Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
28. listopad, úterý

205
V ranních hodinách bylo ukončeno zasedání ÚV ČSL, které zvolilo nový ústřední výbor a vedení strany. Předsedou ČSL se stal Josef Bartončík, prvním místopředsedou Bohumil Svoboda, místopředsedou František Reichel a ústředním tajemníkem Richard Sacher. Předseda ČSL se sešel s generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánkem. Oba se shodli, že krizovou situaci je třeba řešit na bázi socialismu.

206
Po 8. hodině projednávali členové iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček s poradcem premiéra Adamce O. Krejčím podrobnosti setkání zástupců OF a VPN s předsedou federální vlády.

207
Od 9 hodin rokovala v Laterně magice akční skupina KC OF, která se zabývala především přípravou na odpolední jednání delegace OF a VPN s předsedou vlády Adamcem.

208
Od 11 do 13 hodin jednala na Úřadu předsednictva vlády ČSSR společná delegace OF a VPN s předsedou vlády L. Adamcem. Delegaci OF a VPN tvořili V. Havel, J. Čarnogurský, Z. Jičínský, P. Miller, V. Klaus, V. Malý, M. Mejstřík, M. Klíma, E. Kriseová, V. Hanzel, M. Kocáb a M. Horáček. Federální vládu zastupovali L. Adamec, M. Čalfa, O. Krejčí a M. Pavel. Přítomen byl rovněž místopředseda FS a předseda ČSS B. Kučera.

Požadavky OF a VPN přednesl Havel:

  1. Vláda ČSSR nechť okamžitě podá demisi.
  2. FS na svém zítřejším zasedání zruší tři články Ústavy (čl. 4 o vedoucí roli KSČ vespolečnosti, čl. 6 o vedoucí roli KSČ v NF a čl. 16 o marxismu-leninismu jako státní ideologii). Předseda FS A. Indra odstoupí ze své funkce a FS zruší mimořádné úpravy v trestním právu přijatév lednu 1989 v souvislosti se zásahy proti demonstracím. FS přijme zákon, na jehož základě budou odvoláni všichni ti poslanci zastupitelských sborů všech stupňů, kteří se zpronevěřili svému poslaneckému slibu a nedbali vůle a zájmů lidu. Na uprázdněná místa zvolí zástupitelské sbory novéposlance, které navrhne NF společně s OF a VPN.
  3. V pátek 1. prosince představí L. Adamec veřejnosti novou federální vládu a zároveň s ní i zásady vládního prohlášení, které bude zaručovat svobodu spolčovací, shromažďovací, svobodu tisku, zrušení Lidových milicí, zrušení státního dozoru nad církvemi a zajištění náhradní vojenské služby. Rovněž musí být řešena otázka přítomnosti politických stran na pracovištích. Do soboty 9. prosince by měla nová federální vláda jasnými skutky prokázat, že je schopna rychle plnit zásady svého programového prohlášení. V opačném případě budou OF a VPN vyžadovat demisivlády. Novou vládu pak sestaví člověk navržený OF a VPN. Krajním způsobem nátlaku na prosazení těchto požadavků bude v případě potřeby generální stávka.
  4. Do 10. prosince odstoupí z úřadu prezidenta ČSSR G. Husák.
  5. Propuštění všech politických vězňů
  6. Přidělení budovy pro účely OF.
  7. Legalizace OF, pravidelný vysílací čas v rozhlasu a televizi a samostatný deník pro OF.

Ústy Z. Jičínského se delegace vyslovila pro přechod od totalitního systému k demokratickému v rámci daných ústavních forem. L. Adamec odmítl podat demisi, byť jako symbolické gesto, a vyslovil se pro rekonstrukci vlády na koaličním základě, kterou uskuteční do konce týdne (do 3. prosince). Delegace odmítla Adamcovu nabídku ke spolupráci při sestavování vlády; OF a VPN nenavrhly do vlády žádné ministry.

209
Po jednání s premiérem Adamcem se delegace OF a VPN odebrala do Laterny magiky, kde v rámci krizového štábu KC OF zformulovala stanovisko ke schůzce s předsedou vlády.

Stanovisko přečetl v Televizních novinách v 19.30 mluvčí KC OF J. Kantůrek, který mj. uvedl: »Delegace OF a VPN požádala předsedu vlády, aby změněná vláda co nejrychleji vydala zásady svého programového prohlášení, z nichž by mělo být zásadně patrné, že je vláda připravena vytvořit právní předpoklady pro zabezpečení svobodných voleb, svobody shromažďovací a spolčovací, svobody projevu a tisku, pro zrušení státního dozoru nad církvemi, pro úpravu branného zákona a další. Dále je nezbytné zajistit zrušení Lidových milicí a posoudit otázku další přítomnosti organizací politických stran na všech pracovištích. Delegace OF a VPN zároveň požádala předsedu vlády, aby vláda co nejrychleji proměňovala své programové prohlášení ve viditelné skutky. Delegace dala předsedovi federální vlády najevo, že nebude-li veřejnost spokojena s programovým prohlášením vlády a s jeho proměňováním do konkrétní činnosti, požádají OF a VPN závěrem tohoto roku premiéra o demisi a prezidenta republiky o jmenování nového ministerského předsedy, kterého OF a VPN navrhnou, uzná-li to prezident republiky za nutné.«

210
Krizový štáb KC OF sepsal odpoledne dopis Prezidiu Nejvyššího sovětu SSSR, v němž vyzval Sovětský svaz k přehodnocení intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a ke stažení všech svých vojsk z území Československa. Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček odevzdali dopis zástupci velvyslanectví SSSR.

211
KC OF přijalo dokument Vnitřní organizace Občanského fóra a instrukci k práci občanských fór.

212
V pražském Paláci kultury se uskutečnil neveřejný celostátní aktiv KSČ, kterého se zúčastnilo asi tři a půl tisíce komunistů z celé republiky. Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek v úvodním projevu řekl: »Současně se tohoto pohybu snaží zmocnit síly, které jej hodlají zneužít, obrátit jej proti komunistům a socialismu vůbec. Hlásají demokracii pro každého, ale komunisty nechtějí pouštět ke slovu [168]. Příliš nechtějí naslouchat už ani studentům, o jejichž požadavcích se stále více přestává hovořit. Podporujte nás, říkají jim, buďte jednotni, ale hovořit za vás budeme my. Fakticky jim nejde o dialog, ale o monolog, o nahrazení mocenského monopolu, z něhož obviňují komunisty, svým mocenským monopolem. Už dnes, v počátcích svého vzniku, tak dávají jasně najevo, co si představují pod pojmem demokracie. To nám ukázal i průběh nedělní manifestace na Letenské pláni, kde došlo i k urážkám předsedy vlády a hlavy státu.« Urbánek zdůraznil, že KSČ se nevzdá Lidových milicí. Jeho projev byl přerušován skandováním: »KSČ! KSČ! Ať žije Urbánek!« Účastníci aktivu se vyslovovali pro vytvoření silných akčních skupin KSČ v podnicích, které by tvořily protiváhu občanským fórům, pro infiltraci OF, pro trestní stíhání mluvčího OF V. Malého za urážku hlavy státu apod. Přítomný pracovník kontrarozvědky prohlásil, že armádní a policejní sbory jsou připraveny a čekají na příkaz k zásahu [107].

213
KSČ otevřela v pražském Domě politické výchovy v Celetné ulici tiskové středisko, jehož účelem mělo být rychlé a pohotové poskytování informací o KSČ. Jeho vedením pověřila Josefa Horu.

214
A. Indra požádal o uvolnění z funkcí člena ÚV KSČ a předsedy FS.

215
Prezident republiky G. Husák uvolnil z funkce předsedy Rady obrany státu bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ M. Jakeše.

216
Mimořádného zasedání předsednictva ÚV NF ČSR se účastnil předseda české vlády F. Pitra, který podal informaci o konzultacích a jednáních s představiteli politických stran a organizací sdružených v Národní frontě o rekonstrukci vlády ČSR. Účastníci vyslovili plnou podporu jeho postupu.

217
Na večerní plenární schůzi vzala vláda ČSR na vědomí informaci svého předsedy F. Pitry o jednáních, která vedl 27. a 28. listopadu s představiteli ÚV NF ČSR, ČSS a ČSL o postupu při rekonstrukci vlády ČSR. Rozhodla se zřídit samostatné ministerstvo životního prostředí.

218
Ve 20 hodin začala v Laterně magice tisková konference KC OF. V. Malý nejprve představil nového tiskového mluvčího KC OF J. Dienstbiera, jenž přečetl stanovisko OF a VPN k dnešnímu jednání s předsedou vlády ČSSR [209]. OF a VPN vyzvalo »všechny občany k pokračování v klidné práci při zachování stavu trvalé stávkové pohotovosti. Stávkové výbory se mohou přetvářet v občanská fóra, ale i působit vedle nich.«

J. Dienstbier oznámil, že studenti, výtvarníci a dramatičtí umělci pokračují ve stávce, a to do té doby, než budou splněny všechny jejich požadavky. Sdělil, že pracovníci ministerstva spravedlnosti ČSR dokončili návrh na udělení amnestie třiceti politickým vězňům. Představitelé OF zaslali prezidentovi republiky G. Husákovi dva dopisy. V jednom ho požádali, aby přešetřil případy všech občanů odsouzených nebo stíhaných za trestné činy či přečiny v souvislosti s výkonem svých občanských práv a svobod. OF navrhlo, aby tak učinil nejpozději do 10. prosince, tj. Dne lidských práv. V druhém dopise OF prezidenta vyzvalo, aby nejpozději do 10. prosince odstoupil ze své funkce. Dienstbier seznámil novináře s obsahem dopisu adresovaného Prezidiu Nejvyššího sovětu SSSR [210] a se skutečností, že doposud samizdatové Lidové noviny budou vycházet jako nezávislý deník.

V. Havel uvedl, že OF, které podporují nejrůznější společenské síly, není a nemůže být žádnou politickou stranou, a nemůže tedy vysílat své zástupce do vlády jakožto strana. OF bude mít při sestavování této vlády samozřejmě své požadavky, ale nebudou se týkat personálního zastoupení OF v novém kabinetě.

219
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol na svém zasedání v Praze rozhodl, že stávka vysokoškoláků bude pokračovat minimálně až do dalšího setkání celostátního výboru v neděli 3. prosince 1989. Studenti konstatovali, že jimi předložené požadavky zatím nebyly splněny (ustavení parlamentní komise pro vyšetření událostí 17. listopadu 1989; odstoupení zkompromitovaných funkcionářů ze všech veřejných funkcí; zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ; propuštění všech politických vězňů; vypracování návrhů nových zákonů o spolčování, shromažďování, petičním právu atd.). Ukončení studentské stávky oznámí v televizi osobně M. Mejstřík, aby nedošlo k další dezinformaci.

M. Mejstřík se vyjádřil ke vztahu stávkujících studentů k OF: »OF - které podporujeme - chápeme jako střešní sdružení veškerého opozičního hnutí u nás. Tím také vyvracíme názory, že nás OF pohltilo a převzalo naši iniciativu. Jde o to, aby mohutná účast občanů v OF pomohla uskutečnit základní požadavek, který je společný pro veškerou opozici, tj. změnami současného nevyhovujícího právního řádu nahradit současný nekontrolovatelný mocenský aparát demokratickou vládou parlamentu, kterou díky novým právním normám budeme kontrolovat a řídit všichni. Jakmile dosáhneme společně tohoto cíle, předpokládáme znovurozdělení OF do nejrůznějších názorových proudů už podle programů jednotlivých stran a hnutí.«

 
tobacamptobacamp
tobacamp