Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
38 Array 打印 Array
.
1989, 4. prosinec, Praha. Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu, v němž požadují svobodné volby, vyzývají k soudržné koalici všech demokratických proudů ve společnosti a vyslovují se pro zachování dosavadní státní struktury až do voleb.

Prohlášení Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu ze 4. prosince 1989

Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu vznikly spontánně, jako výraz dlouho potlačované touhy lidí po pozitivním řešení krize naší společnosti, která vyvrcholila brutálním zásahem proti demonstrujícím studentům 17. listopadu. Obě hnutí usilují o obnovení demokracie v naší zemi, o vytvoření společnosti svobodných občanů odpovědně rozhodujících o svých osudech. Základním cílem OF a VPN je proto zaručení svobodných voleb, které by se měly uskutečnit nejpozději do července 1990.

Ideály OF a VPN rychle získaly širokou podporu veřejnosti. Tato podpora všechny jejich členy zavazuje. Zároveň se však v řadách KSČ aktivizují neostalinisté, kteří se snaží zachovat nebo jen mírně modifikovat zkompromitovaný politický a ekonomický systém. Zneužívají k tomu nejen dobře zorganizovaný aparát KSČ, ale i řadu státních institucí. V této situaci mohou OF a VPN zajistit uspořádání svobodných voleb jen tehdy, jestliže se stanou organizovanou a vnitřně soudržnou koalicí všech demokratických politických proudů v naší společnosti. Doporučujeme proto, aby do voleb vstoupila obě hnutí se společnými kandidátkami, v nichž bude případně uvedena politická příslušnost některých kandidátů. Po volbách se mohou jednotlivé politické strany od OF a VPN případně odloučit, předpokládáme však, že i po volbách umožní obě hnutí organizovanou politickou činnost těm občanům, kteří se nestanou členy některé z politických stran. Zároveň chceme svou činností zaručit celý proces přechodu k demokratickému právnímu státu. Součástí tohoto procesu musí být i celková změna struktury politického a ekonomického systému naší společnosti, nejen nezbytná výměna osob na vedoucích místech.

OF a VPN chtějí přispět k rozvoji přímé demokracie v naší zemi. Proto by měly vstupovat do voleb jako organizované politické síly, reprezentující všechny vrstvy naší demokratické veřejnosti. Koordinační centrum OF a koordinační výbor VPN již spolupracují s místními OF a s centrem VPN a stávkovými výbory nejen ve městech a vesnicích, ale také v podnicích a jiných organizacích. Oba tyto koordinační orgány mají však pouze koncepční, organizační a informační funkci, nikoliv funkci přikazovací.

V období do svobodných voleb předpokládáme, že pokojný přechod k demokratickému státu budou zajišťovat všechny tři vlády a další státní instituce. Vlády budou průběžně pozměňovány tak, aby v podstatně vyšší míře než dosud reprezentovaly politickou strukturu naší společnosti. Doufáme, že jejich členy budou především odborníci, podpoření členy OF a VPN. Koordinační centrum OF v Praze a výbor OF v Brně udržují operativní kontakty s dosavadním předsedou české vlády panem Pitrou. Zdá se, že v této vládě bude podstatně více osob, které se těší důvěře Občanského fóra, než tomu je v současné době ve vládě federální.

Chceme se tedy vyhnout ústavní krizi, která by mohla ohrozit další vývoj v naší zemi, chceme prokázat, že i zcela zásadní změny ve společnosti lze provést klidným a lidsky důstojným způsobem.

 
tobacamptobacamp
tobacamp