Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
29. listopad, středa

220
Od 9.30 rokovala v Laterně magice akční skupina KC OF. Kolem 10. hodiny přicestovali z Bratislavy zástupci KV VPN M. Kňažko, J. Budaj, V. Ondruš, M. Kusý, P. Zajac a M. Bútora. OF a VPN se dohodly na úzké spolupráci: »OF a VPN se navzájem chápou jako suverénní reprezentanti českého a slovenského občanského hnutí. Spolupracují na základě vzájemného partnerství, vyplývajícího z podobných platforem a cílů. (...) Společným cílem OF a VPN je změna Československa na demokratickou federaci, ve které budou Češi a Slováci spolu s ostatními národnostmi žít ve vzájemném přátelství a porozumění.« Večer odletěli zástupci VPN zpět do Bratislavy spolu s V. Havlem, M. Kubišovou, P. Oslzlým, Š. Pánkem a J. Vavrouškem, kteří se účastnili veřejného mítinku ve Slovenském národním divadle.

221
KC OF zveřejnilo zprávu, že »neaspiruje na žádné ministerské křeslo, ale navrhuje předsedovi vlády, aby ministrem národní obrany byl nezkompromitovaný nevoják, příslušník KSČ, a aby ministrem vnitra byl nezkompromitovaný občan, civilista, který není členem KSČ«.

222
KC OF vyhlásilo, že po týdnu »masových shromáždění a generální stávky« dává »přednost věcné výměně názorů v atmosféře, kterou těmto dnům vtiskli studenti. Dnes a zítra chceme především zdokonalovat spojení se všemi OF v místech a na pracovištích, chceme prakticky dokazovat, že jsme otevřeni všem, kteří se cítí osloveni našimi programovými zásadami. Občané, kteří působíte v OF, nečekejte na naše instrukce! Předpokládáme, že jsme v zásadních věcech zajedno. Nejsme žádným vaším nadřízeným orgánem.«

223
Předseda vlády L. Adamec jednal s představiteli politických stran a společenských organizací o rekonstrukci federální vlády. Rokování se účastnili předseda ČSS B. Kučera, předseda ČSL J. Bartončík, předseda Strany slovenské obrody J. Šimúth, předseda Strany slobody K. Brodziansky, předseda ÚRO K. Heneš, místopředsedkyně ÚV SSM Z. Tesařová, předseda Svazu družstevních rolníků P. Jonáš, předseda ÚV ČSTV J. Poledník, místopředseda FÚV SPB F. Šádek a předseda ÚR ČSVTS B. Benda.

V souvislosti s rekonstrukcí vlády se L. Adamec také setkal s představiteli církví: arcibiskupem pražským a primasem českým kardinálem Františkem Tomáškem, světícím biskupem pražského arcibiskupství Antonínem Liškou, kapitulním vikářem diecéze Hradec Králové Karlem Jonášem, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Josefem Hromádkou, předsedou Regionálního sdružení Křesťanské mírové konference Milanem Salajkou, děkanem Komenského evangelické bohoslovecké fakulty Luďkem Brožem, předsedou Bratrské jednoty baptistů Pavlem Titěrou, předsedou rady Církve bratrské Jaroslavem Kubovým a členem ústřední rady Církve adventistů sedmého dne Oldřichem Sládkem.

224
Ve 14 hodin byla v Praze zahájena 16. společná schůze obou sněmoven FS, jejíž průběh vysílala televize v přímém přenosu. Ukončena byla ve 20.50. Úvodní slovo přednesl A. Indra, který zároveň oznámil svou rezignaci na funkci předsedy FS. Po rozsáhlé rozpravě o vnitropolitické situaci byla jmenována komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu ve složení: za FS Václav Štix (bezpartijní), Jiří Ládr (ČSS), Irena Kůsová (bezpartijní), Andrej Džupina (KSČ), Věra Bartošková (ČSL), Lubomír Fanta (ČSS), Jozef Stank (KSČ); za ČNR Anna Kocurová (bezpartijní) a František Hofman (KSČ); za městský výbor SSM Jan Bubeník a Jiří Solil a za koordinační stávkový výbor studentů Roman Kříž a Václav Bartuška.

Ministr vlády ČSSR M. Čalfa odůvodnil vládní návrh na zrušení článku 4 Ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě a článku 6 o Národní frontě. Vláda také navrhla nové znění článku 16, z kterého vypustila klauzuli o marxismu-leninismu jako státní ideologii. Federální shromáždění předložené návrhy schválilo. V odpovědi na dotaz poslance K. Löbla (ČSS) ministr národní obrany M. Václavík kategoricky popřel, že ČSLA byla v uplynulých dnech uvedena do stavu plné bojové pohotovosti a připravena potlačit demonstrace [107, 123].

225
V Praze byla zahájena jednání mezi československou a sovětskou vládní delegací o perspektivách ekonomických vztahů v letech 1990-1995. Československou delegaci vedl místopředseda federální vlády J. Obzina, sovětskou první náměstek předsedy rady ministrů V. Nikitin.

226
Na Pražský hrad se dostavila desetičlenná delegace klubu komunistických poslanců ve FS, aby vyjádřila jednoznačnou podporu prezidentu G. Husákovi. Požádala ho, aby nadále setrval ve své funkci.

227
Na pražské radnici se uskutečnilo jednání primátora hl. m. Prahy se zástupci OF v čele s J. Kořánem, kteří požádali o přidělení budovy pro potřeby pražského KC OF.

228
Informační servis č. 11 otiskl instrukci K účasti komunistů v občanských fórech, vypracovanou P. Uhlem, v níž se zdůrazňovalo, že stranická příslušnost není pro práci v OF podstatná; podstané je pouze to, zda se jedná o upřímného stoupence hnutí či nikoliv.

229
Odpoledne jednala na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČSR delegace KC OF, vedená R. Paloušem, s ministryní školství J. Synkovou o novelizaci vysokoškolského zákona.

230
Na odpolední jednání akční skupiny KC OF přicházely velice neutěšené a rozporuplné zprávy z krajských a okresních měst republiky o zvýšené aktivitě StB a o připravovaném zásahu armády [238]. Občanské fórum proto zveřejnilo provolání, v němž vyzvalo příslušníky Československé lidové armády a Sboru národní bezpečnosti, aby respektovali skutečnou vůli a zájem lidu Československa.

231
V 16 hodin začalo jednat plénum KC OF. Schválilo komuniké k dnešnímu dni, které obsahovalo zprávu o setkání předních představitelů KC OF a KV VPN v Praze, výzvu představitelům armády a policie a výzvu občanům Československa, aby ukončili stávku a pokračovali v klidné práci. KC OF připomnělo, že neaspiruje na žádné ministerské křeslo, ale »navrhuje předsedovi vlády, aby ministrem národní obrany byl nezkompromitovaný nevoják, příslušník KSČ, a aby ministrem vnitra byl nezkompromitovaný občan, který není členem KSČ«.Uvedlo dále, že »skončil týden masových shromáždění i generální stávky. Pozorně sledujeme vývoj politické situace. Nyní dáváme přednost věcné výměně názorů v atmosféře, kterou těmto dnům vtiskli studenti.«

232
Představitelé VPN jednali s prvním místopředsedou vlády SSR Š. Murínem o rekonstrukci slovenské vlády. Koordinačný výbor VPN zveřejnil tři dokumenty týkající se činnosti občanského hnutí VPN - Slovo k dnešku robotníkom a nielen im, Vnútorná organizácia VPN a Návrh pre prácu akčných skupín VPN.

Koordinační výbor v nich oznámil, že »VPN sa nechce podieľať na moci, nechce sa orientovať na politické boje. Ide skôr o kontrolu výkonu tejto moci, o konfrontáciu medzi slovami a činmi.« VPN není politickou stranou, ale »občianské hnutie, združenie nezávislých občanov. Sme presvedčení, že v tejto etape väčšmi pomôžeme dobrej veci práve takouto formou. Sme verejnosť: jednak tá veľká, ktorá sa zhromažďovala na námestiach, jednak desiatky, stovky `malých verejností', ktoré tvoríme každý deň tam, kde žijeme. Na riešení zložitejších problémov budú spolupracovať skupiny nezávislých expertov, ktorí sa združia na báze VPN. VPN ich dá ľuďom v podnikoch a inde k dispozícii a keď sa v tomto vzájemnom dialógu dosiahne zhoda, potom sa VPN bude usilovať žiadúce zmeny politicky presadiť rôznymi spôsobmi. Od 30.11. sme už vstúpili do pravidelných rozhovorov s vládou, veríme, že
sa spravodlivé veci postupne podarí presadiť.

V prvej fázy svojho pôsobenia zhromažďuje každá pobočka VPN základný balík najdôležitejších, doposiaľ nevyriešených problémov a otázok. Najvhodnejším prostriedkom na to sú verejné dialógy a diskusie, jednak medzi sebou, či vo fabrike s vedením, v obci s národným výborom a pod. Očakáváme, že po niekoľkých voľných tribúnach sa podarí problémy seriózne zhrnúť a pomenovať. VPN chce priamo na mieste problémy pomáhať riešiť.« VPN převzala koncept vnitřní organizace přijatý Občanským fórem dne 28. listopadu.

233
V 19.30 začala v Laterně magice tisková konference KC OF.

234
V televizním vystoupení ve 20 hodin předseda vlády L. Adamec řekl: »Na včerejším jednání se zástupci Občanského fóra byl vznesen požadavek okamžité demise vlády ještě tentýž den. O takovém ultimativním návrhu jsem odmítl jednat. Nakonec došlo ke shodě, že do 3. prosince bude sestavena vláda v novém složení. (...) Ve federální vládě musí mít místo i reprezentanti dalších politických stran. Také nestraníci, kterých je v naší společnosti většina, mají nesporně právo zastávat vládní funkce. Neodmítám návrhy ani ze stran různých iniciativ, které stojí mimo Národní frontu. Proto jsem i zástupce Občanského fóra požádal o doporučení osob z řad jeho stoupenců.« Adamec se vyslovil pro nové posouzení událostí roku 1968 o pro dvoustranné jednání s vládou SSSR o »dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa«.

235
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol zasedal od 22.30 do půlnoci v divadle Disk. Zástupci KC OF M. Kocáb a R. Palouš dlouho a naléhavě stávkující studenty přesvědčovali, aby akceptovali téhož dne ustavenou Společnou komisi FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 [224]. V závěrečném hlasování studenti komisi poměrem hlasů 27 : 3 uznali.

 
tobacamptobacamp
tobacamp