Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 11. prosinec, Praha. Rozhodnutí Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR o schválení organizačního statutu (stanov) Občanského fóra.

č.j.: AVS/1-825/89
V Praze dne 11. prosince 1989

Ministerstvo vnitra a životního prostředí ČSR po řízení provedeném podle zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vydává toto rozhodnutí:

Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, schvaluje organizační řád (stanovy) dobrovolné organizace »Občanské fórum« se sídlem v Praze a působností na území České socialistické republiky.

Schválené stanovy, kterými se činnost Občanského fóra řídí, jsou připojeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad (§ 61 zák. č. 71/1967 Sb.).

Ředitel odboru:
JUDr. Miloš Šlapák


Organizační řád dobrovolné společenské organizace Občanské fórum

1. Občanské fórum je hnutí občanů za politický pluralismus a uspořádání svobodných voleb, které usiluje o tyto programové cíle:

a) V oblasti práva
 • vytvoření právního, demokratického státu v duchu tradic československé státnosti a mezinárodně platných zásad;
 • vypracování nové ústavy zahrnující výkon občanských práv a svobod včetně zřízení ústavního, správního soudnictví;
 • uvedení československého právního řádu do souladu s těmito principytak, aby zavazoval občany, orgány a funkcionáře státu.
b) V oblasti politického systému
 • obnovení demokratických institucí a mechanismů, umožňujících účastvšech občanů na řízení věcí veřejných;
 • zachování principu federativního uspořádání státu na základě rovnoprávného svazku národů a národností.
c) V oblasti zahraniční politiky
 • začlenění do evropské integrace a realizace ideje evropského domu při respektování mezinárodněprávních vztahů a současném zachování státní svrchovanosti.
d) V oblasti národního hospodářství
 • rozvinutí tržního mechanismu, vytvoření skutečné konkurence a postupné otevírání československé ekonomiky vůči světu. Stát nadále zůstává garantem nezbytného minima veřejných a sociálních služeb a ochrany životního prostředí.
e) V oblasti sociální spravedlnosti
 • vytvoření spravedlivého systému sociálního zabezpečení ve stáří, v nemoci a svízelných životních situacích;
 • vznik sítě sociálních služeb za přispění církví, obcí, podniků a různých státních dobrovolných organizací na základě humanitních principů.
f) V oblasti životního prostředí
 • zabezpečení ochrany přírody a přírodních zdrojů, zlepšení základních životních podmínek tak, aby byla zajištěna kvalitní pitná voda, čisté ovzduší a nezávadné potraviny;
 • náprava způsobených škod a likvidace dosavadních zdrojů znečištění.
g) V oblasti kultury
 • svobodný umělecký projev, poskytnutí široké možnosti publikační a styku s veřejností bez ohledu na ideologické zaměření;
 • odstranění státního monopolu na vzdělávání a vrácení historických práv vysokým školám, zajištění nezávislosti a svobody akademické půdy.

2. Vnitřní organizace Občanského fóra

a) Občanské fórum je reprezentováno koordinačním centrem, které má samostatnou právní subjektivitu.

b) Občané mohou zřizovat na základně územní, pracovní nebo zájmové příslušnosti místní občanská fóra. Smyslem jejich činnosti je dobrovolná aktivizace politickém i každodenním životě a řešení místních problémů, které nejsou dostatečně zvládány stávajícími společenskými strukturami. Připravují akce ke plnění požadavků celého Občanského fóra.

c) Koordinační centrum zastupuje Občanské fórum v jednáních s centrálními, státními a mezinárodními institucemi, a to především na základě námětů a doporučení místních občanských fór.

d) Koordinační centrum dává doporučení k řešení případně vzniklých rozporů v rámci Občanského fóra.

e) Koordinační centrum vstupuje
do právních vztahů prostřednictvím právních úkonů, k nimž jsou oprávněni dále uvedení občané, nebo prostřednictvím jimi zmocněných zástupců:
Jaroslav Kořán, bytem Michelská 79, Praha 4
PhDr. Radim Palouš, bytem Všehrdova 14, Praha 1
Vojtěch Wagner, bytem Nebušice 383, Praha 6
Ing. arch. Zdeněk Rajniš, bytem Templova 7, Praha 1

f) K plnění svých úkolů si Občanské fórum zřizuje vlastní hospodářské organizace podle zvláštních předpisů.

3. Sídlem Koordinačního centra Občanského fóra je Praha.
Občanské fórum působí na území České socialistické republiky.

V Praze dne 7.12.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp