Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
106
.
1989, 26. prosinec, Praha. Návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dosavadním opatřením federální vlády k zastavení činnosti Státní bezpečnosti.

Tajné
Praha 26.12.1989

Stanovisko Koordinačního centra Občanského fóra k dosavaním opatřením Federální vlády ČSSR ve vztahu k činnosti StB

Úvodem musíme konstatovat, že řada materiálů a informací, které docházejí Koordinačnímu centru Občanského fóra z různých institucí, organizací, podniků i od jednotlivců, dokládá pokračující činnost všech složek StB a hodnotí tento fakt jako skutečnost, která je v naprostém rozporu s dosavadními prohlášeními vlády. Jisté uklidnění v tomto směru přineslo poslední vládní prohlášení, prezentované tiskem buď velmi obecně, jako zastavení činnosti SNB na úseku vnitřního zpravodajství, nebo naopak velmi konkrétně, jako eliminování činnosti správy vyšetřování StB, což obojí bylo laickou veřejností pochopeno jako rozpuštění StB vůbec. Předpokládáme však, že v krátké době občané pochopí bezvýznamnost učiněného kroku z hlediska paralyzování činnosti StB a jejich reakce budou radikálnější a shodné s průběžnými a neustávajícími požadavky studentů, které jsou ultimativní a vyjadřují přání totálně zrušit všechny složky a součásti StB na všech úrovních.

Na základě zevrubného rozboru zmiňovaných informací i faktického stavu věcí kvalifikuje Koordinační centrum OF dosavadní opatření federální vlády na úseku StB jako naprosto nedostatečná s tím, že do současné doby se nepodařilo efektivně vyloučit činnost StB v žádné z jejích hlavních a procesu demokratizace politického života naší společnosti nebezpečných činností. K odvolání náměstků FMV došlo se značným zpožděním. Zastavení činnosti v oblasti vyšetřování pak svědčí o neprofesionálním přístupu, neboť tento úsek neprovádí vlastní operativní činnost v rámci StB a je v její posloupnosti až na posledním místě.

Hlavním úkolem by mělo být – resp. mělo se již provést – okamžité paralyzování činnosti politické kontrarozvědky a rozvědky a s tím souvisící operativní techniky a sledování (což neznamená pouhé zastavení odposlouchávání v jakýchsi tajných místnostech v budovách spojů či čtení dopisů na jednom oddělení pošty apod.). Návrhy v tomto směru byly předloženy prvnímu náměstkovi předsedy vlády p. Čarnogurskému v polovině prosince t. r.

Příčinou tohoto stavu je nekompetentní řízení FMV. Je nemyslitelné, aby zodpovědnost za řízení nesli tři hlavní funkcionáři federální vlády a ne řádně jmenovaný ministr FMV. Pro počáteční období by měl mít k dispozici komisi s rozsáhlými pravomocemi směrem k aparátu StB, která by byla schopna zajistit urychlené koncepční zpracování bezprostředních úkolů a jejich kontrolu plnění. Dále pak připravit koncepci přestavby FMV.

Návrh na konkrétní opatření:
 1. Urychleně jmenovat ministra vnitra FMV.
 2. Vytvořit co nejdříve odbornou komisi při FMV, která by byla vybavena zmocněním zasahovat v součinnosti s prvním náměstkem FMV do činnosti FMV v souladu s předem schválenou koncepcí. Komise by byla složena z demokraticky smýšlejících, rozhodných, občansky ve všech směrech bezúhonných osob, které jsou odborně fundovány, pokud jde o organizaci i metody práce složek StB, popř. mají mentální předpoklady k rychlé orientaci v tomto směru.
 3. Úkolem prvního náměstka FMV a této komise by mělo být v co nejkratší době zajistit úplné zastavení operativní činnosti politické kontrarozvědky v centrále, v krajích i v okresech. Jde o složky zabývající se vnitropolitickou situací  provádějící nezákonnou činnost proti občanům republiky. Všechny tyto pracovníky odvolat z pracoviště, odebrat jim výzbroj i výstroj a služební průkaz. Otázku propuštění ze služeb zatím neřešit.
 4. Útvary Státní bezpečnosti v krajích a okresech zrušit a operativní techniku, vozový park a další zařízení (konspirační byty atd.) předat příslušným kriminálním oddělením. Velení předat současným náčelníkům VB.
 5. Současně zakázat další činnost Správy operativní techniky a Správy sledování. Jedná se o všechny druhy odposlechů (zdaleka ne jen telefonních), kontroly korespondence, provádění tajných domovních prohlídek i tajných prohlídek na pracovištích. Dosavadní opatření jsou nedostatečná.
 6. Zastavit a zakázat jakoukoliv operativní činnost rozvědky v zahraničí. Eventuální výjimky v případech ohrožení zájmů ČSSR v zahraničí by měla opět posoudit komise a předložit závěry ke schválení prvnímu náměstkovi FMV. To se týká nejen legální, ale zejména nelegální součásti. Současně zakázat sokamžitou platností výjezdy pracovníků rozvědky do zahraničí. Tyto otázkykonzultovat s vedením FMZV.
 7. Zvláštní pozornost věnovat těm pracovištím, která se na jednotlivých úsecích StB zabývají tzv. aktivními opatřeními. Jde o dezinformační a podobnou činnost. Tu je třeba okamžitě zastavit a zakázat. Nelze totiž zatím zcela vyloučit, že existuje a že se připravují takové akce, které mají blízko k terorismu.
 8. Provést okamžitá kádrová opatření a odvolat z funkcí náčelníky operativních správ StB, operativní techniky a správy sledování. Prozatímním řízením těchto složek pověřit některé z členů komise nebo jiné spolehlivé osoby, známé svým demokratickým smýšlením, popř. v minulosti za ně pronásledované.
 9. Příslušným rozkazem převést III. Správu StB, tj. Vojenskou kontrarozvědku v omezeném rozsahu do organizačního rámce FMNO – ale nikoliv v prvním pořadí. Prozatím její činnost usměrnit k zabránění případných pokusů k brzdění přestavby armády, zvláště na úseku bývalé HPS a politických správ a oddělení na okruzích, armádách, divizích – prakticky v celé armádní struktuře.
 10. Nepřistupovat za současné situace k okamžitému rozpuštění celé StB. Zcela však vyloučit z činnosti všechny nebezpečné složky a vytvořit podmínky k provedení analýzy jednotlivých úseků s cílem umožnit diferenciaci jejich příslušníků, posoudit skutečný politický, morální a odborný stav aparátu a na základě toho stanovit v jakém rozsahu a s jakými úkoly třeba konstituovat novýsystém bezpečnosti a obrany státu.
 11. Provedení shora uvedených opatření zajistit vydáváním rozkazů s tím,že v těch, které budou zakazovat operativní činnosti, bude výslovně uvedeno, že jejich porušení je trestné.
Vzhledem k tomu, že zřízení navrhované komise, počet jejích členů apod. bude pravděpodobně předmětem diskuse, uvádíme ještě na podporu tohoto návrhu, že takováto komise, složená ze spolehlivých bývalých pracovníků MV i schopných laiků, může ve velmi krátké době dešifrovat pracovní náplň jednotlivých úseků StB. Potvrdit či zpochybnit výklad této činnosti poskytnutý pracovníky současného aparátu, vyjasnit a poznat současné metody práce StB a upozornit na klíčová nebezpečí vyplývající ze zaměření jednotlivých úseků.

Zřízení komise a její práce by zárověň vytvořila předpoklady pro urychlení vnitřní diferenciace mezi příslušníky StB, zejména mezi mladšími kádry. Tato diferenciace bezesporu probíhá a mohly by se tak zcela oficiálně vytvořit podmínky pro tento proces, na jehož základě by se dal lépe posoudit skutečný politický, morální i odborný stav aparátu. Z hlediska množství práce stojícího před komisí a tedy i při úvahách o počtu jejích členů je nutné kromě vpředu uvedených úkolů mít na paměti, že základní funkce tohoto aparátu jsou vertikálně proorganizovány až do úrovně okresů a zabírají prakticky všechny oblasti společnosti.

Návrh předkládá: Petr Burian
Rozdělovník: Všem členům rady KC OF
Zpracoval: Dr. Jaroslav Procházka, Dr. Ing. Oldřich Hromádko
 
tobacamptobacamp
tobacamp