Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
27. prosinec, středa

686
Od 8 hodin rokovala rada KC OF. Diskutující: J. Štern ml., P. Suchý, Z. Rajniš, I. Havel, L. Lis, J. Kořán, M. Tyl, R. Palouš, M. Kvašňák, P. Kučera, J. Urban, M. Žantovský, A. Vančura, I. Lamper, J. Vavroušek [...]

Zabývala se otázkou budoucnosti podnikových občanských fór zejména ve vztahu k závodním výborům ROH a místním OF. Projednávala přípravu deníku OF, vztah OF k uspořádání spartakiády a zřízení Nadace OF. Dále se zabývala situací v oblasti zemědělství (JZD AgrokombinátSlušovice, zemědělská OF, Agrární strana apod.).

687
Politická komise KC OF přijala usnesení:

  1. OF by mělo jít do voleb se společnou kandidátkou jakožto demokratický blok politických seskupení, organizací a nezávislých kandidátů.
  2. Tento postup vyžaduje společný rámcový volební program.
  3. Proto považujeme za nutné, abychom jako zástupci politických seskupení byli stálými členyRady.

Usnesení podepsali J. Kotrč (Obroda), J. Obdržálek (KSČ), M. Kopt (Český kruh Panevropské unie), R. Češka (ODA), M. Hájek (Obroda), E. Mandler (ČSDI), J. Šolc (OF Liberec), V. Vrabec (Obroda), J. Kozelka (HOS) a R. Battěk (Sociální demokracie).

688
KC OF zastoupené V. Wagnerem, L. Konvičkou a I. Trojanem jednalo s představiteli federálního ministerstva národní obrany - ministrem M. Vackem, R. Ducháčkem a J. Regálem [614]. Rokovalo se o dvou problémech:

  1. O možnosti úlev ve výkonu základní vojenské služby včetně jejího případného zkrácení, a to i pro vojáky, kteří ji právě vykonávají;
  2. o příštím osuduvojenských fór.
K bodu č. 2 zaujaly obě strany poněkud rozdílná stanoviska. Zástupci KC OFuznali, že uvnitř armády nemá vyvíjet činnost žádná politická strana, avšak »voják je především občanem v uniformě a pro nově probuzenou občanskou aktivitu vojáků je třeba nalézt vhodnou platformu. Takovou platformu, která bude slučitelná s principem depolitizace armády i s normami vojenské disciplíny a která v žádném případě nebude zasahovat do nedílné vojenské pravomoci,ale zůstane přitom aktivitou skutečně občanskou. Tato občanská aktivita by měla v návaznosti na probíhající procesy společenských změn usilovat především o humanizaci vnitřního života v armádě a zároveň zajišťovat skutečné spojení armády s lidem.« (Vojenská fóra byla ke 2. lednu 1990 rozkazem FMNO o depolitizaci armády zrušena.)

689
KC OF a KV VPN zveřejnily stanovisko, v němž vyjádřily souhlas se vznikem samostatných republikových organizací vysokoškoláků v České a Slovenské republice.

690
KC OF zveřejnilo prohlášení, v němž se obrátilo na všechny exulanty z Čech, Moravy a Slovenska s výzvou, aby se radou i pomocí podíleli na budování nového demokratického Československa.

691
KC OF uspořádalo tiskovou konferenci zaměřenou na nepokoje a protestní akce v nápravně výchovných zařízeních. P. Pospíchal informoval, že Občanské fórum se ve spolupráci s ministryní spravedlnosti ČSR D. Burešovou pokouší pomoci k uklidnění situace ve věznicích. Za tímto účelem byla při ČNR zřízena komise, v níž jsou členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, kteří mají mandát OF. Zástupci této komise spolu s dalšími členy OF jednají s vězni a zároveň i s vedením věznic o uklidnění situace a řešení nahromaděných problémů.

692
OF ve Spolkové republice Německo založené československými exulanty vydalo prohlášení, v němž zdůraznilo, že poválečný odsun Němců z Československa byl uskutečněn v souladu s principem kolektivní viny. Navrhlo zřídit komisi odborníků, která by se tímto problémem zabývala, a doporučilo vládě ČSSR, aby se za odsun německé straně omluvila.

693
Předsednictvo vlády ČSSR doporučilo vypracovat návrh opatření k odstranění negativních jevů, které zapříčinilo uvolnění cestovního ruchu ve vztahu se sousedními zeměmi s konvertibilní měnou. Objevily se totiž reálné obavy, že ekonomicky silnější rakouští a němečtí turisté vykoupí v pohraničních oblastech zásoby potravin a spotřebního zboží. O činnosti koordinačního výboru federální vlády a Československého červeného kříže při zabezpečování materiální pomoci rumunskému lidu referoval ministr práce a sociálních věcí ČSSR P. Miller. Sdělil, že v minulých dnech bylo do Rumunska dopraveno 56,5 tun léčiv a zdravotnických potřeb, 5 milionů vajec a 25 železničních vagonů s potravinami a další materiální pomocí.

694
Z ruzyňského letiště v Praze odstartovala další dvě vojenská letadla s nákladem zdravotnického materiálu a potravin určených rumunskému lidu.

695
Předseda vlády M. Čalfa zaslal blahopřejný telegram Ionu Ilieskovi, předsedovi Rady Fronty národní spásy, a Petre Romanovi, předsedovi vlády Rumunska, při příležitosti jejich jmenování do funkcí.

696
Evropský parlament udělil A. Dubčekovi cenu Andreje Sacharova za zásluhy v oblasti prosazování lidských práv.

697
Na čtyřdenní návštěvu Československa přicestoval na pozvání KC OF prezident Portugalska Mário Soares.

698
Na pozvání V. Havla přicestoval z Paříže Pavel Tigrid, publicista a vydavatel exilového časopisu Svědectví.

699
KV VPN schválil stanovy občanského hnutí Verejnosť proti násiliu.

 
tobacamptobacamp
tobacamp