Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
9. prosinec, sobota

441
V 9.30 přijal předseda ČSS B. Kučera představitele KC OF V. Havla. Na schůzce, která se uskutečnila z iniciativy předsedy ČSS, byli dále přítomni Havlův tajemník V. Hanzel, ústřední tajemník ČSS J. Škoda, pracovník sekretariátu ÚV ČSS Stanislav Křeček a redaktorka Svobodného slova Irena Gérová.

Představitelé ČSS doporučili, aby se po ustavení federální vlády pozornost rozhodujících politických sil obrátila k zákonodárným sborům. Otázky spojené s jejich rekonstrukcí by se měly řešit osvědčenou formou jednání u »kulatého stolu«. J. Škoda vystoupil s návrhem, aby z důvodu zachování reálného rozložení politických sil byly funkce předsedů FS a ČNR obsazeny zástupci českých nekomunistických stran Národní fronty. ČSS navrhne do funkce předsedy FS předsedu své strany B. Kučeru [442] a funkci předsedy ČNR přenechá straně lidové. Představitelé ČSS seznámili V. Havla se svými kandidáty do federální vlády a požádali OF, aby jim vyjádřilo podporu. Do funkce ministra-předsedy FCÚ kandidovali L. Dvořáka a do funkce místopředsedy vlády a ministra zemědělství O. Burského.

442
Akční skupina a krizový štáb KC OF - za řízení L. Kantora a R. Palouše - se na společném zasedání zabývaly kandidaturou V. Havla na úřad prezidenta a prezidentskou volební kampaní. Po příchodu V. Havla v 10.45 se soustředily na přípravu jednání delegace KC OF a KV VPN s designovaným předsedou vlády ČSSR M. Čalfou. Diskutující: V. Havel, R. Palouš, L. Kantor, J. Čarnogurský, V. Hanzel, M. Kusý, P. Rychetský, V. Klaus, V. Dlouhý, Z. Jičínský, I. Havel, V. Benda, P. Oslzlý, M. Dymáček, Š. Pánek, S. Milota, P. Pithart, M. Kocáb, A. Vondra, M. Horáček, P. Pospíchal, J. Černý, T. Hradílek, J. Křižan, J. Šabata, J. Urban, J. Bok, M. Kvašňák [...]

Jičínský navrhl, aby byla kandidatura V. Havla znovu posouzena a aby OF ještě počkalo se zahájením prezidentské volební kampaně [454], zůstal však osamocen. V. Havel referoval o svém ranním setkání s předsedou ČSS B. Kučerou. Sdělil, že ani po tomto jednání nemůže OF vyslovit oběma kandidátům socialistické strany do federální vlády plnou podporu, jakou dalo kandidátům ČSL. Přítomní se rovněž shodli, že KC OF v žádném případě nepodpoří kandidaturu předsedy ČSS B. Kučery do funkce předsedy FS [441].

Havel navrhl, aby OF s VPN iniciovaly vytvoření federálního ministerstva životního prostředí a do jeho čela kandidovaly slovenského ekologického aktivistu, představitele KV VPN J. Budaje (popřípadě ekologa a člena KC OF J. Vavrouška). Dále navrhl vytvořit ministerstvo pro vědu a výchovu v čele s M. Kusým. Proti rozšiřování počtu ministerstev se vyslovili V. Klaus, V. Dlouhý, Z. Jičínský a P. Rychetský. Klaus a Dlouhý naopak navrhovali, aby byla v příštích měsících hospodářská ministerstva zásadně restrukturalizována a redukována. Nakonec bylo rozhodnuto, že delegace bude na jednání prosazovat jmenování M. Kusého ministrem bez portfeje orientovaným na otázky legislativy a dalšího představitele VPN (popř. OF) ministrem bez portfeje zaměřeným na problematiku ekologie. Čarnogurský v této souvislosti oznámil, že po večerním telefonickém rozhovoru s J. Budajem může závazně říci, že VPN nebude kandidovat do federální vlády další představitele: »Možno tento stav je čiastočne daný aj takou trošku bratislavskou optikou celej problematiky, ktorá sa prejavila pri zostavovaní slovenskej vlády včera. Verejnosť proti násiliu sa nejak moc nehrnie do toho zaujať čím viacej priamo postov vo vláde. Chce tam mať naozaj iba ten vysunutý post - by som povedal - pre kontrolu. To sa prejavilo konkrétne pri tvorení slovenskej vlády. Z toho hľadiska Verejnosť proti násiliu považuje Mira [Kusého] a mňa za tieto vysunuté posty vo federálnej vláde a nejak jednoducho sa tam neprejavuje až tak osobitný záujem o ďalšie miesta. (...) Na jednej strane musím povedať, že fakt je, že slovenská verejnosť sleduje so záujmom počet slovenských ministrov vo federálnej vláde, čo je pochopiteľné. Čiže táto kvantita hrá na Slovensku istú úlohu. A ja som včera hovoril s Budajom, že snáď by sa to dalo riešiť takto: Uvidíme, ako budú prebiehať rozhovory s Čalfom, ale keď by to vyzeralo tak, že jednoducho my by sme mohli obsadiť väčší počet kresiel, ale nemáme na nich kandidátov, tak potichu by som povedal Čalfovi, že bez toho aby sme sa my otvorene za to vyslovili, tak môže dať niečo tým
malým slovenským stranám. Nech robia `Slovákov v Prahe'.«

Koordinační centrum OF delegovalo L. Dobrovského na jednání Programové rady Československého rozhlasu.

443
Představitel iniciativy Most M. Kocáb referoval akční skupině KC OF o svých rozhovorech na Úřadu předsednictva vlády ČSSR, kam ráno doručil modifikovaný návrh OF a VPN na složení federální vlády. Nesetkal se sice s designovaným předsedou vlády M. Čalfou, který byl právě u prezidenta republiky G. Husáka, ale pracovníci úřadu Kocábovi tlumočili, že Čalfa je rozhodnut přistoupit na téměř všechny požadavky OF a VPN a na schůzce s delegací OF a VPN v 17 hodin celkové složení a charakter vlády už jen »doladit«. Kocáb dále uvedl, že představitele Úřadu předsednictva vlády kandidatura V. Havla na úřad prezidenta republiky, o níž je informoval, nijak nepřekvapila a také pro další představitele federální vlády je v zásadě přijatelná. Zástupci Úřadu předsednictva vlády se zmínili, že se v politických kuloárech uvažuje o volbě prezidenta všelidovým hlasováním [489]. Jeho legislativní příprava by si ovšem vyžádala určitý čas, proto by k volbě prezidenta došlo pravděpodobně až koncem ledna 1990. Vládní úředníci žádali, aby členové delegace OF a VPN odložili svetry a dostavili se na jednání v oblecích a s kravatami.

P. Rychetský, V. Benda, P. Pithart, I. Havel a M. Dymáček kritizovali M. Kocába za neobezřetnost a přílišnou otevřenost při jednání s představiteli státní moci a za to, že v televizních vystoupeních a při kontaktních jednáních na Úřadu vlády otevřeně hovoří o zatím tajené kandidatuře V. Havla na úřad prezidenta.

444
V rámci akční skupiny KC OF v nepřítomnosti V. Havla, který odešel přivítat francouzského filozofa A. Glucksmanna, se diskutovalo o technickém a personálním zajištění prezidentské volební kampaně. Po jeho návratu se rokovalo o složení delegace na jednání s designovaným premiérem Čalfou. Bylo rozhodnuto, že delegace se bude skládat ze dvou částí, přičemž druhá část delegace se jednání zúčastní pouze v případě potřeby. Do první části delegace byli určeni V. Havel, P. Pithart, J. Čarnogurský, Š. Pánek, V. Komárek, R. Palouš, J. Křižan, A. Vondra, M. Kocáb a V. Hanzel, do druhé kandidovaní ministři federální vlády V. Dlouhý, V. Klaus, P. Miller, M. Kusý, zástupce brněnského OF J. Šabata a právní expert KC OF P. Rychetský.

445
Komise pro prezidentskou volební kampaň (V. Havel, V. Hanzel, S. Milota, L. Kantor, P. Oslzlý, J. Černý, M. Kocáb, M. Kvašňák, J. Bok [...]) se za účasti V. Havla, který opustil souběžná jednání akční skupiny KC OF [444], věnovala přípravě zítřejší manifestace na Václavském náměstí, která - v případě sestavení dobré vlády - měla mít charakter národního usmíření a podpory OF a VPN a v opačném případě ráz protestní. S předběžnou platností bylo rozhodnuto o pořadí řečníků a tématech projevů. První měl vystoupit V. Havel se souhrnným hodnocením úspěchů, kterých lidové hnutí v čele s OF a VPN dosud dosáhlo. Na závěr manifestace měla být jménem OF a VPN vyhlášena kandidatura V. Havla na úřad prezidenta republiky.

446
V Bratislavě bylo před polednem zahájeno celoslovenské setkání aktivistů VPN za účasti asi 2 tisíc delegátů. O postavení a úkolech VPN hovořil představitel KV VPN J. Budaj. Seznámil přítomné s kandidaturou V. Havla do funkce prezidenta republiky a s tím, že VPN navrhuje do funkce prvního místopředsedy federální vlády s odpovědností za resort vnitra a legislativu J. Čarnogurského. Sdělil, že vláda SSR by měla být složena z devíti nestraníků, šesti komunistů a po jednom členu ze Strany slobody a Strany slovenské obrody. Zdůraznil, že slovenská vláda nebude vládou provizorní, ale vládou odborníků.

447
Od 12.50 se krizový štáb KC OF na žádost designovaného předsedy vlády M. Čalfy, kterou tlumočil M. Kocáb [443], zabýval vypracováním formálního návrhu KC OF a KV VPN na složení federální vlády. Návrh schválila akční skupina a poté jej M. Kocáb doručil na Úřad předsednictva vlády. Diskutující: V. Havel, A. Vondra, V. Klaus, M. Kocáb, V. Dlouhý, J. Křižan
[...]

448
Na 127 místech republiky byly zahájeny jednodenní mimořádné obvodní a okresní konference KSČ a KSS, jejichž hlavní náplní byla volba delegátů na mimořádný sjezd KSČ, svolaný na 20.-21. prosince 1989.

449
Plenární schůze ÚRO schválila návrh na odstoupení předsednictva ÚRO a ustavení jedenáctičlenného akčního výboru ROH s tím, že bude doplněn dalšími 17 členy z řad zástupců všech odborových svazů při zachování principu federálního uspořádání státu. Řízením akčního výboru ROH byl pověřen předseda ÚRO K. Heneš.

450
Ministr vnitra ČSSR F. Pinc sdělil, že SNB je plně podřízen vládě ČSSR. Jediným měřítkem pro občany, kteří projeví zájem o službu v SNB, bude vedle nezbytných zdravotních a věkových kritérií jen morální a občanská bezúhonnost. Ministr vnitra dále uvedl, že na FMV byl zrušen politický aparát a s okamžitou platností bude zahájena reorganizace československé kontrarozvědky.

451
KC OF se obrátilo na federálního ministra dopravy a spojů F. Podlenu, aby urychleně organizačně zabezpečil ukončení zneužívání speciálních spojových systémů a služeb, které jsou stále neoprávněně používány k odposlechu soukromých telefonních linek.

452
Člen ÚV KSČ L. Štrougal odstoupil z funkce poslance FS a člena ÚV KSČ.


453
Ve 14 hodin zahájil designovaný předseda federální vlády M. Čalfa rozhovory s představiteli politických stran o složení vlády. Nejprve se setkal s předsedou ČSS B. Kučerou, pak se zástupcem ČSL R. Sachrem a poté jednal s představiteli ÚV KSČ K. Urbánkem a V. Mohoritou [458].

454
Kolem 15. hodiny začal krizový štáb jednat o situaci v KC OF v souvislosti s kandidaturou V. Havla na úřad prezidenta republiky a s nadcházejícím zasedáním pléna KC OF, které bylo svoláno na 16 hodin. Diskutující: V. Havel, S. Milota, V. Hanzel, A. Vondra, R. Palouš, J. Křižan, P. Pithart, T. Hradílek, M. Kocáb [...]

Přítomní konstatovali, že v KC OF existuje vlivná skupina prosazující A. Dubčeka do funkce prezidenta a cílevědomě se pokouší zvrátit rozhodnutí akční skupiny o kandidatuře V. Havla [440]. Podle R. Palouše, kterému to sdělil neformální mluvčí této frakce Z. Jičínský, se opět pokusí vyvolat diskusi na toto téma na odpoledním zasedání pléna KC OF. V 15.45 seznámil V. Havel přítomné s obsahem odpoledního telefonického rozhovoru s představitelem VPN J. Budajem. Budaj tlumočil stanovisko Koordinačního výboru VPN jednoznačně podpořit Havlovu kandidaturu s podmínkou, že při jejím vyhlášení musí být řečeno, že nový prezident bude úřadovat pouze do svobodných voleb jako garant pokojného přechodu společnosti k demokracii. Slovenskému národu, který si v drtivé většině přál ve funkci prezidenta A. Dubčeka, měla tak být zachována reálná perspektiva Dubčekova zvolení v budoucnosti.

Krátce před ukončením schůzky krizového štábu přišel M. Kocáb a oznámil, že odpoledne vypracovaný »formální návrh« na složení federální vlády [447] odevzdal na Úřadu předsednictva vlády. Zároveň se tam setkal se dvěma zástupci ÚV KSSS, s nimiž krátce hovořil o návrzích OF a VPN.

455
Na náměstí SNP v Bratislavě se uskutečnil devátý mítink, uspořádaný KV VPN. Vystoupili tajemník Světového kongresu Slováků reverend Dušan Tóth, písničkář K. Kryl, mim Milan Sládek ad.

456
V 16 hodin zahájilo své zasedání plénum KC OF za řízení T. Hradílka.

457
Po 16. hodině začala bezprostřední příprava jednadvacetičlenné delegace KC OF a KV VPN [444] na nadcházející jednání s designovaným předsedou vlády ČSSR M. Čalfou.

Diskutující: V. Havel, S. Milota, R. Palouš, R. Sacher, A. Vondra, J. Křižan, V. Hanzel, V. Komárek, J. Čarnogurský, V. Klaus, P. Pithart, V. Dlouhý, P. Rychetský, Š. Pánek [...]

Ústřední tajemník ČSL R. Sacher zde referoval o svém právě ukončeném jednání s designovaným předsedou vlády, které vedl jménem ČSL. Představitelé KC OF a KV VPN se rozhodli podpořit kandidaturu R. Sachra na funkci ministra vnitra i navzdory nesouhlasu M. Čalfy. Nestane-li se Sacher ministrem vnitra, nepodpoří OF a VPN ministra národní obrany generála M. Vacka (KSČ). Sacher seznámil přítomné s úplným návrhem M. Čalfy na složení vlády. Uvedl, že Čalfa nadále počítá s ekonomem B. Urbanem jako prvním místopředsedou vlády, dosavadním ministrem-předsedou SPK V. Žákem jako alternativou k V. Komárkovi a Č. Císařem jako místopředsedou vlády. Členové delegace se jednomyslně usnesli, že tyto osoby jsou pro OF a VPN nepřijatelné a posléze určili, od kterých kandidatur delegace neustoupí [458]. Na závěr porady bylo domluveno, že student Š. Pánek se zhostí role tvrdého odpůrce kompromisu a v případě potřeby Čalfovi otevřeně sdělí, že je považován za slabého premiéra, a proto musí být obklopen silným kabinetem.

458
V 17 hodin se M. Čalfa (doprovázený vedoucím sekretariátu předsedy vlády ČSSR Jiřím Stadlerem, poradcem Ivanem Průšou a ředitelem odboru protokolárního a zahraničních věcí předsednictva vlády ČSSR Václavem Soukupem) sešel s delegací KC OF a KV VPN (V. Havel, P. Pithart, A. Vondra, J. Křižan, R. Palouš, J. Čarnogurský, V. Komárek, J. Šabata, Š. Pánek, M. Kocáb, V. Hanzel a S. Milota).

Pithart a Havel přednesli návrh OF a VPN na složení vlády. Nejprve předložili své kategorické požadavky: J. Čarnogurský, první místopředseda vlády zaměřený na legislativu a mocenské nástroje státu (přímé řízení StB); V. Komárek, první místopředseda zaměřený na ekonomickou sféru (OF a VPN opakovaly požadavek z minulého dne [436, 438], aby oba dva navržení kandidáti byli jedinými prvními místopředsedy); V. Klaus, ministr financí; V. Dlouhý, v čele některého hospodářského resortu; P. Miller, ministr práce a sociálních věcí; J. Dienstbier, ministr zahraničních věcí; M. Kusý, ministr bez portfeje zaměřený na legislativu. OF a VPN tlumočily svou plnou podporu kandidatuře R. Sachra z vedení ČSL do funkce ministra vnitra a podpořily rovněž současného ministra národní obrany M. Vacka. Kandidatury představitele Maďarské nezávislé iniciativy M. Duraye do funkce ministra zaměřeného na národnostní otázky se delegace v průběhu jednání v zájmu kompromisu vzdala. Ostatní kandidatury se jí s jistými modifikacemi podařilo prosadit: V. Dlouhý byl navržen do funkce místopředsedy vlády - předsedy SPK a M. Kusý do funkce ředitele Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI). M. Čalfa vyjádřil nesouhlas s tím, aby se ministrem vnitra stal člen ČSL R. Sacher [722], a navrhl, aby tento resort dočasně řídil výbor složený z předsedy a prvních dvou místopředsedů federální vlády.

Po ukončení jednání s představiteli OF a VPN zamýšlel designovaný předseda vlády ČSSR rokovat ještě se zástupci Klubu za socialistickou přestavbu Obroda Č. Císařem a V. Menclem, kteří jménem Obrody vznesli nárok na tři ministerská křesla. Čalfa chtěl obsadit do funkce místopředsedy vlády zaměřeného na politický systém Č. Císaře. Po rezolutním nesouhlasu [415] představitelů KC OF a KV VPN se však dalších úvah o účasti zástupců Obrody ve vládě vzdal.

459
Ve 20 hodin vystoupil v televizi prezident G. Husák s krátkým projevem, v němž uvedl, že ihned po jmenování nové vlády v neděli 10. prosince odstoupí z funkce prezidenta ČSSR »v souladu se stanoviskem politických stran NF«, aby »ulehčil další vývoj« [438].

460
Ve 21.30 se na Úřadu předsednictva vlády ČSSR shromáždili zástupci »rozhodujících politických sil«, aby se seznámili s výsledky jednání o složení federální vlády. Účastníci: designovaný předseda vlády ČSSR M. Čalfa, ústřední ředitel ČST M. Pavel, předseda ČSS B. Kučera, ústřední tajemník ČSS J. Škoda, tajemník ÚV KSČ V. Mohorita, ústřední tajemník ČSL R. Sacher, místopředseda ČSL B. Svoboda, J. Trokan a A. Kysucký ze Strany slovenské obrody, E. Kucharovic ze Strany slobody, předseda ÚV SSM M. Ulčák a představitel ÚV NF J. Krejčí. Za KC OF a KV VPN byli přítomni V. Havel, P. Pithart, A. Vondra, J. Křižan, R. Palouš, J. Čarnogurský, V. Komárek, J. Šabata, Š. Pánek, M. Kocáb, P. Rychetský, V. Hanzel, J. Dienstbier, V. Dlouhý, V. Klaus, M. Kusý a P. Miller. Přítomní se dohodli, že složení vlády bude zveřejněno až nazítří, poté, co vládu oficiálně jmenuje prezident republiky.

461
Po návratu z jednání s designovaným předsedou vlády ČSSR M. Čalfou seznámili členové delegace akční skupinu KC OF s jeho výsledky.

Diskutujícící: V. Havel, R. Palouš, J. Dienstbier, A. Vondra, J. Křižan, Š. Pánek, S. Milota, E. Kriseová, J. Čarnogurský, Jan Ruml, V. Klaus, V. Komárek, P.
Miller, V. Dlouhý, I. Gabal, J. Kantůrek, T. Hradílek, P. Bergmann, J. Kozlík, P. Naumann, J. Skalník [...]

Složení federální vlády přečetl A. Vondra a sdělil, že v jednadvacetičlenné vládě je 10 komunistů, 2 lidovci, 2 socialisti a 7 bezpartijních. Uvedl, že KSČ nevyvíjela při sestavování vlády žádnou mimořádnou aktivitu. »Ta jména se tam prostě opakovala z té vlády předchozí. Ten výsledek nemohl být za dané situace jiný, prostě protože tam nebyli jiní kandidáti. Já si dokážu docela dobře představit, že kdybychom přišli s vlastními doporučeními na řadu dalších ministerstev, tak by to bylo akceptováno, asi.« R. Palouš charakterizoval M. Čalfu: »Já jsem si nedělal o něm tak dobrý obraz. Mě překvapil zdatností a rychlostí úsudku. Já tím neříkám, že jsem teď jeho příznivec, ale překvapilo mě to.«

Nově jmenovaní členové vlády z řad OF a VPN odpovídali na první dotazy týkající se jejich politických a odborných představ, které budou v rámci vlády a svého resortu prosazovat. Na dotaz, proč má VPN ve federální vládě slabé zastoupení, odpověděl J. Čarnogurský: »VPN nebola schopná navrhnúť viac kandidátov, to je treba priznať. Je to ťažký prechod od amatérskej opozície k politickej profesionalite.« [437, 439]

 
tobacamptobacamp
tobacamp