Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní text chronologie politických událostí listopadových a prosincových dnů včetně předmluvy, historického a metodického úvodu, tematické bibliografie, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1997 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události, 240 stran. Chronologie poskytuje vhled do jednotlivých revolučních dnů. Zaznamenané události ovšem ani zdaleka nepodávají vyčerpávající přehled o převratném dění v celé zemi. Takový přehled by ani nebylo možné tímto způsobem zpracovat. Jednotlivé události jsou číslované a systémem odkazů vzájemně propojené.
2. prosinec, sobota

280
Představitel KC OF V. Havel poskytl interview Rudému právu, v němž mj. řekl: »Zdá se mi, že úkolem komunistů je co nejrychleji obrodit svou stranu, aby se z ní stala strana moderní, která se vzdá totalitního způsobu vlády a vstoupí do budoucího pluralitního demokratického systému tak, jako každá jiná politická síla.«

281
Tiskový odbor předsednictva ÚV KSČ zveřejnil informaci, že v ranních hodinách zahájila ČSLA přepravu výzbroje Lidových milicí do svých skladů a že tato akce bude ukončena následující den odpoledne.

282
Demokratické fórum komunistů označilo za chybu, že KSČ připravuje svůj mimořádný sjezd starým způsobem - přes okresy a kraje - a že se nerozhodlo svolat mimořádný sjezd strany do 20. prosince 1989. »Považujeme za politickou chybu, že vedení v praxi odmítlo myšlenku přímých voleb.« DFK dále vyjádřilo požadavek, aby mu byla dána k dispozici stálá rubrika v Rudém právu pod názvem Alternativa a aby Rudé právo vyčlenilo pro její redigování jednoho redaktora.

283
V Praze se konalo zasedání celostátního vedení Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. V závěrečném usnesení stálo, že »Obroda je sdružením československých občanů, kteří se hlásí k zásadám demokratického socialismu«. Rozhodně odsuzuje stalinismus ve všech jeho podobách. Za nejbližší své úkoly považuje plnou občanskou a právní rehabilitaci všech, kteří byli z politických důvodů po roce 1968 diskriminováni. Bude usilovat o to, aby v továrnách, úřadech i školách byly zrušeny všechny instituce, které nesouvisejí s výrobní a pracovní činností. Přičiní se také o to, aby poslanci, kteří ztratili důvěru občanů, odešli ze svých funkcí. Výkonný výbor Obrody zajistí vypracování základních tezí pro diskusi k přeměně klubu v politickou stranu. Obroda vyjádřila požadavek, aby G. Husák co nejdříve, nejpozději však do 10. prosince 1989, rezignoval na funkci prezidenta ČSSR.

284
Přípravný výbor slovenské Strany demokratického socialismu, která se přihlásila k principům Dubčekova demokratického socialismu (»socialismu s lidskou tváří«), zahájil přípravy na ustavující sjezd strany.

285
V Mariánských Lázních bylo zahájeno dvoudenní Mezinárodní setkání představitelů mírových organizací ČSSR a SRN pod heslem Od Vídně 1989 k Helsinkám 1992. Vystoupilo kolem 100 diskutujících. Jednání probíhalo ve čtyřech sekcích: 1. konvenční odzbrojení; 2. mírové hnutí a ekologie; 3. lidská práva; 4. proces uvolňování od konference v Helsinkách a ve Vídni.

286
V pražském hotelu Forum bylo zahájeno dvoudenní 89. zasedání Bergedorfského diskusního klubu pod názvem Perspektivy evropské kultury na konci 20. století - společné rysy, protiklady a spolupráce přes hranice systémů. Zúčastnili se ho vědci, politici, kulturní činitelé a publicisté Československa, Francie, Kanady, Maďarska, SRN, NDR, Polska, Rakouska, SSSR, Švýcarska, USA a Velké Británie.

287
Svaz českých dramatických umělců se rozhodl rozpustit svůj ústřední výbor, přenést pravomoci na výbory jednotlivých sekcí svazu a pověřit je přípravou mimořádného sjezdu.

288
Skončil dvoudenní XI. sjezd JZD [261]. Novým předsedou ÚV JZD byl zvolen Emil Sedlák. Skupina delegátů vytvořila přípravný výbor pro vznik Československé zemědělské strany v čele s P. Delingou [372]. Delegáti sjezdu přijali zástupce KC OF V. Kratinu, L. Lise a J. Křižana a zástupce stávkujících studentů. V krátkém projevu ocenil herec V. Kratina práci zemědělců a vyzval k zakládání občanských fór na vesnici.

289
Nezávislá politická strana Československá demokratická iniciativa uspořádala tiskovou konferenci. Její představitel B. Doležal uvedl, že strana má asi dva tisíce členů. Prozatím si nestanovila žádné konkrétní cíle, ale pouze obecný úkol - přechod od stalinismu ke svobodné demokratické společnosti. ČSDI se ztotožnila s požadavky OF, avšak odmítla rozhovor jeho zástupců s předsedou federální vlády Adamcem a opakovala požadavek odstoupení celé vlády včetně premiéra a vytvoření přechodné vlády občanského soužití [29, 50].

290
V Ostravě se uskutečnilo první setkání 130 mluvčích občanských fór koncernu Ostravsko-karvinské doly, zastupujících 11 dolů. Účastníci mítinku se vyslovili pro zrušení celozávodních výborů KSČ a Lidových milicí, pro svobodné, demokratické a tajné volby do odborových organizací a pro odchod všech zkompromitovaných osob z koncernu.

291
Verejnosť proti násiliu oznámila, že za svůj základní cíl považuje zrušení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti na všech úrovních, vznik politického pluralismu a uspořádání svobodných voleb. Současné období je třeba chápat jako přípravnou etapu takových voleb. Svoji úlohu definovala VPN ve třech rovinách:

  1. Na úrovni miestnej: Zhromažďovať nevyriešené problémy okolo seba, na pracovisku, v obci, v meste. Najvhodnejším prostriedkom sú verejné dialógy, diskusie a mítingy, organizované tak, aby nenarušovali prevádzku. Diskusia by mala viesť k objasňovaniu problémov, k názorovej diferenciácii, ktorá je nepostrádateľným predpokladom demokratického pluralitného politického systému. Delegáti VPN si môžu ako zástupcovia verejnosti vybojovať miesto pre kontrolu vedenia podniku, správy obce či mesta. Primerane miestnym podmienkam sa taktiež možno zasadzovať o zastúpenie v doterajších alebo novoutváraných výkonných a riadiacich orgánoch spoločenského a hospodárského riadenia. Treba využívať podnikovú a miestnu tlač. Miestne združenia VPN sú dobrovoľným spojením 5 a viacerých občanov, ktorí prijali 12 požiadaviek VPN. Miestne združenia VPN podporujú občanov všade tam, kde sa v styku s pretrvávajúcimi nedemokratickými štruktúrami porušujú občianske práva v najširšom zmysle. VPN je tak prostriedkom občianskej sebaobrany. Koordinačný výbor VPN tu môže pomôcť dvojako. Po prvé ponúka skupiny nezávislých expertov združených na báze VPN, ktorí všetky druhy problémov odborne posúdia a návrhy na ich riešenie dajú VPN k dispozícii. Oprávnené požiadavky sa potom bude VPN usilovať presadiť politickými prostriedkami. Po druhé, koordinačný výbor môže poskytnúť miestnym združeniam právnické služby a poradenstvo.
  2. Na úrovni územnej, pracovnej a záujmovej: V tejto oblasti svojho pôsobenia chce byť VPN i naďalej širokým občianským hnutím združujúcim rozmanité zoskupenia občanov na báze profesnej, územnej, záujmovej, religióznej, a to v podobe rozličných nezávislých zväzov, fór a klubov. Na tomto princípe vzniká nová spoločenská integrácia na zdravých, prirodzených základoch.
  3. Politické úlohy: VPN dnes predstavuje reálnú spoločenskú silu a nemôže sa vyhnúť politickej zodpovednosti za ďalší vývoj. VPN preto vstúpi do volebnej kampane ako demokratické občianske hnutie. Bude požadovať takú zmenu volebného zákona, aby to bolo umožnené. Pokiaľide o vzťahy medzi koordinačným výborom a miestnymi či záujmovými združeniami, nezakladajúsa na hierarchickom usporiadaní. Centrum nič nenariaďuje ani neschvaľuje; ide o vzťahy nezávislosti a vzájomnej spolupráce. Všetky združenia pracujú samostatne a v prípade potreby spájajú svoje sily. Zmyslom činnosti dobrovoľných združení VPN je aktivizácia občianskéhosprávania vo verejnom živote. Koordinačný výbor zastupuje VPN v rokovaniach s ústrednými štátnymi a medzinárodnými inštitúciami, a to predovšetkým na základe námetov a odporúčaní jednotlivých združení. Prenos a sprostredkovanie informácií medzi združeniami a koordinačnýmvýborom VPN sa uskutočňuje prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a v krátkom čase i prostredníctvom vlastnej tlače VPN. Ciele našej občianskej iniciatívy sformulované v dvanástich požiadavkách sa budú ďalej upresňovať v spolupráci s Občianským fórom, ako aj na základe pripomienok a návrhov občanov.«

292
Občanské fórum v Brně prohlásilo, že bude respektovat současný systém vlád a národních výborů, ale žádá od orgánů státní moci neodkladné řešení směřující k úplnému demokratickému uspořádání společnosti. Instituce Národní fronty je podle brněnského OF založena na nesourodých a nerovnoprávných vazbách. Proto bude brněnské OF působit mimo ni a samo sebe bude považovat za věrohodnějšího garanta přípravy svobodných voleb.

293
V Praze se před budovou elektrotechnické fakulty v Süchbátarově ulici konala bouřlivá diskuse asi dvou tisíc občanů s poslanci FS Hanou Návratovou a Břetislavem Bendou. Občané vyslovili nespokojenost s jejich činností a vyzvali je k rezignaci.

294
Představitelé KC OF se večer rozloučili se zaměstnanci Laterny magiky v souvislosti se stěhováním KC OF do budovy na nedalekém Jungmannově náměstí, kterou Občanskému fóru přidělily příslušné úřady [327].

 
tobacamptobacamp
tobacamp