Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
51 Array 打印 Array
.
1989, 7. prosinec, Praha. Provolání Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu k politické situaci po večerním televizním projevu předsedy federální vlády Ladislava Adamce; součástí provolání je plné znění druhého dopisu Koordinačního centra Občanského fóra a Koordinačního výboru Verejnosti proti násiliu předsedovi federální vlády ze 6. prosince 1989.


Vážení spoluobčané,
cítíme povinnost v dnešní vážné situaci reagovat na včerejší projev předsedy federální vlády pana Ladislava Adamce. Z jeho projevu mohl vzniknout dojem, že trvale stupňujeme své požadavky, ztěžujeme nezbytnou rekonstrukci federální vlády a hodláme přiostřit situaci i tak značně napjatou a trvale neúnosnou. Nikoliv! Již dnes v poledních hodinách jsme společně se slovenskou Verejností proti násiliu vydali prohlášení, ve kterém jsme všechny naše dosavadní postoje a kroky vysvětlili. Jejich smyslem bylo jediné: panu ministerskému předsedovi při jeho nelehké úloze pomoci a současně zabezpečit respektování požadavků veřejnosti na celkové složení vlády. Dokladem toho je i dopis, který jsme panu předsedovi federální vlády napsali dříve, než jsme měli možnost seznámit se s jeho televizním vystoupením. Dovolte mému kolegovi Petru Millerovi, aby vás s obsahem tohoto dopisu, který byl předán panu předsedovi vlády dnes v 10.30 hodin dopoledne, seznámil.

Pane předsedo,
jak jsme Vám ve středu 6.12. v 10.45 slíbili, zasíláme Vám nové a zpřesněné návrhy dalších změn ve složení federální vlády. Tyto návrhy se od předchozích liší nejen tím, že jsou přesnější a že jsou opřeny o důkladnější konzultace, ale i tím, že jsou rozsáhlejší. Je tomu tak proto, že naše ranní jednání 6.12. s generálním tajemníkem ÚV KSČ Karlem Urbánkem nás upevnilo v domněnce, že čím více návrhů Vám dáme, tím více Vám pomůžeme. Nejde tedy o rychlé, svévolné a nezdůvodněné zvyšování požadavků, jak by se mohlo zdát, ale o snahu držet krok s vývojem událostí a obecného mínění. Do funkce jednoho z prvních místopředsedů federální vlády doporučujeme JUDr. Jána Čarnogurského, se kterým jste už měl příležitost se osobně setkat. Je to mladý slovenský demokrat, schopný rychlého a věcného jednání, zkušený právník, jehož autorita vyrůstá hlavně z křesťanského prostředí.

Domníváme se, že kromě prvních místopředsedů byste měl mít jako dosud několik dalších místopředsedů, jejichž personální skladba by lépe vyjadřovala rozložení politických sil v naší společnosti.

Kromě dvou předsedů národních vlád byste podle našeho názoru měl mít tyto další místopředsedy:

  1. Představitele Československé strany lidové.
  2. Představitele Československé strany socialistické. (Působení těchto dvou místopředsedů by demonstrovalo kontinuitu nové struktury s dosavadní koncepcí Národní fronty.)
  3. Dále Vám doporučujeme náměstka ředitele Prognostického ústavu ČSAV ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., člena KSČ, do funkce místopředsedy federálnívlády orientovaného na ekonomickou sféru a její budoucnost. Jde tedy o člověka, po jakém Vy i pan Urbánek voláte, totiž o mladého, dynamického a vzdělaného odborníka.
  4. Posléze Vám doporučujeme do funkce místopředsedy orientovaného na problematiku politického systému, legislativních a mocenských nástrojů státu politologa prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Tento Slovák reprezentuje reformně smýšlející komunisty.

Tento utvořený »kabinet« (jako vláda v užším slova smyslu) by srozumitelně naznačoval, že se koncepce vlády přizpůsobuje dnešní realitě.

Pokud jde o resortní ministry, doporučujeme Vám:

  1. Do funkce ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, bývalého člena KSČ, dlouhodobého zpravodaje z různých zemí a komentátora světového dění.
  2. Ačkoliv jsme původně dali najevo, že zrušení článku 4 Ústavy ČSSR by se mělo promítnout do praxe tím, že alespoň ministr vnitra nebude členem KSČ,k čemuž nebylo přihlédnuto ani na federální, ani na národní úrovni, jsme schopni se tohoto požadavku v zájmu dohody vzdát. Činíme tak ovšem s nadějí, že bude příznivě přijat návrh, který jsme tlumočili panu Urbánkovi, totiž aby Státní bezpečnost byla napříště pod kontrolou nově zřízeného vládního výboru a podřízena místopředsedovi vlády orientovanému na otázky legislativy a mocenských nástrojů státu. V případě, že byste měl v úmyslu přece jen pověřit funkcí ministra vnitra nečlena KSČ, jsme schopni Vám doporučit velmi vhodného právníka ze státní správy.
  3. Do funkce ministra financí Vám doporučujeme ing. Václava Klause,CSc., ekonoma znalého finanční problematiky.
  4. Do funkce ministra práce a sociálních věcí doporučujeme Petra Millera, předního kováře z ČKD Praha, obeznámeného se současnou sociální problematikou.
  5. Do funkce ministra vlády orientovaného na národnostní problematiku doporučujeme Gyulu Popelye, zabývajícího se etnickými otázkami.

Doporučujeme tedy sedm konkrétních osob z celkového počtu dvaceti vládních funkcí. Včera jste nám řekl, že Vy osobně byste rád měl vládu, v níž by byla přibližně polovina nečlenů KSČ. Tento Váš úmysl vítáme a podporujeme. Z dnešních ministrů Vaší vlády se naší podpoře těší člen ČSL pan Reichel. Rádi bychom Vás závěrem ujistili o tom, o čem jsme Vás ujišťovali už vícekrát, že naším úmyslem není komplikovat Vám sestavení vlády, ale naopak Vám v tom pomáhat. Vy sám jste nás nejednou k takové pomoci vyzval. Byli bychom šťastni, kdybychom tímto svým návrhem přispěli k tomu, aby Vaše nová vláda byla veřejností přijata lépe než současná.

Za KC OF Za KV VPN
Václav Havel Milan Kňažko

7. prosince 1989
Za správnost ručí Michael Kocáb

Vážení spoluobčané,
ubezpečuji Vás o tom, že každý z nás si uvědomuje vážnost situace a zejména to, že je nanejvýš naléhavé federální vládu rekonstruovat tak, aby nejen odrážela skutečné složení a zájmy obyvatelstva, ale aby především poskytovala záruky, že nedojde k žádným sociálním otřesům, nejistotě nebo dokonce »rozvratu hospodářství«, jak to řekl pan předseda federální vlády.

Nechceme připustit, aby jakákoliv skupina obyvatelstva, včetně členů KSČ, byla neoprávněně diskriminována! Jsme si vědomi naléhavého příkazu doby, který velí k odpovědnému a zejména společnému postupu. Nenaléhali jsme na žádné urychlení při rekonstrukci federální vlády. Pokud se termín sedmi dní pro uskutečnění toho, aby vláda byla kompetentní a způsobilá svou úlohu převzít, zdá nedostatečný, jsme ochotni vést další jednání s tím, kdo bude rekonstrukcí federální vlády pověřen.

V této chvíli znovuzrozených nadějí na plnohodnotnou obrodu celého našeho národního společenství nemůžeme již jen protestovat a odsuzovat překážky z minulosti, ale potřebujeme najít důstojné a účinné prostředky, které by vedly k naplnění úsilí o vytvoření prosperující a kulturně důstojné společnosti bez zbytečných lidských a materiálních ztrát. K tomu ovšem je třeba, aby ve vedení státu byli takoví lidé, kteří budou schopni rychle získat skutečnou důvěru a úctu většiny. Kteří by byli současně zárukou, že dnešní proces změn na půdě dialogu nebude již nikým a nikdy přerušen. Navrhujeme, aby posláním vlády, o které stále věříme, že se ji podaří společně vytvořit, bylo udržení a rozšíření sociálních a právních jistot všech vrstev obyvatelstva. Že se jí podaří převést naše ochromené národní hospodářství směrem k fungující a prosperující ekonomice.

My nevoláme po stávkách jako prostředku politického nátlaku a přejeme si zabránit zbytečným ztrátám ve výrobě, dopravě, službách a ve všech ostatních oblastech našeho života. Neváháme však manifestační stávku vyhlásit, kdyby někdo chtěl lidi opět připravit o jejich důstojnost a podvést je. Máme velkou šanci postavit se znovu na čestné místo v řadě evropských zemí a pomoci novému vývoji sblížení a dorozumění zemí Evropy i světa. Máme možnost a povinnost navazovat na tradice demokracie, tolerance, sociálního cítění a tvořivosti lidu Československa.

Koordinační centrum Občanského fóra
Dne 7. prosince 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp