Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Kompletní soubor dokumentů Občanského fóra z období od 17. listopadu do 30. prosince 1989 včetně archeografického úvodu, anglického resumé, seznamu použitých zkratek a jmenného rejstříku vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v brněnském nakladatelství Doplněk v roce 1998 pod názvem SUK: Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty, 330 stran. Edice dokumentů je založena na písemnostech z Archivu Koordinačního centra Občanského fóra. Doplňuje a rozvíjí podrobnou chronologii listopadových a prosincových dnů roku 1989.
1989, 22. prosinec, Praha. Společné komuniké z jednání takzvaných rozhodujích politických sil u »kulatého stolu« o volbě prezidenta republiky a rekonstrukci Federálního shromáždění a národních rad.

Komuniké
V souvislosti s nastávající volbou prezidenta Československé socialistické republiky se dne 22. prosince 1989 sešli k jednání ve Valdštejnském paláci v Praze zástupci rozhodujících politických sil Československa a dospěli k vzájemné dohodě, směřující k vytvoření příznivých podmínek pro další rozvoj demokracie, humanity a národního dorozumění. Zejména se shodli na tom, že v souladu s veřejně projevenou vůlí československé veřejnosti považují za uznávané představitele českého a slovenského národa i národností žijících v Československu na úřad prezidenta republiky Václava Havla a na úřad předsedy vlády Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka. Vyjadřují přesvědčení, že takto společně projevená vůle odpovídá duchu česko-slovenské vzájemnosti a rovnoprávnosti obou národů žijících ve společné vlasti.

Zástupci rozhodující politických sil Československa se dále shodli na nezbytnosti doplnění uvolněných míst poslanců Federálního shromáždění a dohodli návrh zásad ústavního zákona, který bude cestou iniciativy poslanců předložen nejvyššímu zastupitelskému sboru. Účastníci konstatují, že toto jednání bylo prospěšné a dělné, a předpokládají, že ve stejném duchu v něm budou pokračovat i v období předcházejícím svobodným volbám.

Jednání se účastnili zástupci těchto politických sil: Národní fronty ČSSR, Občanského fóra v Čechách a na Moravě, Verejnosti proti násiliu, Komunistické strany Československa, Komunistické strany Slovenska, Československé strany socialistické, Československé strany lidové, Demokratické strany, Strany slobody, Strany křesťanské demokracie, Strany sociálnědemokratické na Slovensku, Celostátního koordinačního výboru stávkujících studentů, Slovenského
koordinačního výboru vysokých škol a Socialistického svazu mládeže.

Odesláno z KC OF v 19.20 hod.
 
tobacamptobacamp
tobacamp