Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
29 Array 打印 Array
.
1989, 1. prosinec, Praha. Komuniké z jednání vlády ČSSR s delegací Koordinačního centra Občanského fóra.

Dnes ve 14 hodin se sešli na dohodnutém společném jednání představitelé vlády ČSR, zastoupené F. Pitrou, jejím předsedou, M. Tomanem, prvním místopředsedou a prof. J. Mečlem, předsedou ústavně-právního výboru ČNR, se zástupci Koordinačního centra Občanského fóra spisovatelem V. Havlem, politologem P. Pithartem, režisérem I. Rajmontem a studentem MFF UK M. Klímou. V. Havel krátce vysvětlil poslání Občanského fóra a specifiku Koordinačního centra. Uvedl, že cílem Občanského fóra je přispět k pokojné přípravě svobodných voleb. Občanské fórum se domnívá, že jednou ze záruk je i stávková pohotovost. Delegace [KC OF] připomněla, že po úterním rozhovoru s předsedou federální vlády L. Adamcem vznikla ve veřejnosti jistá nedůvěra, způsobená uzavřeností jednání. Ke zklidnění atmosféry v zemi významně přispělo zrušení článku Ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ. Dále delegace Koordinačního centra vyjádřila - podobně jako při jednání s L. Adamcem - své představy o tom, jaké úkoly by si měla vláda ČSR ve svém programovém prohlášení vytyčit. Jde o rychlou úpravu práva shromažďovacího a spolčovacího, řešení problému Lidových milicí, stranických organizací na pracovištích a především o zabezpečení plné svobody slova. Nakonec zdůraznila, jak je nutné, aby zásady programového prohlášení nové vlády byly co nejrychleji proměňovány ve viditelné skutky. Delegace tlumočila názor Koordinačního centra, že nejvhodnější formou změny vlády, vzhledem k závažným výhradám k řízení některých důležitých  resortů, by byla demise. Předseda vlády F. Pitra upozornil delegaci Koordinačního centra, že těmito otázkami se česká vláda může zabývat jen v rozsahu své působnosti. Informoval delegaci o některých aktuálních otázkách, které vláda projednávala v těchto dnech. Předložila České národní radě vládní návrh zákona o zřízení samostatného ministerstva pro životní prostředí, jež bude vybaveno potřebnými pravomocemi. Dále jsou připravovány návrhy na změnu vysokoškolského zákona, případně na nový vysokoškolský zákon. Při jeho přípravě počítá vláda s širokou účastí pedagogů a studentů. Po dohodě s Českou národní radou bude přepracován zákon o neperiodickém tisku, tzv. vydavatelský zákon. Vláda přezkoumala a navrhne potřebné právní úpravy na úseku občanských svobod ve své kompetenci. K otázkám dalšího rozvoje kulturní oblasti předseda vlády zdůraznil, že bez jakýchkoli bariér se musíme otevřít světové kultuře a navázat na bohaté humanistické a demokratické tradice. Vláda uvažuje, že vytvoří kulturní radu ze všech představitelů kulturní obce. Je odhodlána odstranit vše, co představuje politické, legislativní a administrativní překážky plného uplatnění rozvoje osobnosti v socialistické společnosti. Předseda vlády ČSR dále informoval o dosavadních jednáních s předsednictvem ústředního výboru Národní fronty ČSR, politickými stranami a dalšími organizacemi o rekonstrukci vlády. Ubezpečil, že usiluje o to, aby vládu tvořily kompetentní osobnosti s vysokými morálními vlastnostmi, jež požívají důvěry široké veřejnosti. Jde o vytvoření vlády zodpovědných představitelů rozvíjejících důsledně společenské změny na základě Ústavy a při respektování mezinárodních dokumentů a konvencí, ke kterým ČSSR přistoupila. Delegace Koordinačního centra Občanského fóra vzala tuto informaci na vědomí. Předseda vlády konstatoval, že všechna stanoviska, která mu byla tlumočena, i návrhy vzešlé z dnešního jednání, budou předmětem rozhovorů s politickými stranami a organizacemi sdruženými v Národní frontě. V průběhu jednání byla řešena i otázka občansko-právní subjektivity Koordinačního centra Občanského fóra jako předpokladu legálního užívání budov, zřízení bankovního konta atd. Představiteli vlády bylo konstatováno, že nic nebrání registraci Koordinačního centra Občanského fóra v Praze jako dobrovolné společenské organizace podle zákona č. 68 z roku 1951. Účastníci jednání se dohodli, že se obrátí na všechny občany s prosbou, aby na cestě k plné demokracii postupovali odpovědně, v duchu humanity a společenské etiky, a tak zabránili všem nežádoucím projevům, jako je šikanování a veřejná neúcta. Takové projevy by narušovaly dobrou pověst republiky. Obě strany v závěru shodně charakterizovaly pětihodinové jednání jako obtížné, avšak vedené vstřícně, odpovědně a s dobrou vůlí.

Občanské fórum
V Praze dne 1.12.1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp