Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
Dokumenty a texty o šíři a váze občanské společnosti v posledních třech letech komunistického režimu v Československu byly vybrány jako stručná základní informace ilustrující hlavní proudy a osobnosti protitotalitní rezistence. Do tohoto poněkud zjednodušujícího výběru jsme zařadili dokumenty známých, ve své době nejvýrazněji vystupujících opozičních skupin či proudů i jednotlivců. Všechny zařazené texty byly publikovány jako studijní materiály k mezinárodní konferenci /Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední následky/, která se konala v Praze 14.–16. října 1999. Viz /Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů/ (k vydání připravil Jiří Suk ve spolupráci s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem). Československé dokumentační středisko, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 1999, 111 stran.

1989, říjen/listopad, Praha. ─ Koncept prohlášení o ustavení koordinačního výboru československé politické opozice.

Zakládající prohlášení koordinačního výboru čs. politické opozice

Zástupci níže uvedených nezávislých občanských aktivit posoudili současnou vnitropolitickou situaci v Československu a shodli se na zjištění, že zatímco vývoj v ostatních socialistických zemích směřuje k uskutečňování lidských práv a k vytváření základů demokratického státního zřízení, vývoj v ČSSR postupuje opačně: k posilování autoritativního, svou podstatou neostalinského státu. Vědomy si nepochybné skutečnosti, že tento stav a vývoj jsou v příkrém rozporu s životními zájmy národů ČSSR, dospěly zúčastněné občanské aktivity k rozhodnutí sjednotit svůj postup tak, aby bylo dosaženo přeměny současného autoritativního československého státu v pluralitní demokratický stát s prosperujícím tržním hospodářstvím, spravedlivou sociální politikou a zabezpečenými občanskými svobodami. Za tím účelem ustavují

koordinační výbor československé politické opozice

K ... listopadu 1989 jsou v koordinačním výboru československé opozice zastoupeny: Československá demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou svobodu a Obroda, klub za socialistickou přestavbu. Výbor je otevřen dalším společenským a politickým uskupením.

Členství v koordinačním výboru bylo rovněž nabídnuto dvěma zakládajícím mluvčím Charty 77 prof. dr. Jiřímu Hájkovi a Václavu Havlovi.

Koordinační výbor československé politické opozice hodlá pravidelně konzultovat koncepci své činnosti s kulatým stolem opozice, sdružujícím všechny nezávislé skupiny. Chce však také spolupracovat s jednotlivci i aktivitami v oficiálních institucích a strukturách, pokud tyto aktivity a jednotlivci budou mít o takovou spolupráci zájem.

Koordinační výbor bude usilovat o to, aby se v době co nejkratší ustavil reprezentativní Národní a občanský výbor, sdružující zástupce všech vrstev obyvatelstva, schopný formulovat, obhajovat a prosazovat jejich zájmy.

S tímto záměrem začneme sdružovat dobrovolné odborné týmy a požádáme Národní a občanský výbor, aby ve spolupráci s nimi sestavil soubor návrhů směřujících k řešení hluboké krize naší společnosti.

V politické oblasti půjde o návrhy ústavněprávních a politických reforem, které mají zajistit přechod ČSSR k pluralitnímu demokratickému státu. S nimi bude souviset práce na kvalifikovaných návrzích pro vyvedení země z hospodářské krize a přechod k tržnímu hospodářství, v němž různé druhy vlastnictví vystřídají nynější direktivní řízení a centrální plánování.

Tato práce na řešení aktuálních otázek země se nemůže vyhnout jak otázce odstranění hlavních škod na životním prostředí, pro ozdravění znečištěného vzduchu, vody a potravin, tak zlepšení katastrofálního stavu československého zdravotnictví. Posléze, ale nikoli na posledním místě se bude třeba zabývat konkrétními opatřeními pro ochranu životní úrovně a sociálních práv pracujících lidí v současném období.

Všechna tato práce je před námi. Bezprostředním počátkem činnosti našeho výboru bude příprava závažného podání nejvyšším státním orgánům. Toto podání bude požadovat zásadní změnu v postupu prací na návrhu ústavy, a to tak, aby tento postup zajistil, že půjde o ústavu skutečně demokratickou, a přijetí mimořádných zákonů o základních občanských právech. V duchu mezinárodních závazků ČSSR mají tyto zákony až do přijetí nové ústavy zajistit svobodu projevu, náboženství, sdružování, shromažďování a cestování.

Hlušičková, Růžena - Císařovská, Blanka: Hnutí za občanskou svobodu. Sborník dokumentů. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1994, s. 241-243.

 
tobacamptobacamp
tobacamp