Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
7. prosinec, čtvrtek

383
V 1.30 telefonoval P. Pithartovi z Bratislavy J. Budaj [377], který jménem KV VPN navrhl ukončit rozhovory o další rekonstrukci federální vlády s L. Adamcem a doporučil iniciovat sestavení vlády »národní záchrany« pod vedením V. Komárka. Usnesení VPN zdůvodnil večerním televizním projevem L. Adamce [380]. P. Pithart svolal schůzku krizového štábu na 8 hodin.

384
V noci byly páleny ve vesnici Vatěkov u Votic v areálu pionýrského tábora ministerstva vnitra na ohništi o průměru 10 metrů písemné a audiovizuální materiály archivů ministerstva vnitra. Občané Vatěkova tuto skutečnost okamžitě oznámili redakci Svobodného slova a rozhlasu OF.

385
Ranní rozhlasové vysílání OF upozornilo na existenci falešných občanských fór: »Dochází k odposlouchávání telefonů. Lidé volající z venkova do Laterny magiky jsou často přepojeni na dezinformační centrálu a dostávají falešné a poplašné zprávy. Členové KC OF jsou voláni na nejrůznější místa s tím, že je jejich účast nezbytná. Po Praze také jezdí podivní taxikáři a nabízejí rozvoz propagačních materiálů, které se pak - samozřejmě - ztratí.« V Ostravě, kde byla situace obzvláště napjatá, založil Krajský výbor KSČ »hornické fórum« se záměrem rozštěpit jednotné havířské hnutí. »V této souvislosti ostravsko-karvinští havíři upozorňují veřejnost: existuje pouze jedno OF OKD, které se hlásí k programovému prohlášení Co chceme.«

386
V 8 hodin se sešli představitelé krizového štábu KC OF svolaní v noci P. Pithartem [383]. V 10.30 doručil představitel iniciativy Most M. Kocáb nový dopis KC OF A KV VPN předsedovi federální vlády Adamcovi, který obsahoval zpřesněné a rozšířené návrhy obou hnutí na složení vlády ČSSR [382]. Diskutující: V. Havel, Z. Jičínský, V. Klaus, V. Hanzel, R. Palouš, P. Rychetský, P. Pithart, J. Křižan, A. Vondra, M. Kocáb, P. Miller, P. Kučera [...]

Dopoledne se dostavili ústřední tajemníci ČSL a ČSS R. Sacher a J. Škoda, kteří se s představiteli KC OF dohodli, že je budou informovat o jednání shromáždění NF a konzultovat s nimi další postup. Krizový štáb připravoval stanovisko ke středečnímu projevu předsedy vlády L. Adamce [380] a rozhodl, že zástupci KC OF s ním vystoupí v rozhlasu a televizi. Současně bude zveřejněn druhý dopis L. Adamcovi obsahující návrh OF a VPN na složení federální vlády. První prohlášení bylo dokončeno ve 12 hodin, o hodinu později s ním v rozhlasovém vysílání vystoupil Z. Jičínský. Bylo rozhodnuto, že druhé, rozsáhlejší prohlášení obsahující dopis o federální vládě přečtou ve večerním televizním vysílání Z. Jičínský a P. Miller [409]. KC OF začalo používat vlastní obdélníkové razítko s logem OF, nápisem Koordinační centrum Občanského fóra a adresou.

387
Představitelé KC OF R. Slánský a V. Klaus se setkali se zástupci velvyslanectví SSSR v Praze. Seznámili je s podstatou činnosti OF, jeho záměry a názory na československo-sovětské vztahy. Zástupci vyslanectví vzali tyto skutečnosti na vědomí a projevili ochotu k dalším informačním setkáním. Schůzku zprostředkovali představitelé iniciativy Most M. Horáček a M. Kocáb.

388
Dopoledne přijal prezident republiky G. Husák předsedu vlády L. Adamce, který mu ústně i dopisem oznámil svou demisi; zároveň prezidentu republiky doporučil, aby sestavením federální vlády pověřil prvního místopředsedu vlády M. Čalfu.

Na shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v NF, které se sešlo ve 14 hodin, oznámil Adamec, že dopoledne sdělil prezidentu republiky, že odstupuje z funkce předsedy vlády ČSSR. V této souvislosti požádal NF o stanovisko ke svému záměru navrhnout prezidentu republiky, aby sestavením federální vlády pověřil prvního místopředsedu vlády ČSSR M. Čalfu. Předseda ČSL J. Bartončík a předseda ČSS B. Kučera požádali o pozdržení stanoviska na dobu nutnou ke konzultaci s vedením svých stran.

ČSL poté podmínila svou podporu designovanému premiérovi M. Čalfovi tím, že »při sestavení vlády přistoupí na návrh, aby ve federální vládě bylo nejméně 50 % členů nové vlády bez politické příslušnosti, těšících se důvěře OF.« [334] Vedení ČSL zdůraznilo, že považuje za nutné »upozornit na nezbytnost zohlednění stanoviska OF k osobě designovaného předsedy vlády«. Stanovisko ČSL bylo prezidentské kanceláři doručeno v 16.20. ČSS vyjádřila designovanému ministerskému předsedovi podporu, avšak »pokládá za nezbytné, aby nová vláda byla sestavena na základě dohody politických stran, společenských organizací a nově vznikajících iniciativ tak, aby odpovídala současné politické situaci v zemi a byla vládou skutečného národního dorozumění«.

389
Krizový štáb se v 11 hodin sloučil s akční skupinou KC OF. Diskutující: V. Havel, R. Palouš, P. Pospíchal, V. Benda, I. Gabal, R. Battěk, P. Kučera, Š. Pánek, P. Miller, P. Burian, A. Vondra, J. Černý, P. Pithart, V. Hanzel, S. Milota, V. Klaus, Z. Jičínský, J. Dienstbier, P. Rychetský, M. Tyl, J. Urban, Z. Rajniš, M. Kocáb, L. Lis, J. Štern ml., L. Kantor, P. Oslzlý, J. Skalník, R. Slánský, O. Trojan [...]

Přítomní projednávali zlepšení vnitřní organizace Koordinačního centra, především informačního propojení jednotlivých grémií při řešení aktuálních politických problémů. Rozhodli, že akční skupina bude každý den zasedat v určitou dobu a z jejího jednání bude pořizován zápis. Poté zvažovali pravděpodobné alternativy nejbližšího vývoje a způsoby, jakými by OF mohlo na vzniklou situaci reagovat. Na otázku, co bude OF vyžadovat od prozatímní dovolební vlády, odpověděl V. Havel: »Bude-li to vláda Adamcova, která vezme naše určité předsunuté hlídky do sebe, které budou připravovat půdu jakési lepší vládě než té Adamcově; jejich úkol je naprosto jasný. Všeobecný úkol je chystat svobodné volby do července, legislativně a všemi jinými opatřeními. Další úkol je připravovat půdu pro skutečnou ekonomickou reformu, nikoli tu přestavbu, co má začít 1. ledna. Další úkol je dostat [Státní] bezpečnost od vnitra, přetransferovat ji pod místopředsedu vlády, který bude mít na starosti legislativu, mocenské nástroje apod. Ochromit StB, armáda se zdá být zmáknutá. (...) Hlavní pilíře té totalitní struktury je třeba posichrovat v tom směru, že nás nebudou trvale ohrožovat a strašit. (...) Dále urychleně přijmout zákon o svobodě projevu, shromažďování atd.«

Diskutující zvažovali, koho v případě potřeby nominovat do funkce předsedy federální vlády, koho do funkce prezidenta a kdy zahájit prezidentskou volební kampaň. Po 13. hodině seznámil Š. Pánek přítomné s výsledky průzkumu volebních preferencí jednotlivých kandidátů na úřad prezidenta [377], který v minulých dnech realizovali studenti: 80 % - nerozhodnuto; 10 % - Dubček; 7 % - Komárek, 1 % - Adamec, 1 % - Havel, 1 % - Císař. P. Kučera se
vyslovil pro to, aby OF podpořilo kandidaturu A. Dubčeka.

V. Klaus informoval o svých telefonických rozhovorech s prvním místopředsedou vlády B. Urbanem o obsazení hospodářských resortů ve federální vládě a o včerejší návštěvě delegace maďarské Aliance svobodných demokratů, která vyzvala OF, aby zveřejnilo odmítavé stanovisko k dostavbě vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Hovořilo se o tom, jak řešit problém falešných mluvčích místních OF, kdy a jak usilovat o jmenování nových generálních prokurátorů, jaký postoj zaujmout k nově ustavené Straně československých zemědělců, která začala agitovat na venkově [372]. Dále se projednával otevřený problém rozdělení místností v nové budově KC OF (Špalíčku). M. Kocáb informoval o agresivním vystupování velení západního vojenského okruhu vůči OF [238] a L. Lis o existenci dezinformačního oddělení StB a o rozsáhlém pálení archivních materiálů z provenience ministerstva vnitra.

390
Shromáždění NF byl předložen návrh nové ústavy vypracovaný komisí NF. Shromáždění si k tomuto návrhu vyžádalo od politických stran a společenských organizací stanoviska. Zároveň doporučilo navrhnout předkladateli druhého návrhu ústavy - Občanskému fóru [337] - společnou schůzku odborníků, která by posoudila rozdíly v obou zněních. Shromáždění NF projednalo informaci o přípravě voleb soudců ústavního soudu ČSSR a rozhodlo zřídit funkci
tiskového mluvčího NF, kterým byl jmenován Josef Cincibus.

391
Asi dva tisíce vedoucích funkcionářů závodních, podnikových a celopodnikových výborů ROH se sešly v Paláci kultury na celostátním aktivu ROH. Delegáti vyslovili nedůvěru Ústřední radě odborů a všem současným všeodborovým strukturám a doporučili ustavit »akční výbor pro řízení odborové práce«, který by pod vedením K. Heneše pracoval až do vytvoření nových odborových orgánů.

392
Předsednictvo ÚV KSČ vyloučilo z KSČ M. Jakeše a M. Štěpána »za hrubé politické chyby při řešení celospolečenského napětí, zejména událostí 17. listopadu 1989«. Navrhlo svolat mimořádný sjezd ÚV KSČ na 20.-21. prosince 1989.

393
Bývalý vedoucí tajemník MV KSČ M. Štěpán odmítl politickou odpovědnost za policejní zákrok 17. listopadu 1989 [395].

394
Akční výbor KSS oznámil generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ K. Urbánkovi, že KSS se sice považuje za součást jednotné KSČ, ale pokládá za nesprávné, aby ÚV KSČ přímo řídil krajské a okresní výbory komunistické strany na Slovensku.

395
Mluvčí Komise sněmoven FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 L. Fanta uvedl, že otázka odpovědnosti za listopadový zákrok SNB je jednoznačná. Jako čelní představitelé politických orgánů ČSSR - ÚV KSČ, ÚV NF, MV KSČ a MV NF - odpovídají M. Jakeš a M. Štěpán »za stanoviska, názory, direktivy a další závěry z jednání těchto orgánů, a tím i za vytvoření politického klimatu« [393].

396
ÚV ČSS přijal návrh programu strany a rozhodl o konání sjezdu ČSS ve dnech 13.-15. dubna 1990. Předseda strany B. Kučera podpořil návrh na zahájení rozhovorů všech politických sil Československa u »kulatého stolu«.

397
V Bratislavě se k prvnímu jednání sešlo nově zvolené předsednictvo SNR, řízené předsedou SNR R. Schustrem. Předseda vlády SSR P. Hrivnák informoval předsednictvo SNR a přítomné členy KV VPN o postupu v přípravě návrhů na složení nové slovenské vlády. Řekl, že návrh na složení vlády předloží předsednictvu 8. prosince 1989. Opoziční hnutí však nebylo s tímto postupem spokojeno, proto působila před úřadem vlády SSR nepřetržitá studentská stávková hlídka.

398
Na tiskové konferenci KV VPN sdělil J. Budaj, že VPN návrh na složení vlády SSR neuspokojil [397]. Koordinační výbor zároveň předložil návrhy na programové zaměření vlády SSR (shromažďování a sdružování občanů, vydávání tisku, doplňovací volby do SNR, zřízení sekretariátu pro církevní věci atd.).

399
Z budovy KV VPN v Bratislavě se poprvé uskutečnilo přímé rozhlasové vysílání Slovo má verejnosť.

400
V Bratislavě se uskutečnila tisková konference nově vzniklé Strany demokratického socialismu. Účastníci se jednoznačně přihlásili k programu Dubčekova »socialismu s lidskou tváří« jako výrazu tužeb po naplnění ideálu demokratického socialismu. Do strany se hlásili především bývalí funkcionáři a členové KSČ, vyloučení ze strany po roce 1968.

401
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol vyzval všechny občany, kteří se rozhodli podporovat požadavky vysokoškoláků formou hladovky, aby volili jinou, mírnější formu protestu. Studenti vyslovili nedůvěru Ústřední radě odborů, vyhlásili vznik nezávislého Studentského odborového svazu (SOS) a usnesli se na ustavení komise pro přípravu Studentské ústavy. Novou studentskou odborovou organizaci, jejímž členem se může stát každý vysokoškolák, budou po přechodnou dobu reprezentovat stávkové výbory vysokých škol. Studenti vyslali dvoučlennou delegaci na celorepublikovou poradu předsedů ROH v Praze [391], která zde vyslovila nedůvěru centrálnímu orgánu ROH - Ústřední radě odborů.

402
V Praze bylo ustaveno Ekonomické fórum. Hlavní náplní jeho činnosti se mělo stát vytváření prostoru pro výměnu a formování alternativních směrů ekonomické a sociální politiky Československa. Jeho mluvčím byl jmenován Vratislav Šlajer, který na tiskové konferenci uvedl, že prvním úkolem EF bude ještě »do konce tohoto roku připravit reformu současné polovičaté reformy hospodářského mechanismu«.

403
Po 15. hodině vyslalo shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě své posly do budovy KC OF, aby seznámili Občanské fórum s dnešním vystoupením předsedy vlády Adamce na shromáždění NF. Zástupci NF J. Krejčí, pověřený řízením aparátu ÚV NF, a M. Ulčák, předseda ÚV SSM, uvedli, že premiér Adamec oznámil Národní frontě svou demisi a přednesl toto doporučení: »Doporučuji soudruha Čalfu, je právník, legislativec, ve vládě již pracoval, i když ne dlouhou dobu, proto není zatížen minulostí. V minulosti nebyl ani spojen s vysokými funkcemi v KSČ. Jmenováním M. Čalfy by byla zaručena kontinuita vládní moci. M. Čalfa je člověk, který je schopen respektovat požadavky politických stran, požadavky OF, VPN, Obrody a dalších skupin.« Představitelé KC OF si vyžádali čas na zaujetí stanoviska. Po krátké poradě tlumočili představitelům NF předběžné - verbální, nikoliv oficiální písemné - stanovisko. Vyslovili se pro politické konzultace s hlavními politickými silami sdruženými v NF (ČSL, ČSS a SSM), které by vedly k vyřešení vládní krize.

Stanovisko KC OF, předběžně telefonicky schválené představitelem KV VPN M. Kusým, tlumočil zástupcům NF V. Havel: »Za politickou krizi je plně odpovědný L. Adamec, který sestavil vládu, která byla spontánně odmítnuta veřejností. Rozjitřil veřejnost nepravdivými údaji ve svém včerejším proslovu
k národu. Vyhnul se svou dnešní demisí odpovědnosti, kterou má jako předseda federální vlády v okamžiku této politické krize. Pan Čalfa se netěší v této chvíli důvěře OF a VPN. Neprojevil se zatím jako pružný a silný politik. Navrhuje-li pan Adamec pana Čalfu za svého nástupce a akcentuje-li aspekt národní vyváženosti, pak z toho vyrozumíváme, že předpokládá v úřadu prezidenta Čecha. Ptáme se koho? A poznamenáváme, že má-li být demonstrováno zrušení článku 4 Ústavy viditelným způsobem, musel by být v čele státu nejen Čech, ale zároveň nestraník, který není nikterak spojen s dosavadními vládními strukturami. V souladu s našimi návrhy předloženými dnešního dne ráno panu Adamcovi prohlašujeme, že - navzdory všemu, co výše uvádíme - pověří-li prezident pana Čalfu funkcí předsedy federální vlády, pak v zájmu odvrácení ústavní krize a zklidnění společenské situace bude OF a VPN s M. Čalfou spolupracovat. Podmínkou ovšem bude, že jeho prvním místopředsedou se stane Ján Čarnogurský, který se těší naší důvěře.«

404
Odpolední shromáždění akční skupiny KC OF vyslovilo souhlas se Zprávou OF pro federální vládu o zřízení komise historiků k přešetření událostí roku 1968 [414]. Do komise delegovalo Václava Kurala (vedoucí), Antonína Benčíka, Jana Moravce, Jaromíra Navrátila, Zdeňka Prodělala a Otomara Bočka.

405
Historická komise KC OF podpořila výzvu iniciativní skupiny pracovníků archivů ČSR ze 7. prosince 1989. »Tato skupina vyzývá všechny archiváře, zaměstnance spisoven a administrativních útvarů, příslušníky politických stran, společenských organizací a občanských iniciativ, aby v okruhu své působnosti všemi prostředky zabránili ničení a ztrátám dokumentů, likvidaci a rozchvacování spisoven a registraturních celků.«

406
OF Československé televize, které předchozí den zveřejnilo prohlášení k situaci v televizi [337], sdělilo, že v ČST se vedou »tvrdá, ale konstruktivní jednání«, která se úspěšně vyvíjejí, takže pracovníci OF ČST nebudou pravděpodobně muset dne 8. prosince 1989 vstoupit do stávky.

407
Občanské fórum Ekonomického ústavu ČSAV ve svém prohlášení odmítlo »tvrzení současných vedoucích vládních činitelů o jakékoliv možnosti úspěchu ekonomické přestavby, jejíž opatření vstoupí v platnost příští měsíc [348]. (...) Vedle odmítavého postoje k připravené přestavbě hospodářského mechanismu existuje u naprosté většiny ekonomické obce shoda i v tom, že i když lze v dílčích oblastech přijmout ihned řadu pozitivních opatření, může konkrétní účinná cesta ke zlepšení naší celkové ekonomické situace přinést v nejbližších letech či desetiletích národu pouze více pracovního úsilí, spíše stagnaci reálných mezd a řadu strastných procesů, jako jsou změny pracovních míst, kvalifikace i místa bydliště. To vše je jednoznačně v zájmu naší nejmladší i dosud nenarozené generace, na jejíž úkor se 40 let žilo. Výzkumné kolektivy EÚ ČSAV intenzivně pokračují v pracích na alternativních studiích zaměřených na současnou ekonomickou, ekologickou a sociální situaci Československa a cesty jejího řešení.«

408
V 17 hodin začalo v Obecním domě jednání delegace KC OF s ministrem národní obrany M. Vackem, doprovázeným zástupcem náčelníka generálního štábu Rudolfem Ducháčkem a tiskovým mluvčím FMNO Stanislavem Pohořalem. KC OF zastupovali V. Havel, J. Křižan, M. Masák a V. Hanzel. Jednání se uskutečnilo na základě iniciativy M. Kocába. Delegace hovořily o informovanosti vojáků o aktuálním dění, celkové situaci v armádě, o problému přebírání zbrojního potenciálu Lidových milicí Československou lidovou armádou. Shodně konstatovaly, že neexistují příčiny pro nedůvěru veřejnosti vůči ČSLA. »Představitelé KC OF uvedli, že respektují - s ohledem na současnou vojensko-politickou situaci v Evropě - členství Československa ve Varšavské smlouvě, a vyjádřili naději, že oba vojenské bloky v Evropě budou zrušeny.«

409
V 19.30 vystoupil P. Rychetský v Československém rozhlasu se stanoviskem KC OF a KV VPN k televiznímu projevu předsedy federální vlády L. Adamce z minulého dne [380]. Odmítl tvrzení, že OF neustále stupňuje své požadavky, ztěžuje nezbytnou rekonstrukci federální vlády a nezodpovědně přiostřuje napjatou a neúnosnou situaci. Po 20. hodině vystoupili s tímtéž prohlášením Z. Jičínský a P. Miller ve vysílání ČST. Součástí obou vystoupení bylo rovněž
zveřejnění dopisu, který KC OF v 10.30 doručilo Adamcovi a který obsahoval návrhy KC OF a KV VPN na strukturu a personální složení federální vlády.

410
V 19.30 začala tisková konference KC OF, na které se hovořilo především o situaci po demisi předsedy federální vlády L. Adamce. Tiskový mluvčí KC OF J. Dienstbier tlumočil předběžné stanovisko přijaté na podvečerním rokování krizového štábu a akční skupiny KC OF [403] a dodal: »OF prohlašuje, že dnes již nelze pouze protestovat, ale je třeba najít důstojné a účinné prostředky k obnově společnosti bez materiálních ztrát.«

411
Ve 20.50 byla zahájena tisková konference V. Havla, kterou řídil Luboš Dobrovský a do angličtiny tlumočila R. Klímová. Na otázku, zda přijme kandidaturu na úřad prezidenta ČSSR, V. Havel odpověděl: »Já jsem řekl už několikrát, že svým povoláním jsem spisovatel a nemám politické ambice, necítím se být profesionálním politikem, ale že jsem vždy zájmy obecné nadřazoval nad své zájmy vlastní. Kdyby se, nedej Bůh, situace vyvinula tak, že by jediná služba vlasti, kterou ještě mohu udělat, byla tato, pak bych to musel udělat.« Na otázku, kdo by měl po L. Adamcovi převzít funkci předsedy federální vlády, Havel řekl: »Já myslím, že Ján Čarnogurský. Pana Čalfu znám velice krátce. Ve vysoké vládní funkci je už nejméně dva roky a za tu dobu nedokázal na sebe upozornit žádným výrazným politickým činem. Ján Čarnogurský nezastával nikdy žádnou vládní funkci, ale na Slovensku je vnímán jako legitimní představitel lidové vůle.« Na otázku, proč OF změnilo svou mocenskou strategii po vyhlášení vlády »15:5«, uvedl: »Především OF nikoho nenavrhuje, tím méně deleguje, tím méně vysílá. OF není žádná politická strana, která bojuje o nějaká křesla. OF se pokouší doporučovat a podporovat správné lidi a vůbec to nemusí být lidi, které si OF samo vymyslelo. OF např. podporuje v národní vládě jednoho komunistu, podporuje četné socialisty a všechny lidovce. Pokud jde o moji osobu, nikdo mě nikam nenavrhuje, nedoporučuje, ani nedeleguje. Já jsem odpověděl jako soukromá osoba, za jakých okolností bych tuto službu, nebo přesněji řečeno oběť, na sebe vzal.«

 
tobacamptobacamp
tobacamp