Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
关于“公民论坛”1989年11月17日至12月30日的档案资料全集已经由当代历史研究所出版:《公民论坛: 1989年11月-12月 第二卷: 文献资料》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1998年, 330页)全集包括了文献汇编, 英文综述, 缩写列表和索引。这个版本主要得益于“公民论坛”协调中心档案馆的资料集成。它补充和进一步完善了1989年11月到12月期间的事件年表。
96
.
1989, 22. prosinec, 13.00 hod., Praha. Návrh stanoviska Koordinačního centra Občanského fóra k dalšímu působení Státní bezpečnosti.

Tajné !!!
Praha, 22.12.1989
13.00 hod.

Stanovisko Koordinačního centra Občanského fóra k činnosti Státní bezpečnosti

Československá veřejnost je značně znepokojena skutečností, že Feredální vláda národního porozumění neučinila dosud zásadní a radikální opatření proti činnosti Státní bezpečnosti. Podle informací, které obdrželo Koordinační centrum Občanského fóra v Praze z různých občanských fór krajů, měst a závodů i jednotlivců, jsou tyto zprávy alarmující a dokládají, že Státní bezpečnost v podstatě ve své dosavadní činnosti pokračuje. Pokračující činnost StB je v rozporu s prohlášením Federální vlády ve Federálním národním shromáždění ze dne 19. prosince 1989, v němž se praví: »Prvořadý úkol v oblasti ministerstva vnitra je plně přizpůsobit činnost FMV novým společenským podmínkám a vytvořit z orgánů MV složku státní správy, která vychází z demokratických zásad.«

Občanská fóra nás upozorňují zejména na tyto skutečnosti:

Pokračuje likvidace různých kompromitujících materiálů a spisů o činnosti StB a jejích pracovníků a spolupracovníků. Pokračují odposlechy telefonických rozhovorů. Shromažďují se informace o činnosti občanských fór a o jejich mluvčích. Vytváří se nové sítě informátorů o činnosti občanských fór, stávkových výborů a o občanech, kteří se angažují v současném demokratickém hnutí. StB vytváří tajné sklady materiálů, techniky, potravin a shromažďuje prostředky k
akcím proti občanským fórům. Dezinformační oddělení StB vydávají poplašné zprávy např. o přípravě vojenského puče. Známé a dlouhotrvající problémy zásobování svádějí na současné politické dění a tím chtějí podlomit odhodlání občanů pokračovat v politickém úsilí o obnovu demokracie. Používají i nadále četné konspirační objekty, vily a byty pro účely StB.

Vzhledem k těmto zneklidňujícím skutečnostem navrhujeme, aby Federální vláda národního porozumění okamžitě zastavila činnost složek StB a zrušila jako první ty útvary a správy StB, které jsou zaměřeny na sledování činnosti občanů a občanských aktivit, a to jak na federální úrovni, tak i na úrovni krajů, okresů a obvodů.

Jde zejména o tato oddělení a tyto správy ... ... ...

Dále je nuto zrušit tzv. zvláštní oddělení nebo zvláštní odbory na úřadech a institutcích, které vlastně tvoří nejnižší organizační složku StB a vytvářejí síť informátorů ke sledování občanů a k podávání zpráv o jejich aktivitách.

Pro realizaci tohoto rozhodnutí a pro jeho zabezpečení navrhujeme provést v první řadě tato opatření:

a) Působnost rozvědky a kontrarozvědky převést z působnosti FMV do FMNO.

b) Odvolat náčelníky výše uvedených útvarů a správ z funkcí, jim podřízené pracovníky uvolnit z výkonu funkce a služby. Do čela těchto útvarů a správ jmenovat nové velitele z řad VB, kteří osvědčili svůj občanský postoj a kteří budou zárukou důsledné likvidace těchto útvarů a správ. Tito noví velitelé musí zajistit, aby nedošlo v žádném případě k ničení nebo ke zcizení dokumentů a veškerých písemností StB.

c) Uvolněným pracovníkům je nutno zajistit průměrný měsíční plat do konce března 1990.

Ve druhé fázi navrhujeme tato opatření:

a) V rámci úřadu prvního náměstka ministra vnitra ČSSR zřídit operativní skupinu složenou z odborníků z řad zástupců veřejnosti (např. Koordinačního centra Občanského fóra), bývalých pracovníků FMV propuštěných z politických důvodů po roce 1968 a z řad občansky spolehlivých příslušníků SNB. Obdobné operativní skupiny zřídit u krajských, okresních a obvodních správ Veřejné bezpečnosti. Operativní skupiny by měly pomoci zajistit důslednou likvidaci složek a útvarů StB, zajistit objekty, vily, byty proti jejich zneužití.

b) Noví náčelníci spolu s operativními skupinami prověří dosavadní činnost každého jednotlivého pracovníka StB, zejména pak to, zda a jak jsou ochotni podat svědectví o své činnosti a činnosti svých útvarů. Dle toho bude posuzováno, zda mohou být využiti pro další činnost v SNB, popřípadě komu bude usnadněn vstup do civilního zaměstnání mimo rámec SNB.

c) Započít se zastavením činnosti dalších odborů a správ StB a obdobným způsobem zahájit pověrky jejich pracovníků.

d) Rozpustit pohotovostní pluky a další útvary StB a SNB, např. tzv. protiteroristické útvary, útvary se zvláštním posláním apod. Příslušníky těchto útvarů a složek obdobně prověřit výše uvedenými operativními komisemi. Pracovníky těchto útvarů, kteří se distancovali od brutálních zásahů anebo odsuzují nasazení svých útvarů proti občanům, navrhujeme po prověření opět zařadit do složek VB (dopravní, kriminální služba atd.). Všichni pracovníci těchto složek by měli obdržet tříměsíční průměrný plat.

Ve třetí fázi snížit rozpočty federálního MV i národních MV o odpovídající částky, které byly nutné k udržování nyní již zlikvidovaných útvarů StB, a těmito částkami posílit rozpočty školství, zdravotnictví apod.

Dále doporučujeme v této fázi zcela zrušit konspirativní byty, vily a objekty a převést je do užívání příslušným národním výborům pro uspokojování potřeb veřejnosti a občanů.

Techniku, kterou dosud StB používala, převést do civilního sektoru, rozsáhlý vozový park nabídnout k odprodeji, osobní auta nabídnout k prodeji občanům. Částky získané z prodeje těchto věcí a předmětů převést na sociální účely.

Všechna tato opatření ve všech fázích je nutno provést nejpozději do konce února, tj. do té doby, než bude v ČSSR zahájena volební kampaň, aby bylo zabráněno rušivé aktivní činnosti StB v průběhu volební kampaně a ve volbách. Koordinační centrum Občanského fóra je proti jakékoli diskriminaci rodinných příslušníků StB. V žádném případě se nesmí projevit vůči dětem.

Současně se OF obrací k řadovým příslušníkům SNB, dopravních inspektorátů, kriminálních útvarů a k pracovníkům na obvodech a okrscích SNB, aby odpovědně, řádně a obětavě vykonávali obtížnou službu při ochraně zdraví spoluobčanů, jejich majetku a tím pomáhali ve veřejnosti rehabilitovat jméno SNB.

Občanské fórum bude maximálně nápomocné tomuto procesu.

Na závěr upozorňuji, že StB je široce rozvětvený organismus, který jako škodlivá sněť je ukryt v nejrůznějších podobách a útvarech po celé zemi. Očistit naši vlast od této sněti je nesmírně složitý, ale nezbytný krok, který je nutno okamžitě provést.

Pro realizaci navrhuji tato opatření:
  1. Návrh projednat s prvním místopředsedou vlády dr. J. Čarnogurským;
  2. po projednání s prvním místopředsedou vlády zaslat dopis OF předsedovi vlády ČSSR;
  3. jmenovat tři členy OF (Koordinačního centra) do komise, která bude vytvořena jako operativní skupina u prvního náměstka ministra vnitra.

Návrh předkládá dr. Ladislav Lis, člen Rady KC OF.
 
tobacamptobacamp
tobacamp