Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
28. prosinec, čtvrtek

700
Od 8 hodin zasedala rada KC OF řízená P. Kučerou. Diskutující: P. Kučera, J. Vavroušek, Z. Rajniš, P. Rychetský, P. Uhl, J. Štern ml., P. Naumann, J. Exner, I. Fišera, J. Kozelka, L. Lis, R. Palouš, I. Rynda, V. Benda, J. Bok, P. Burian, I. Havel, A. Vondra, J. Borecký a J. Oberfalzer [...]

Rokovala o změnách ve stanovách OF, o vymezení OF jako občanského politického hnutí a o vztahu OF k politickým subjektům působícím v jeho rámci i mimo něj, projednala zprávu P. Uhla o situaci ve věznicích a zabývala se otázkami zlepšení finanční organizace a celkové profesionalizace aparátu KC OF.

701
Tiskový mluvčí KC OF pro rozhlas P. Pospíchal informoval veřejnost o včerejším jednání komise ČNR a OF v nápravně výchovném ústavu ve Valdicích u Jičína. Uvedl, že »vězni a mnozí příslušníci SNV požadovali při separátních jednáních, aby ostraha v nápravně výchovném ústavu byla posílena armádou. Příslušníci SNV v ní spatřují záruku, že se vězni nepokusí o hromadný útěk, vězni v ní naopak vidí záruku své vlastní bezpečnosti.« Pospíchal dále sdělil, že »návštěva komise ČNR, už druhá v posledních třech dnech, značně přispěla k uklidnění situace« [691].

702
Na zasedání ČNR informovala ministryně spravedlnosti ČSSR D. Burešová o situaci ve věznicích. Uvedla, že československá represivní opatření jsou ve srovnání s jinými zeměmi velmi tvrdá, až dvojnásobně tvrdší. K zostření došlo zejména v 70. letech. O vánočních svátcích se uskutečnila jednání s odsouzenými v 19 nápravných zařízeních. Požadavky odsouzených se pohybují ve dvou rovinách. Vězni požadují zlepšení pracovních a sociálních podmínek, lepší jídlo, hygienu apod. Druhá skupina požadavků je zásadního charakteru a bude je třeba řešit v novém zákoně o výkonu trestu.

703
Ministerstvo vnitra a životního prostředí SSR legalizovalo občanské hnutí Verejnosť proti násiliu.

704
Předseda rumunské Fronty národní spásy I. Iliescu přijal v Bukurešti oficiální československou delegaci, kterou tvořili první náměstek ministra zahraničních věcí P. Sádovský a představitelé OF I. Gabal, J. Kořán a Emil Čáp v doprovodu velvyslance ČSSR v Rumunsku Jána Pappa. Delegace oznámila Ilieskovi, že vláda ČSSR a Občanské fórum uznávají Frontu národní spásy za vrcholného reprezentanta nové demokratické vlády v Rumunsku, a vyjádřila zájem a připravenost k navázání úzké spolupráce na vládní i nevládní úrovni.

705
Vláda ČSSR uvolnila Svatopluka Potáče z funkce předsedy Státní banky československé a do této funkce jmenovala Josefa Tošovského, dosavadního náměstka ředitele pobočky Živnostenské banky v Londýně.

706
První místopředseda vlády ČSSR J. Čarnogurský společně s předsedou FÚTI M. Kusým uspořádali v Praze besedu s novináři. Čarnogurský kromě jiného řekl: »Vláda začala svoju činnosť v dynamickom politickom prostredí. A v takom prostredí ju vykonáva. Dynamika politického prostredia spočíva najmä v tom, že sa od základu mení politický obsah štátnych inštitúcií. Inštitúcie, ktoré štyri desaťročia fungovali na ideologickej základni marxizmu-leninizmu, takmer zo dňa na deň začínajú fungovať podľa tradičných demokratických princípov. V týchto dňoch plných premien sa ukázala sila a pevnosť nášho štátneho mechanizmu. Rozhodujúce štátne orgány dokázali pružne reagovať na novú politickú realitu a neprestali plniť svoje funkcie.«

Čarnogurský dále uvedl, že federální vláda nese pečeť přechodnosti. Přesto se snaží zabudovat do své činnosti co nejvíce prvků s delší perspektivou, především tvorbu nového politického systému. V únoru by měl být přijat zákon o politických stranách, v nejbližší době by měly být rovněž přijaty zákony spolčovací, shromažďovací a zákon o petičním právu. Gestorem volebního zákona bude FS. Čarnogurský dále informoval o jmenování zplnomocněnce pro chod federálního ministerstva vnitra [619] a změnách ve velitelských funkcích. Státní bezpečnost byla zredukována jen na nevelkou skupinu odborníků a krajské správy StB byly zrušeny.

707
V Praze se uskutečnilo první zasedání prozatímní správní rady Syndikátu novinářů. Prozatímním syndikem byl do 31. března - dne konání další valné hromady - zvolen zástupce Lidových novin Rudolf Zeman. Jako jeho zástupci byli zvoleni Adam Černý (Svobodné slovo), Zdeněk Hrabica (Svět v obrazech), Dana Mazalová (Svobodné slovo), Vladimír Bystrov (publicista a překladatel), Vlado Kašpar a Bohumil Marčák (oba Klub novinářů Pražského jara).

708
Ve 13 hodin začala 19. společná schůze obou sněmoven FS. Nejprve poslanci schválili návrh ústavního zákona, kterým se měnilo znění slibu prezidenta republiky - ze slibu byla vypuštěna pasáž o věrnosti »věci socialismu« a zdůrazněna skutečnost, že Československo je republikou, ve které žijí vedle sebe dva národy, Češi a Slováci, a další národnosti. Po úpravě prezidentský slib zněl: »Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat Ústavu a ostatní zákony.«

Druhým bodem programu byl návrh ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů, kteří měli nahradit rezignovavší poslance [641, 654]. Návrh ústavního zákona, který stejně jako v prvním případě přednesl předseda Sněmovny lidu J. Bartončík, zněl: »Návrhy na nové poslance předkládají politické strany po vzájemné dohodě s Občanských fórem v České republice a Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice.«

Posledním bodem programu 19. schůze byl návrh zákona, kterým se měnil zákon č. 31/1989 o jednacím řádu Federálního shromáždění. Předkladatel J. Bartončík navrhl, aby volba vedoucích funkcionářů FS a prezidenta republiky byla provedena veřejným hlasováním před televizními kamerami. Poslanci návrh změny v tomto smyslu přijali. 19. společná schůze byla ukončena ve 13.45.

709
O přestávce mezi 19. a 20. společnou schůzí kooptovaly Sněmovna lidu a Sněmovna národů na základě přijatého ústavního zákona nové poslance, kteří složili do rukou předsedů sněmoven slib tohoto znění: »Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.«

Do sněmovny lidu byli kooptováni Michael Kocáb (bezpartijní) - volební obvod 1; Václav Benda (KDS) - v. o. 2; Jan Bubeník (bezpartijní) - v. o. 6; Věnek Šilhán (bezpartijní) - v. o. 11; Martin Peroutka (bezpartijní) - v. o. 19; Martin Jansta (KSČ) - v. o. 26; Miroslav Bartoš (ČSL) - v. o. 24; Libor Kudláček (bezpartijní) - v. o. 74; Jaroslav Šabata (bezpartijní) - v. o. 86; Tomáš Hradílek (bezpartijní) - v. o. 111; Robert Harenčár (bezpartijní) - v. o. 185; Slavomír Stračár (bezpartijní) - v. o. 186 a Konstantin Viktorín (bezpartijní) - v. o. 192. Do Sněmovny národů byli kooptováni Ladislav Lis (bezpartijní) - v. o. 7; Vladimír Mikule (bezpartijní) - v. o. 13; Karol Stome (bezpartijní) - v. o. 27; Jan Šolc (bezpartijní) - v. o. 33; Josef Novotný (bezpartijní) - v. o. 41; Zdeněk Jičínský (bezpartijní) - v. o. 43; Petr Brodský (bezpartijní) - v. o. 54; Jaromír Glac (bezpartijní) - v. o. 63; Alexander Dubček (bezpartijní) - v. o. 76 a Juraj Mesík (bezpartijní) - v. o. 107. Na funkci předsedy Sněmovny národů rezignoval poslanec Anton Blažej, novým předsedou byl zvolen Jozef Stank.

K tomuto dni se poslaneckého mandátu ve Sněmovně lidu vzdali J. Šimůnková, L. Štrougal, M. Štěpán, A. Kapek, M. Jakeš, Z. Žalman, L. Stejskal, V. Rabas, J. Zelenka, V. Herman, A. Indra, E. Rigo, V. Hajko, V. Biľak, J. Jirásek a Z. Čumpl. Ve sněmovně národů rezignovali J. Fojtík, J. Haman, M. Kabrhelová, J. Kempný, J. Mevald, J. Říman, V. Šalgovič, G. Šlapka, J. Zahradník a Z. Sytný.

710
V 16 hodin byla zahájena 20. společná schůze obou sněmoven FS. Na pořadu jednání byla volba předsedy, prvního místopředsedy a tří nových místopředsedů FS.

Předsedou Federálního shromáždění byl zvolen jediný kandidát na tuto funkci A. Dubček (jeden poslanec se zdržel hlasování). Prvním místopředsedou byl zvolen dosavadní předseda S. Kukrál (bezpartijní). Dalšími místopředsedy se stali Jozef Stank (KSČ), Jaroslav Jenerál (KSČ) a Zdeněk Jičínský (bezpartijní). Ve funkcích místopředsedů setrvali J. Bartončík (ČSL), B. Kučera (ČSS), J. Pampúch (SSO) a J. Šimúth (Demokratická strana).

 
tobacamptobacamp
tobacamp