Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
3. prosinec, neděle

295
Ve Valdštejnském paláci se v 9 hodin sešla na svém posledním zasedání vláda ČSSR ve starém složení. Odvolala z funkce ředitele Československého rozhlasu Karla Kvapila a místo něj jmenovala Karla Starého, dosavadního zpravodaje Československého rozhlasu ve Francii, a ústředního ředitele ČTK Otto Čmolíka, jehož nahradila Alešem Bendou, redaktorem časopisu Mladý svět.

V 10 hodin se v téže budově sešlo předsednictvo ÚV NF, kterému předsedal generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek. Tohoto jednání se za federální vládu zúčastnili premiér L. Adamec a ministr M. Čalfa. Ústřední výbor přijal rezignaci M. Jakeše na funkci předsedy ÚV NF a R. Rohlíčka na funkci místopředsedy této organizace. Do funkce nového předsedajícího ÚV NF byl na dva měsíce zvolen předseda ČSS B. Kučera. Řízením sekretariátu byl pověřen Josef Krejčí, představitel Československého mírového výboru.

V přijatém prohlášení se mj. praví: »Národní frontu chápeme jako otevřenou společensko-politickou základnu politických stran, společenských organizací, občanských, sociálních a zájmových skupin a iniciativ. Na jejím rovnoprávném základě chceme v souladu s politickými cíli politických stran a dalších organizací formulovat takový program, který by byl podpořen všemi, jimž leží na srdci rozkvět naší vlasti bez ohledu na politickou příslušnost, vyznání a světonázorovou orientaci. (...) Společná rozhodnutí mohou být závazná pouze pro ty, kteří se k nim přihlásí.«

296
Po 11. hodině začala v Divadle Disk schůzka stávkujících studentů, umělecké obce a představitelů KC OF. Za studenty se jí zúčastnili M. Mejstřík, Š. Pánek, T. Ctibor, I. Chaun, Martin Benda a M. Pajerová, za umělce I. Rajmont a M. Macháček, KC OF zastupovali V. Havel, J. Dienstbier, J. Bok a V. Hanzel.

Účelem rokování bylo dosáhnout všeobecné dohody o dalším postupu hlavních opozičních sil po jmenování nové federální vlády. KC OF navrhlo studentům, aby v zájmu uklidnění společenské situace ukončili stávku a přešli do stávkové pohotovosti. Toto stanovisko podpořili zástupci stávkujících divadelníků I. Rajmont a M. Macháček. Zástupci studentů vyjádřili s tímto návrhem souhlas. Nepodpořil jej pouze M. Mejstřík, který trval na pokračování stávky v dosavadní podobě. V 11.25 se dostavil zástupce iniciativy Most M. Kocáb a seznámil přítomné s dosud nezveřejněným složením federální vlády s tím, že KC OF má sdělit předsednictvu vlády návrh optimálního termínu na úplnou rekonstrukci nové vlády [297].

297
Ve 14.30 byla zahájena tisková konference ke složení nové vlády ČSSR. Účastnili se jí tiskový mluvčí vlády Marcel Jansen, první místopředseda vlády Bohumil Urban a ředitel ČST M. Pavel. Jansen nejprve podal informaci o složení vlády ČSSR: Prezident G. Husák na návrh předsedy vlády a doporučení předsednictva ÚV NF odvolal Mateje Lúčana z funkce prvního místopředsedy vlády, Karla Juliše z funkce místopředsedy vlády a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Jaromíra Obzinu z funkce místopředsedy vlády, Milána Václavíka z funkce ministra národní obrany, Františka Kincla z funkce ministra vnitra, Františka Ondřicha z funkce ministra-předsedy Výboru lidové kontroly, Jana Štěrbu z funkce ministra zahraničního obchodu, Miloslava Boďu z funkce ministra práce a sociálních věcí, Alfréda Šebka z funkce ministra pověřeného řízením Federálního cenového úřadu a Mariána Čalfu z funkce ministra. Rozhodnutím z téhož dne jmenoval prezident G. Husák na návrh předsedy vlády a doporučení předsednictva ÚV NF Mariána Čalfu prvním místopředsedou vlády, Josefa Hromádku místopředsedou vlády, Miroslava Vacka ministrem národní obrany, Františka Pince ministrem vnitra, Květoslavu Kořínkovou ministryní-předsedkyní Výboru lidové kontroly, Andreje Barčáka ministrem zahraničního obchodu, Alfréda Šebka ministrem práce a sociálních věcí, Ladislava Dvořáka ministrem vlády a předsedou Federálního cenového úřadu, Františka Reichla ministrem vlády a Viliama Rotha ministrem vlády.

Ve vládních funkcích setrvali: Ladislav Adamec - předseda vlády, Bohumil Urban - první místopředseda vlády, František Pitra - místopředseda vlády, Pavol Hrivnák - místopředseda vlády, Jaromír Žák - místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise, Ladislav Vodrážka - místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Jaromír Johanes - ministr zahraničních věcí, Jan Stejskal - ministr financí, Antonín Krumnikl - ministr paliv a energetiky, Jaromír Algayer - ministr zemědělství a výživy, František Podlena - ministr dopravy a spojů.

První místopředseda vlády B. Urban oznámil, že ve složení vlády dochází ke 40% obměně a výraznému omlazení (8 členů vlády je mladších 50 let; věkový průměr je 51 let). Významným rysem doplněné vlády je posílení odbornosti. Pokud jde o politické složení vlády, jsou - na rozdíl od dřívějšího stoprocentního zastoupení členů KSČ - ve vládě nyní přítomni zástupci ČSS a ČSL a tři nestraníci. Obdobný postup bude uplatňován i na nižších funkcích. Ve vládě je 6 zástupců slovenského národa.

Nová federální vláda zveřejnila stanovisko, v němž prohlásila vstup pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968 na území Československa »za porušení norem vztahů mezi suverénními státy«. Zároveň navrhla vládě Sovětského svazu zahájit jednání o mezivládní dohodě o odchodu sovětských vojsk z území Československa. Tato dohoda by měla být realizována »v souladu s celosvětovým odzbrojovacím procesem«. Jednáním pověřila ministra zahraničních věcí Jaromíra Johanese.

Předseda vlády L. Adamec k nové vládě sdělil: »Otevřeně říkám, že v případě potřeby může být vláda zkvalitňována. Za základní úkol považujeme urychlení společenské přestavby a přípravu podmínek pro konání demokratických voleb. Obsah činnosti federální vlády v novém složení vychází z hlavních směrů programového prohlášení a dalších dokumentů. Přihlíží i k požadavkům vysloveným v prohlášeních různých občanských iniciativ. Opíráme se o výsledky rozsáhlé legislativní a ekonomické aktivity při přípravě nového hospodářského mechanismu.«

298
Předsednictvo ÚV KSČ vyslovilo plnou podporu nové koaliční federální vládě [297]. Předseda ÚV SSM M. Ulčák rovněž vyjádřil nové vládě plnou podporu. Ve večerním vysílání ČST se ke složení vlády vyjádřili ústřední tajemník ČSS J. Škoda a předseda ČSL J. Bartončík. Oba federální vládu v jejím současném složení rovněž podpořili.

299
Ještě téhož dne odpoledne a večer začala veřejnost spontánně protestovat proti složení nové federální vlády. Do redakcí novin, ČTK, televize a rozhlasu přicházely podpisové archy požadující její demisi.

300
Studenti AMU zveřejnili své vlastní prohlášení: »O čí důvěru se chce opřít současná - nová vláda, jestliže už její vyhlášení je pouze jednoznačným pokynem k pokračování stávky - stávky vyjadřující zásadní nesouhlas se současným vedením? Nejde o předčasnou zaujatost vůči lidem, které v podstatě neznáme, ale už politické složení nové vlády lze označit za pobuřující. Domnívali jsme se, že nová vláda bude společenstvím, jež vyhlásí boj celé té armádě nekompetentních, zkompromitovaných, a - jak už lze dnes říci - i naprosto nevzdělaných lidí bez charakteru, kteří dosud sedí ve FS a na dalších vedoucích místech. To její složení ovšem v nejmenším nezaručuje. Považujeme to za otevřené pohrdání námi a vůbec za útok proti celému duchovnímu dorostu národa. Naše rozhořčení budou sdílet i další složky naší společnosti, o čemž už teď, několik okamžiků po vyhlášení nové vlády, lze podat důkaz. Takže znovu: My s Vámi zásadně nesouhlasíme. A nás je většina! Vezměte konečně tento fakt laskavě na vědomí. A to nejlépe - okamžitě.« [301]

301
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol vydal prohlášení, že »studenti VŠ dnem 4.12.1989 přerušují okupační stávku a přecházejí na zesílenou stávkovou pohotovost« [296]. Toto stanovisko potvrdili studenti ve večerním vysílání rozhlasu a televize: »Program zesílené stávkové pohotovosti umožňuje fakultám nadále setrvat ve stávce nebo přistoupit k alternativní činnosti včetně různých forem vzdělávání tak, jak si studenti sami rozhodnou. V žádném případě však nepůjde o tradiční a regulérní výuku. Nadále chceme spolupracovat s dělnickými stávkovými výbory, podporujeme Občanské fórum a vyzýváme všecky pedagogy k vytváření akademických fór. Studenty žádáme, aby ve spolupráci se svými pedagogy pracovali na návrhu nového zákona o vysokých školách. Žádáme a prosíme všechny občany: udělejme všechno pro skutečnou obrodu naší společnosti. Jednota dneška vytváří prostor pro pluralitu zítřka.« [300]

302
KC OF zveřejnilo ve 20 hodin prostřednictvím rozhlasu a televize prohlášení ke složení nové federální vlády. Zdůraznilo, že »zásadní proměna vlády nebyla provedena. Taková vláda, soudíme, nemůže ve skutečnosti přijít s novou koncepcí. A to, i kdyby upřímně chtěla.« OF vyjádřilo svou nespokojenost s obsazením resortů ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra členy KSČ; za nepřijatelné označilo osoby ministra zahraničních věcí a ministra paliv a energetiky - J. Johanese a A. Krumnikla. Hospodářští ministři nejsou podle názoru OF dostatečně kompetentními odborníky. Dnešní prohlášení ministerského předsedy nezmiňuje některé zásadní požadavky opozice. OF očekává, že předseda vlády přijde v nejbližší době s novými návrhy na obsazení vlády.

Občanské fórum společně s VPN zveřejnilo ještě jedno, obsáhlejší provolání, v němž seznámilo občany se záměry opozice v nastávajícím týdnu. Provolání přečetl ve vysílání ČST představitel KV VPN Martin Šimečka. Obsahovalo konstatování, že nová federální vláda se netěší podpoře KC OF a KV VPN. Obě hnutí očekávají, že »do příští neděle bude její důkladná změna dokončena a že její personální složení bude odpovídat všeobecným zájmům a požadavkům. (...) Očekáváme s napětím její programové prohlášení. Očekáváme, že se v něm vláda nedvojsmyslně přihlásí k úkolům, které před ní stojí, jako je záruka plné svobody projevu, zákonné zajištění práva spolčovacího a shromažďovacího, zrušení Lidových milicí a stranických organizací na pracovištích. Musí být zrušena nomenklatura na všech stupních i ve všech resortech. Vláda by měla okamžitě připravovat vládní návrh zákona, podle něhož by byl přebudován celý dosavadní systém státní správy.« OF zároveň požádalo předsedu vlády ČSR F. Pitru, aby i on sestavil novou českou vládu do konce týdne. »Ví, jaké lidi veřejnost chce, a OF je schopné mu různé osoby doporučit. Pět ministrů národní vlády, kteří se nejvíc zkompromitovali, nemůže v nové vládě být.« [273] OF a VPN zároveň požádaly prezidenta G. Husáka, aby do příští neděle - Dne lidských práv - abdikoval. Vyzvaly občany k upevňování struktury a vzájemného propojení stávkových výborů, občanských fór, akčních výborů VPN a dalších nezávislých iniciativ. »Jestliže současná moc nepochopí volání této chvíle, vyzveme k další manifestační generální stávce v pondělí 11. prosince 1989.« S prohlášeními OF, VPN a studentů se v televizním vysílání ústy režiséra P. Oslzlého solidarizovaly stávkové výbory umělců.

303
Sdružení stávkových výborů podpořilo OF a VPN a vyhlásilo pro všechny stávkové výbory stav »zvýšené stávkové pohotovosti«, který předpokládá »připravit vstup závodů a ostatních pracovišť do generální stávky ve lhůtě 12 hodin od vyhlášení«. Sdružení podpořilo výzvu k demonstračnímu shromáždění v pondělí 4. prosince 1989 v 16 hodin.

304
KC OF zaslalo dopis vůdčímu představiteli polského nezávislého odborového hnutí Solidarita Lechu Wałęsovi a pozvalo jej k návštěvě Československa.

305
Protestního průvodu z náměstí Krasnoarmejců ke Strahovskému stadionu v Praze, který měl vyjádřit solidaritu s čínskými vysokoškoláky, jejichž demonstrace na pekingském náměstí Tchien-an-men byla právě před půl rokem brutálně zmasakrována, se zúčastnilo několik tisíc studentů.

306
V Realistickém divadle byla založena Obec spisovatelů, předsedou byl zvolen Václav Havel. Obec spisovatelů vznikla a začala působit vedle oficiálního Svazu českých spisovatelů, který svolal na úterý 5. prosince do Dobříše sjezd všech svých členů.

307
Křesťanskodemokratický klub ustavil přípravný výbor Křesťanskodemokratické strany, který podpořil Občanské fórum a jeho požadavky. Rozhodl, že program strany bude rozpracován později. V čele přípravného výboru stanuli V. Benda, J. Jelínek, M. Primas, M. Tyl a P. Burian.

308
Na schůzku vedoucích představitelů členských států Varšavské smlouvy odcestovali do Moskvy předseda vlády L. Adamec, generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek, ministr zahraničních věcí J. Johanes a člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ O. Šaling.

 
tobacamptobacamp
tobacamp