Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 29. listopad, Praha. - Instrukce Koordinačního centra Občanského fóra pro místní občanská fóra s doporučením postupu vůči komunistům hlásícím se do občanských fór.

Z jednotlivých občanských fór v obcích a zejména v závodech a na pracovištích přicházejí v posledních dvou dnech informace, že do nich vstupují i komunisté, někdy s úmyslem je ovládnout. Jsme demokraté, a proto nelze bránit našim spoluobčanům, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, v účasti a práci v nově vznikající struktuře občanského hnutí. Je však potřeba, aby všichni ti, kdo v ní působí, byli upřímnými stoupenci našeho hnutí, jehož základním cílem je, jak se uvádí v prohlášení o vnitřní organizaci OF z 28.11., »úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v zemi«. Ten, jehož jednání je ve zjevném rozporu s úsilím o vytvoření demokratického systému při plném respektování lidských práv, nemá v našem hnutí co pohledávat a z občanského fóra je třeba ho vyloučit. To bez ohledu na stranickou příslušnost. Takové vyloučení je zvlášť naléhavé v případech, kdy ve fóru je větší skupina odpůrců demokracie. Mají-li někde už dokonce většinu, je třeba, aby stoupenci občanského hnutí z fóra odešli, založili fórum nové a o svém postupu vydali veřejné prohlášení. Odpůrci demokracie jsou v menšině, nenechme se jimi ovládat a zastrašit! Abychom těmto konfliktním situacím předešli, musíme být při přijímání nových členů občanských fór, a zvláště členů jejich výborů, komisí apod. opatrní zejména tehdy, hlásí-li se k práci členové KSČ. Je nepřijatelné, aby jakákoliv skupina v rámci OF (např. členů KSČ, ale nejen jich) uplatňovala tzv. stranickou disciplínu, podle níž jsou ke společnému postupu předem zavazováni všichni členové této skupiny, včetně těch, kteří by jinak s postupem nesouhlasili. Existence různých politických a společenských skupin, včetně komunistických, jejich ovlivňování a působení na veřejné mínění je mimo rámec fór naopak velmi žádoucí a rozhodně by nemělo docházet k diskriminaci nějaké skupiny při udílení slova při veřejných shromážděních, v závodním a místním tisku apod. Demokracii můžeme vybudovat pouze demokratickými prostředky! V některých podnicích a místech se setkávají občanští aktivisté s tím, že orgány státní moci, národní výbory, vedení podniků atd. odmítají se zástupci fór jednat. Je to zpravidla tam, kde fóra dosud nezískala větší podporu spoluobčanů nebo spoluzaměstnanců. Zde pomůže jen jedno: obracejte se na občany a pracující závodů, infomujte je o své činnosti a vyzývejte je, aby se jí účastnili. Bude-li vás hodně, žádný předseda národního výboru nebo ředitel závodu jednat neodmítne.
(uhl)

 
tobacamptobacamp
tobacamp