Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1989, 20. a 21. leden, Praha. ─ Dopisy kardinála Františka Tomáška předsedovi československé vlády Ladislavu Adamcovi a vládě ČSSR, odsuzující zásahy státní moci proti občanským demonstracím při 20. výročí smrti Jana Palacha.

Vážený pane ministerský předsedo,

chtěl bych vyjádřit za sebe i za katolický lid radost z toho, že i Československo se připojilo k závěrům helsinské konference ve Vídni, uzavřené v minulých dnech. Dohody tam podepsané budou mít hospodářský a politický význam nejen pro náš stát, ale i pro významnou část světa, což vřele vítáme.

Se zvláštní pozorností bereme na vědomí ty části dohod, které konkretizují závazky účastnických států ─ včetně ČSSR ─ ohledně občanských svobod a v jejich rámci výslovně i právo na plný rozvoj náboženského života věřících občanů i církví. Přišel čas, aby skončilo období nerovnoprávnosti. Očekáváme, že důkladná reforma československého práva svědomitě uplatní závazky přijaté v Helsinkách a ve Vídni. Pro vztah věřících lidí ke státu bude ještě důležitější, aby mocenskými útvary byly poctivě respektovány.

V této souvislosti musím s politováním konstatovat, že zákroky bezpečnosti proti pokojným shromážděním v Praze 17. ledna a v dalších dnech silně otřásly důvěrou věřících lidí, stejně jako velké části obyvatelstva. Drsné násilí nemůže udusit oprávněnou touhu občanů žít v takovém prostoru svobody, jaký se stal samozřejmým ve 20. století. Obávám se, že potlačování dialogu občanů s vládou vyprovokuje konfrontaci na škodu všech.

Ve jménu evangelia Kristova, z něhož vyrostla naše národní i evropská kultura, Vás naléhavě žádám: nastupte cestu upřímného dialogu státu s církví i všemi občany, a to hned!

S projevem úcty

František kardinál Tomášek

arcibiskup pražský

Vládě Československé socialistické republiky

do rukou předsedy Ladislava Adamce

nábřeží kapitána Jaroše 4, 118 00 Praha 1

Vážený pane ministerský předsedo!

V souvislosti s občanskými projevy v posledních dnech na Václavském náměstí v Praze a s jejich potlačováním ze strany policejních orgánů obracejí se na mne věřící občané se žádostí, abych k těmto skutečnostem vyslovil své stanovisko a pokusil se ze své strany přispět k uklidnění rozbouřené hladiny občanstva i státních orgánů. Považuji proto za svou povinnost jako občan státu a představitel katolické církve podat Vám toto své sdělení a žádost:

Není pravdou, že by manifestační projevy občanů na Václavském náměstí v posledních dnech byly vyprovokovány zahraničními sdělovacími prostředky a že by účastníci těchto projevů byli neukáznění a svedení občané, nýbrž je pravdou, že příčiny těchto skutečností je třeba hledat v nedostatcích vedení státu v minulých desetiletích. Není třeba opakovat znovu všechny ty události minulé doby, které prokázaly, že československý občan se netěší plné svobodě a je záměrně režimem manipulován, aby slepě a v rozporu s lidskou důstjností činil jen to, co je mu výslovně dovoleno nebo přikázáno, a nečinil si nároky na to, co náleží do obsahu jeho lidské podstaty. Jestliže v minulých dnech naši občané chtěli využít příležitosti výročí smrti Jana Palacha, který obětoval svůj život v přesvědčení, že naši občané si uvědomí cenu lidské svobody, pak pokojné uctění památky tohoto mladého milovníka a obránce svobody jen vyjadřuje skutečné smýšlení našeho lidu a jeho touhu po plné svobodě. Jestliže orgány bezpečnosti použily proti těmto projevům svobodymilovných občanů hrubé síly, jednaly nejen proti našemu stávajícímu právnímu řádu, ale i proti lidskosti vůbec. Bezpečnostní orgány tak překročily meze své pravomoci a navíc ohrozily postavení našeho státu vnitřně i zahraničně.

Obracím se proto, pane ministerský předsedo, na Vás, jakožto na vrcholného představitele našeho státu a státní exekutivy, s naléhavou žádostí, abyste zasáhl svou mocí a usměrnil složky bezpečnosti státu tak, aby se zřekly násilných zásahů do svobodných projevů řádných občanů a poskytly více sluchu oprávněným požadavkům lidu. Odstranění hospodářských nedostatků v naší zemi předpokládá vysokou angažovanost občanů a ta je nemyslitelná bez sociální a právní jistoty a bez zlepšení morálního stavu v zemi. Domnívám se, že jako představitel církve, která již skoro po dvě tisíciletí nabývala v těchto otázkách zkušenosti a seznámila se s mentalitou člověka a národa, mám určitou kompetenci pro vyjádření objektivního stanoviska.

František kardinál Tomášek

arcibiskup pražský

Studie 122/123/1989. Přetištěno též v samizdatovém sborníku Vzpřimte se a zdvihněte hlavy. Sborník dokumentů k devadesátinám Františka kardinála Tomáška. Duch a život, Praha 1989, s. 194─195.

 
tobacamptobacamp
tobacamp