Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
Array Tisk Array
1989, 23. listopad, Praha. Prohlášení Občanského fóra znovu opakující základní požadavky.

Požadavky Občanského fóra ze dne 22.11.1989
  1. Aby neprodleně odstoupili ze svých funkcí ti členové předsednictva ÚV KSČ, kteří jsou bezprostředně spojeni s přípravou intervence pěti států Varšavské smlouvy z roku 1968, kteří jsou zodpovědni za mnohaletou devastaci všech oblastí společenského života u nás, jakož i ti politici, kteří jsou bezprostředněodpovědni za stupňování politického napětí v posledním období a za sérii represivních zákroků proti pokojným shromážděním občanů, jež vyústily do tragického masakru účastníků shromáždění k uctění památky Jana Opletala dne17.11.1989 v Praze.
  2. Aby byla neprodleně ustavena parlamentní komise, která konkrétně zjistí viníky masakru ze dne 17.11.1989 a dalších zásahů proti shromážděním občanů v posledním období. V této komisi musí být zástupci Občanského fóra.
  3. Aby byly neprodleně propuštěni všichni vezňové svědomí včetně těch, kteří byli zadrženi v souvislosti s posledními manifestacemi.
  4. Aby byla neprodleně respektována svoboda tisku a informací. Aby nebylo státní mocí bráněno v šíření pravdivých a úplných informací a zejména aby nebyly státní mocí vytvářeny informace zkreslené a nepravdivé, sloužící k manipulaci veřejného mínění, jak je tomu v současných dnech a hodinách.
Výstražná generální stávka v pondělí 27.11.1989 od 12 do 14 hodin bude výrazem podpory těchto požadavků.

Zástupci stávkujících studentů vyjádřili tomuto prohlášení plnou podporu.

Občanské fórum
V Praze 23.11.1989
 
tobacamptobacamp
tobacamp