Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
下列文本资料和档案反映了在共产主义政权最后的三年期间捷克斯洛伐克公民社会的影响力和范围。摘选这些文件主要旨在表现反抗极权主义的主流思潮和人物,涵盖了较为知名的以及最有特点的反抗团体,活动和个人。这个列表因此也不可否认存在局限性。所有文献资料已发表在1990年10月14-16日在布拉格举行的名为“捷克斯洛伐克的民主革命:先决条件,发展过程及直接影响”的国际会议上。参见《公民社会之声1987-1989文献及档案摘选》(《Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů》) 编辑. Jiří Suk, Milena Janišová, Vilém Prečan (布拉格,捷克斯洛伐克史料中心和当代历史研究所, 1999年, 111页)
.

1988, 8. říjen, Praha. ─ Úvodní prohlášení Iniciativy sociální obrany.

Již dvanáctý rok usiluje Charta 77 o uplatnění lidských a občanských práv alespoň v takovém rozsahu, k jakému se československé ústavní orgány zavázaly přijetím obou mezinárodních paktů o lidských právech a svou účastí na helsinském procesu. Vydala k této problematice mnoho podrobných dokumentů, které vzhledem k její struktuře ─ Charta 77 není ve smyslu svého základního prohlášení organizací ─ mají většinou jen obecný ráz. Na činnost ve prospěch jednotlivců nemá Charta 77 dostatek sil. Proto byl také založen a již řadu let působí Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), zabývající se obranou těch, kteří jsou za své přesvědčení či z podobných důvodů nespravedlivě trestně stíháni nebo policejně šikanováni. Počet těchto perzekucí ─ navzdory proklamované demokratizaci společnosti ─ se nijak nezmenšil.

To není ale zdaleka vše.

Občané jsou diskriminováni také v práci. Z politických nebo náboženských důvodů jsou šikanováni na pracovišti až po vyhazování ze zaměstnání. Trpí diskriminujícím výkladem anebo přímo porušováním zákonů ve styku se státní správou: v rodinných záležitostech, v bytových otázkách, přístupu ke vzdělání, v oblasti péče o zdraví a v jiných občanskoprávních vztazích, např. při vydávání cestovních dokladů.

K porušování práv občanů může docházet i v demokratických státech s vyspělou právní kulturou. Mnoho států s tím počítá a zabudovaly do svého státního aparátu zvláštní instituci, která má pomáhat občanům v případech porušování jejich občanských práv. Ve skandinávských zemích je to např. institut ombudsmana, v Rakousku volksanwalt. Dokonce v Polsku byla nedávno zřízena instituce s tímto posláním. V Československu neexistuje instance, která by se účinně zastala občana, když jsou státními orgány porušována jeho práva.

Právní i obecná praxe zbyrokratizovaného aparátu, se kterou denně přicházíme do styku, zejména pak nemožnost obracet se na jiný kompetentní orgán či instituci a dovolat se u nich práva a spravedlnosti, vede nejenom k apatii a rezignaci na jakékoli společenské dění u postižených jednotlivců, ale zákonitě i k hlubokému právnímu nihilismu celé naší společnosti.

Snaha o nápravu tohoto neutěšeného stavu nás přivedla k myšlence ustavit Iniciativu sociální obrany (ISO), která se ─ vycházejíc z ducha Charty 77 a jejího poslání ─ bude zabývat v mezích svých možností pomocí těm našim spoluobčanům, kteří jsou diskriminováni či jinak poškozováni v různých sociálních oblastech. Činnost iniciativy bude založena na práci jednotlivců a pracovních skupin, ať už působících otevřeně nebo nezveřejňovaně. V iniciativě budou činní právníci, odborníci, ale i lidé prostě ochotní pomáhat svým spoluobčanům.

Naše pomoc včetně případného zveřejňování jednotlivých případů a intervencí u úřadů, organizací a institucí (vždy jen se souhlasem postiženého) bude vycházet z platných československých zákonů a dalších právních předpisů včetně Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Závěrečného aktu z Helsinek a ostatních mezinárodních dokumentů, které souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN. Svou činností nebudeme sledovat politické cíle; jejím smyslem bude pomoci konkrétním občanům, přispívat k obnovení právního vědomí, zákonnosti, a sloužit tak k obecnému zájmu celé naší společnosti.

Na vědomí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zveřejňujeme jména a adresy občanů, kteří budou v Iniciativě sociální obrany působit a na něž se lze obracet s jednotlivými případy:

Michaela Auerová, Horní Beřkovice 303, 411 85

Ing. Petr Bartoš, Padělky I/3644, Gottwaldov, 760 01

Pavel Blattný, Náprstkova 8, Praha 1, 110 00

John Bok, Březinova 7, Praha 8 ─ Karlín, 186 00

Petr Brodský, Ztracená 20, Jihlava, 586 00

Jana Bucharová, U Zámečnice 2, Praha 5, 150 00

Petr Cibulka, Vrázova 53, Brno 16, 616 00

JUDr. Ján Čarnogurský, Karola Adlera 10, Bratislava, 841 02

JUDr. Josef Danisz, Wilhelma Piecka 81, Praha 2, 120 00

Stanislav Devátý, Revoluční 1285/312, Gottwaldov, 760 01

Markéta Fialková, Leninova 660, Praha 6, 160 00

Miroslava Filipová, Hlavní 2731, Praha 4 ─ Spořilov, 141 00

Gabriel Gössel, Hroznová 5, Praha 1, 118 00

Jiří Gruntorád, Oldřichova 23, Praha 2, 128 00

Ing. Vladimír Hajný, Čs. armády 34, Šumperk, 787 01

Petr Hrach, Pod Svatoborem 249, Sušice, 342 01

Marcela Chromá, Podolí 2762, Mělník, 276 01

Heřman Chromý, Podolí 2762, Mělník, 276 01

Zdeněk Ingr, Štrossova 175, Pardubice, 530 03

Mária Komárová, Kysucká 10, Košice, 040 11

MUDr. Vladimír Komár, Kysucká 10, Košice, 040 11

Ing. Petr Kozánek, Palackého 196, Kyjov, 637 01

Marie Rút Křížková, Jablonecká 411, Praha 9, 190 00

Zdeněk Kulík, Březenecká 4689/428, Chomutov, 430 09

Ing. Jan Litomiský, Vyskytná u Pelhřimova č. 2, 393 09

Augustin Navrátil, Lutopecny 14, pošta Zlobice, 768 31

Jiří Pavlíček, Pivovar 2888, Mělník, 276 01

Jarmila Stibicová, Rokycanova 2583, Pardubice, 530 02

Olga Šulcová, Čimická 19, Praha 8, 181 00

Otakar Veverka, Na Hřebenech II/11, Praha 4 ─ Podolí, 147 00

Radomír Vítek, Julia Fučíka 4026, Gottwaldov, 760 01

Luboš Vydra, Křižíkova 37, Praha 8 ─ Karlín, 186 00

Pavel Záleský, Střed 1330/66, Otrokovice, 765 02

ÚSD AV ČR - Informace o Chartě 77, samizdat. Ed. vydává nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77, ročník 11 (1988), č. 18, s. 10-11

 
tobacamptobacamp
tobacamp