Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 28. listopad, Praha. Dokument o vnitřní organizaci Občanského fóra Co jsme.

Co jsme

Občanské fórum je prostorem pro obnovení skutečně občanských postojů aživota, zapomenutých před více než čtyřiceti lety. Následující text proto neobsahuje žádné stanovy, chce být jen stručnou pomůckou pro vytváření místních občanských fór.

Vnitřní organizace Občanského fóra

1. Občanské fórum (dále OF) je spontánně vzniklé hnutí občanů, které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek z dnešní krizové situace naší společnosti. Z tohoto hnutí není vyloučen nikdo, kdo souhlasí s programovými zásadami OF, vydanými dne 26.11.1989 a zejména odmítá další přetrvávání politického systému jedné vládnoucí strany. Za základní cíl OF považujeme úplné otevření prostoru pro vznik politického pluralismu a pro uspořádání svobodných voleb v naší zemi.

2. Místní OF je možno tvořit kdekoliv na základě územní, pracovní nebo zájmové příslušnosti občany, nikoli institucemi. Doporučujeme, aby se příslušnost k OF vyjádřila podpisem zakládací listiny místní organizace OF, dále doporučujeme ustavení neformální koordinační skupiny, ke které by se občané mohli obracet, a dále zvolení jejího představitele.

3. Vztahy koordinačního centra a místních OF

a) Koordinační centrum OF a místní OF tvoří jednotu spojenou pouze aktivním občanským postojem členů. Občanské fórum nevytváří složitou hierarchii, ale jen horizontální síť s veškerými místními občanskými fóry,
napojenými na jediné koordinační centrum;

b) koordinační centrum je pouze informačním a organizačním centrem, v žádném smyslu však není centrem řídícím; jeho úlohou je shromažďovat informace z místních OF, zprostředkovat je a informovat o provedených i chystaných akcích. Všechna místní občanská fóra pracují v místním rámci zcela samostatně;

c) koordinační centrum zastupuje Občanské fórum v jednáních s centrálními státními a mezinárodními institucemi, a to především na základě námětů a doporučení místních OF.

4. Funkce informačního systému OF
a) K zajištění informačních vazeb je potřebné dodat koordinačnímu centru písemně tyto základní údaje o jednotlivých místních OF: podnik, obec nebo zájmová organizace, u které místní OF vzniklo, přesná adresa, telefon, jména představitelů, počet členů (alespoň přibližný). Tato data budou centrálně evidována;

b) styk s koordinačním centrem – po dobu tří týdnů počínaje 28. listopadem 1989 bude evidence, sběr informací a poradenská služba OF umístěna: Špálova galerie, Národní třída 30, 110 00 Praha 1, tel. 268366, 265132, 267529. Nová adresa a telefonní spojení koordinačního centra budou včas oznámeny. Poštovní schránka OF: 632, pošta 111 21, Praha 1, Politických vězňů 4, vchod Střední odborné učiliště spojů. Číslo účtu OF: 2346-021, SBČS pobočka Praha 2, 110 03 Praha 1, Václavské náměstí 42;

c) přenos a zprostředkování informací mezi jednotlivými místními OF a koordinačním centrem bude zajišťován formou informačního zpravodaje, který bude rozesílán z koordinačního centra, prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo výjimečně telefonicky.

5. Zaměření činnosti místních OF
Smyslem činnosti místních OF je dobrovolná aktivizace občanského chování a jednání v politickém i každodenním životě. Proto koordinační centrum nechce a nemůže ukládat místním OF žádné příkazy a zákazy, poskytuje pouze náměty a doporučení.

6. Domníváme se, že v nejbližší době by se místní OF mohla zabývat těmito okruhy činností:

a) Místní OF by měla v široké demokratické diskusi upřesňovat a vyhraňovat názorová stanoviska občanů. Tato diskuse by měla vést k politické diferenciaci, která je nezbytným předpokladem demokratického pluralitního politického systému;

b) místní občanská fóra se mohou zabývat řešením místních problémů, které nejsou uspokojivě zvládány stávajícími společenskými strukturami. Místní OF tak mohou přispět ke vzniku občanských samospráv nebo k přeměně byrokratického aparátu institucí v demokratický;

c) místní OF mohou připravovat stávkové, demonstrační a jiné akce na podporu svých požadavků, případně požadavků celého Občanského fóra, budou-li tyto akce nezbytné. V tomto smyslu jsou místní OF pokračováním stávkových výborů do doby splnění všech požadavků OF;

d) místní OF mají podporovat všechny občany všude tam, kde ve styku se stávajícími nedemokratickými strukturami dochází k porušování občanských práv v nejširším slova smyslu. Místní OF jsou tedy prostředkem občanské sebeobrany.

Příloha pouze pro poradenské pracovníky
Po právní stránce je místní OF volným sdružením občanů, není právním subjektem a nemá v tomto smyslu žádná práva ani povinnosti. Občanské fórum jako volné sdružení občanů má tatáž práva jako jednotlivý občan. Bude-li MOF hospodařit s finanční hotovostí, je vhodné ji uchovávat v pokladně, příspěvky a vydání evidovat v účetní knize a zvolit pokladníka a revizora. Peněžité dary od 3000 Kčs je vhodné poskytovat formou vkladní knížky.

Občanské fórum
Praha 28. listopadu 1989

 
tobacamptobacamp
tobacamp