Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 24. listopad, 10.00 – 14.10 hod., Praha. – Zápis z jednání výboru Občanského fóra o vytvoření odborných komisí a organizaci plánovaných veřejných akcí na sobotu 25. listopadu 1989.

1. Vytvoření komisí [Občanského] fóra
a) Komise operační (pro přípravu programu na odpolední shromáždění).
Složení: V. Havel, V. Malý, M. Benda, B. Doležal, J. Kozelka. Dohodnuto, že V. Malý zajistí, aby bylo oznámeno po skončení oficiální části na balkoně Svobodného slova pokračování programu prostřednictvím rádia Občanského fóra (Radiofóra) u sochy sv. Václava. Komise zasedá ve dveřích č. 6 pod schody nahoru do foyer.

b) Komise koncepční (pro další postup OF). Složena ze zástupců jednotlivých iniciativ OF a ostatních občanských skupin. Složení: R. Battěk, HOS, J. Štern, Občanská beseda, arch. Masák, umělci, dr. Ščuka, Romové, P. Čepek,  herci, dr. H. Marvanová, NMS, J. Vavroušek, KNI, E. Mandler, DI, V. Benda, katolíci, I. Klíma,  spisovatelé, J. Kohout, soc. dem., T. Drábek, studenti, P. Miller, dělníci, P. Placák, České děti, M. Hájek, Obroda. Komise zasedá v bufetu před sálem dole.

c) Komise informační. Složení: P. Pospíchal. J. Urban, M. Palouš, R. Klímová, J. Kantůrek, M. Sedláček, M. Faflík, P. Burian, A. Piňos, I. Gabal, A. Šabatová, dr. Seifter, J. Ruml, M. Holeček, J. Kuchyňa, J. Petrová, L. Vítkovičová, zástupce dělníků a ČTK. Komise zasedá v hledišti.

d) Komise odborná (zastoupeni by měli být hlavně odborníci z oficiálních struktur). Složení: V. Klaus, ekonomie, J. Šedivý, mezinárodní politika, J. Křen, historie, I. Dejmal, ekologie, J. Štern,ekologie, O. Nový,  architektura, životní prostředí, Z. Jičínský, právo, D. Kroupa, politologie.

e) Komise technická (zatím k ozvučení Letenské pláně). Složení: M. Benda, M. Kvašňák

2. Určen zástupce V. Havla v jeho nepřítomnosti – Vladimír Hanzel.

3. Určen pokladník OF – Jiří Kozelka ve spojení s pokladníkem v Mánesu a Petrem Lövenhöferem (student ekonomie). Revizorem účtů zvolen P. Nauman. Zřízením bankovního (korunového i devizového) konta pověřen dr. Václav Klaus.

4. Ujednáno se zástupcem dělníků ČKD, že jejich průvod přijde na Můstek přes Florenc kolem budovy RP.

5. Určen program na sobotu 25.11. Po mši průvod ke klášteru sv. Anežky a od 14 hod. shromáždění na Letné. Usneseno:

a) Shromáždění na Letné potrvá dvě hodiny. První hodinu vyplní projevy obdobně jako na Václavském náměstí, čtené z tribuny stadionu Sparty (vzhledem k tomu, že se zúčastní značný počet mimopražských občanů).

b) Ve druhé hodině bude vytvořen prostor pro volnou diskusi ve skupinách pro vystoupení jednotlivých iniciativ a umělců. Pro rovnoměrnost rozložení po prostoru Letenské pláně je nutné, aby vystupující zaujali svá místa již před shromážděním. K tomuto účelu vytvořena zatím neúplná technická komise.

6. Řešena otázka sídla OF od pondělí 27.11. v případě, že nebude možno setrvat v Laterně magice. Zatím existují dvě možnosti:
a) Svět v obrazech – Pařížská ulice;
b) Klub architektů – Letenská ulice.

Zapsáno ve 14.10 hod.
Zápis provedl sekretariát OF
 
tobacamptobacamp
tobacamp