Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
29. prosinec, pátek

711
V 10 hodin byla zahájena ve Vladislavském sále Pražského hradu 21. společná schůze obou sněmoven FS, která měla na programu volbu prezidenta republiky. Televize vysílala tento akt v přímém přenosu. Federálnímu shromáždění předsedal A. Dubček a návrh na volbu prezidenta republiky přednesl předseda federální vlády M. Čalfa, který poslancům doporučil, aby prezidentem republiky zvolili V. Havla.

Obě sněmovny FS poté jednomyslně zvolili V. Havla prezidentem republiky. V. Havel složil ústavou předepsaný slib [708]. Schůze byla ukončena v 10.35 slavnostními fanfárami ze Smetanovy opery Libuše.

712
Po skončení volby a prvních gratulacích vykonal V. Havel v doprovodu ministra národní obrany M. Vacka přehlídku jednotky čestné stráže ČSLA a Hradní stráže, které nastoupily na třetím nádvoří Pražského hradu s bojovými zástavami a prezidentskou standartou.

713
Ve 12.15 byla všechna nádvoří Pražského hradu zpřístupněna veřejnosti. Ve 12.50 vystoupil na hradní balkon třetího nádvoří V. Havel s manželkou Olgou a krátce oslovil shromážděné občany:

»Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen Federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji Vám, že nezklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. Musí se to stát slušným a pokojným způsobem, aby nebyla pošpiněna čistá tvář naší revoluce. Je to úkol pro nás pro všechny. Děkuji vám.« Potom se V. Havel s doprovodem odebral do katedrály sv. Víta, kde se uskutečnila děkovná bohoslužba Tedeum, kterou celebroval arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek.

714
Prezident ČSSR V. Havel jmenoval do funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky advokáta Josefa Lžičaře a do funkcí poradců prezidenta republiky M. Kňažka, J. Křižana a A. Vondru.

715
Prezident V. Havel oznámil dopisem předsednictvu FS, že v souladu s článkem 61 ústavního zákona o československé federaci považuje podzimní zasedání parlamentu za skončené.

716
Sdělovací prostředky oznámily, že prezident republiky udělí amnestii, která bude vyhlášena v pondělí 1. ledna 1990 v 19.30.

717
Předseda vlády M. Čalfa v zastoupení prezidenta republiky rozhodl o personálních změnách ve vedení ČSLA. Do funkce náčelníka generálního štábu a prvního zástupce ministra národní obrany jmenoval Antona Slimáka. Z funkce zástupce ministra národní obrany odvolal Emila Líšku a na jeho místo ustanovil Rudolfa Ducháčka. Do funkce zástupce ministra národní obrany pro kulturu a výchovu v armádě jmenoval Antonína Raška. Předseda federální vlády dále odvolal z funkcí náčelníka Hlavní politické správy ČSLA Jaroslava Klíchu, náčelníky politických správ západního a východního vojenského okruhu Oskara Marka a Štefana Fabiána a náčelníka Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě Jiřího Reindla. Ministr národní obrany rozhodl o jejich propuštění z činné služby.

718
Představitel Celostátního koordinačního stávkového výboru studentů M. Mejstřík v souvislosti s volbou prezidenta v rozhlasovém a televizním vysílání oznámil: »Václav Havel jako prezident je pro nás dostatečnou zárukou nezvratnosti vývoje v Československu. Zvolení jeho i pana Dubčeka do vysokých funkcí je vyvrcholením obrodného procesu, který jsme v listopadu začali. Domluva na posledním zasedání našeho stávkového výboru byla ta, že v případě volby V. Havla do funkce prezidenta vystoupím ve večerním televizním vysílání a oznámím ukončení stávky [601]. Vysoké školy přejdou na stávkovou pohotovost, zůstane zachována struktura stávkových výborů i jejich propojení. O našem dalším postupu budeme rozhodovat na příštím zasedání Celostátního koordinačního stávkového výboru studentů.«

719
Na Staroměstském náměstí v Praze se večer konal Ples národního porozumění.

 
tobacamptobacamp
tobacamp