedlnění všech osob protizákonně zadržených v souvislosti s událostmi v Praze 15.─20.1.1989,

─ rozhodně odmítáme lživou kampaň rozpoutanou k těmto událostem československými hromadnými sdělovacími prostředky,

─ požadujeme neprodlené vyšetření všech nezákonností a trestných činů, kterých se příslušníci orgánů ministerstva vnitra při této a dalších příležitostech dopustili, pravdivé informování veřejnosti o výsledcích šetření a spravedlivém potrestání viníků a činitelů zodpovědných za policejní zvůli,

─ důrazně zádáme o bezodkladné zahájení otevřeného celospolečenského dialogu o příčinách a možnostech zastavení a odvrácení hospodářského i morálního rozkladu, do kterého se československá společnost v uplynulých desetiletích dostala.

Jen tak bychom snad mohli brát vážně oficiální hesla o přestavbě, novém myšlení a demokratizačním procesu, jen tak budeme moci uvěřit, že podpis zástupce ČSSR pod Závěrečným aktem Vídeňské konference není pouze věrolomným klamáním světové veřejnosti.

Praha a Československo, leden 1989

[Následuje jméno, povolání, bydliště a podpis signatáře.]

K 31.1.1989 petici podepsalo nejméně 2101 osob, je však pravděpodobné, že o mnoha dalších nevíme. Z údajů o povolání, které podstatná část signatářů uvedla, vyplývá přibližně toto sociální složení:

[Tabulka s dílčími údaji vypuštěna vzhledem k uvedení jejího posledního stavu v následujícím dopise.]

Tyto údaje jsou pouze orientační, mimo jiné proto, že další občané se průběžně připojují. Bude-li to v našich možnostech, pokusíme se zaznamenat případné změny v uvedených počtech a zveřejnit je.

Je zřejmé, že signatáři petice nejsou žádnou »nátlakovou skupinou«, ale že jde pouze o čestné občany, kteří jsou spřízněni pouze zájmem na pozitivním vývoji v československé společnosti. To ostatně platí i o nás, kteří se zaručujeme za pravdivost předložených informací a za pravost podpisů shrnutých v přiložených seznamech.

Žádáme o zveřejnění tohoto sdělení.

Jiří Exner, Nad Kajetánkou 1, Praha 6

Markéta Fialková, Leninova 660/93, Praha 6

Vladimír Šebek, Pražská 4, Neveklov

Příloha: soupis 1465 signatářů petice k událostem z 15.─21.1.1989

Poznámka: Seznam 636 signatářů byl odeslán již 27.1.1989 Federálnímu shromáždění ČSSR, Kanceláři prezidenta republiky a ČTK.

Dne 2.2.1989 byla Federálnímu shromáždění, prezidentu republiky, předsedovi vlády, Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva, ČTK a redakci Rudého práva doručena petice československých občanů se žádostí o její zveřejnění. Ke zveřejnění doposud nedošlo, ale k 15.2. se zasílá dodatek k této petici s novou žádostí o zveřejnění.

Text zní:

Federálnímu shromáždění ČSSR, prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR, Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitní spolupráci, Generální prokuratuře ČSSR

Věc: Další signatáři se připojili k petici československých občanů k událostem z 15.─21.1.1989.

Dne 2.2. jsme informovali nejvyšší československé orgány a ČTK o petici, kterou občané reagují na pražské události z ledna t.r. a na celkovou situaci v současné československé společnosti. Dovolujeme si upozornit, že k 15.2.1989 připojilo své podpisy dalších alespoň 1266 osob, takže momentální počet je nejméně 3367 signatářů.

V sociálním složení došlo k nárůstu především ve výrobní sféře, u techniků, dělníků a přírodovědně orientované inteligence. Zřetelně se snížil podíl umělců, kteří, pokud víme, se soustředili na rozvíjení vlastní občanské iniciativy. Momentální zastoupení tedy je:

dělníci 23 % 774

umělci 12 % 404

technická inteligence 10 % 337

technici 10 % 337

studenti a učni 8 % 269

úředníci 6 % 202

důchodci a v domácnosti 5 % 168

kulturní pracovníci a publicisté 5 % 168

přírodní vědy 5 % 168

lékaři a zdravotníci 4,5 % 152

pedagogové a sociální pracovníci 4 % 135

služby 4 % 135

humanitní inteligence 2,5 % 84

ostatní 1 % 34

V demografickém rozvrstvení podstatně kleslo relativní zastoupení Pražanů ve prospěch obyvatel dalších měst:

Praha 64 %

krajská a okresní města 23 %

menší města 9 %

venkov 4 %

Podle věrohodných zpráv se připojují stále další občané. Dojde-li k podstatným změnám v počtech či alespoň složení signatářů, pokusíme se o nich opět informovat. Domníváme se, že vzhledem k rozsahu této iniciativy a k jejímu obsahu petici lze považovat za podnět občanů, a proto dáváme naše sdělení k dispozici též Generální prokuratuře ČSSR.

Zaručujeme pravost podpisů osob uvedených v přiloženém soupisu. Žádáme o potvrzení příjmu a zveřejnění tohoto a předchozího sdělení.

Jiří Exner, Nad Kajetánkou 1, Praha 6

Markéta Fialková, Leninova 660/93, Praha 6

Vladimír Šebek, Pražská 4, Neveklov

Na vědomí s průvodním dopisem: ČTK a Rudé právo

Příloha: nejčastější verze textu petice k událostem z 15.─21.1.1989 a soupis dalších 1266 signatářů petice.

Vladislav, Jan ─ Prečan, Vilém: Horký leden 1989 v Československu, VN Novinář, Praha 1990, s. 123-124 a 130.

 
tobacamptobacamp
tobacamp