Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
25. listopad, sobota

139
Ve 3 hodiny ráno začala v hotelu Forum tisková konference k výsledkům mimořádného zasedání ÚV KSČ [123]. Mluvčí KSČ J. Hoření a J. Riško na dotaz novinářů mj. uvedli, že dokument Poučení z krizového vývoje zůstává nadále v platnosti.

140
Ve 4.30 reagoval výbor OF s »hlubokým zneklidněním« na zprávu o novém složení předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ. Vyzvalo občany ke stupňování tlaku na vládnoucí kruhy a k účasti na pondělní generální stávce, která by se měla stát »všenárodním neformálním referendem« o vedoucí úloze KSČ ve společnosti.

141
Od rána přijížděli do Prahy poutníci z celé republiky, aby se zúčastnili pontifikální mše svaté na počest nedávného svatořečení Anežky České. Mše byla zahájena v 10 hodin v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský a primas český.

142
Po 8. hodině se představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček setkali s poradcem předsedy vlády ČSSR O. Krejčím, který jim sdělil, že Adamec rezignoval na členství v ÚV KSČ a je nyní zcela izolován. Poté Kocáb s Horáčkem navštívili V. Havla, aby jej o této skutečnosti informovali. V 11 hodin se představitelé iniciativy Most opět setkali na Úřadu předsednictva vlády ČSSR s Krejčím a mluvčím vlády ČSSR M. Pavlem. Krejčí znovu požádal Občanské fórum, aby veřejně podpořilo L. Adamce [103]. Po 12. hodině tlumočili M. Kocáb a M. Horáček krizovému štábu Krejčího žádost. Krizový štáb rozhodl, že Občanské fórum na své manifestaci premiéra Adamce veřejně podpoří [105].

143
Od 11 do 12.30 se v Laterně magice připravovala odpolední manifestace Občanského fóra. Jejím technickým zabezpečením byl pověřen M. Kvašňák, programem L. Kantor, P. Oslzlý a J. Černý.

144
Od 12 hodin jednala vláda ČSSR, která se rozhodla doporučit ÚV NF, aby prezidentu republiky předložil návrhy na doplnění vlády ČSSR o představitele jiných politických stran a nestraníky. Jmenovala své zástupce pro okamžité zahájení rozhovorů se stávkujícími studenty [156]. Uložila ministru vnitra, aby v dohodě s ministrem vnitra a životního prostředí ČSR »pozastavil výkon funkce« veliteli zásahu při demonstraci 17. listopadu 1989; doporučila prezidentu republiky, aby zastavil trestní stíhání, případně prominul výkon trestu odnětí svobody občanům za některé trestné činy proti společenskému a státnímu zřízení; doporučila urychlit dopracování návrhu nové ústavy, zákonů o shromažďovacím, spolčovacím a petičním právu, návrhů tiskového a branného zákona a předložit je nejpozději do konce roku 1989 k veřejné diskusi. V souvislosti s výzvami ke generální stávce požádala vláda občany, aby odpovědně každý sám za sebe posoudil její důsledky, aby vzniklé škody byly co nejmenší a nenarušily každodenní život. Mluvčí vlády ČSSR M. Pavel na tiskové konferenci po zasedání vlády oznámil, že premiér Adamec rezignoval na své místo v ÚV KSČ na protest proti pomalému postupu »přestavby«.

145
V Paláci kultury byl zahájen dvoudenní celoměstský aktiv představitelů pražských základních organizací KSČ, na kterém vystoupil generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek [168]. Projev vedoucího tajemníka MV KSČ M. Štěpána účastníci aktivu nepřijali a Štěpán byl nucen přislíbit, že na večerním zasedání MV KSČ odstoupí z funkce vedoucího tajemníka [162].

146
Ve 14 hodin byla zahájena na Letenské pláni v Praze pátá manifestace OF, které se zúčastnilo asi 800 tisíc lidí z celého Československa [141]. Manifestaci, kterou poprvé v přímém přenosu vysílala televize, moderoval mluvčí OF V. Malý. Na jejím počátku neplánovaně promluvil předseda ÚV SSM a nově zvolený člen sekretariátu ÚV KSČ V. Mohorita. Jeho zpráva o odstoupení M. Štěpána ze všech veřejných funkcí, kterou přednesl z pověření nového generálního tajemníka, přijali lidé s nadšením.

V. Malý přivítal účastníky mítinku, který písní Modlitba pro Martu zahájila zpěvačka M. Kubišová. V. Havel vyjádřil hluboké znepokojení z nedostatečných změn ve vedení KSČ. Dělnický předák z ČKD Praha P. Miller vyzval všechny občany k účasti na pondělní generální stávce. Herec R. Brzobohatý přednesl báseň J. Hořce Už abychom. Zástupci Celostátního koordinačního studentského stávkového výboru M. Mejstřík a D. Větrovec prohlásili, že změny ve vedení KSČ stávkující studenty neuspokojily. Vyjádřili nesouhlas s tím, že vyšetřování generální prokuratury probíhá bez účasti zástupců veřejnosti. A. Dubček se vyslovil pro obnovení ideálů »socialismu s lidskou tváří«. L. Guriča ze Senice pozdravil shromáždění jménem slovenských učitelů základních škol. Pracovník Československého rozhlasu oznámil, že rovněž rozhlas vysílá manifestaci v přímém přenosu. Herci J. Hanzlík, J. Bohdalová, V. Chramostová, I. Prachař a J. Kemr sdělili, že zaměstnanci divadel nadále pokračují ve stávce, kterou ukončí, až budou splněny všechny požadavky OF. Zdůraznili, že dnem 17. listopadu 1989 definitivně ztratila KSČ své vedoucí místo ve společnosti.

Hokejista P. Bříza promluvil ke shromáždění jako zástupce sportovců. J. Suchý a H. Zagorová oznámili, že hudební umělci se plně hlásí k výzvám OF. Písničkář J. Hutka, který se tento den vrátil z emigrace, zazpíval píseň Ach synku, synku a další dvě skladby ze svého repertoáru. Jménem československých Romů pozdravil shromáždění E. Ščuka. Prognostik M. Zeman seznámil shromáždění s neutěšenou hospodářskou, sociální a morální situací Československa po čtyřiceti letech komunistické vlády.

V. Havel vystoupil s aktuální zprávou: »Slíbil jsem vám dobrou zprávu, ale ta zpráva moc dobrá není. Měli jsme jednat s vedením ÚV KSČ před televizí, ovšem teď jsem se dozvěděl, že s námi chtějí jednat na nízké úrovni. My ale chceme hovořit s předsednictvem strany.« Na závěr mítinku pozval V. Malý občany na další mítink OF v neděli 26. listopadu ve 14 hodin na Letné. Manifestaci ukončil zpěv československé státní hymny.

147
Na náměstí SNP v Bratislavě se uskutečnil čtvrtý mítink, který organizovala Verejnosť proti násiliu.

VPN se zde ústy Ľ. Feldeka vyslovila pro zrušení vedoucí úlohy KSČ v ústavě. KV VPN zveřejnil prohlášení, v němž byl ve dvanácti bodech vyjádřen základní politický program:

 1. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, vktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.
 2. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenia redakcií, ktorétúto slobodu zaručia!
 3. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšieobčianske práva a slobody.
 4. Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave a v tomto zmysle zmeniť ústavu.
 5. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.
 6. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právný štát.
 7. Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.
 8. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.
 9. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.
 10. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práva a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.
 11. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.
 12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.«

148
Po 17. hodině zasedala v kuřárně Laterny magiky akční skupina OF. Zabývala se hodnocením manifestace a přípravou na večerní tiskovou konferenci. Po zhlédnutí Adamcova televizního projevu [155] zahájila přípravu na jednání Občanského fóra se zástupci federální vlády.

149
Koncepční komise OF pod vedením Z. Jičínského připravila prohlášení obsahující návrh kandidatury A. Dubčeka na funkci prezidenta republiky.

150
Pracovníci Ekonomického ústavu ČSAV a Prognostického ústavu ČSAV zveřejnili následující stanovisko: »My, skupina vědeckých pracovníků - ekonomů ČSAV, vítáme ustavení Občanského fóra. Pokládáme ho za skutečného reprezentanta čs. veřejnosti, který je nyní svou autoritou s to vyvést společnost z krize a zaručit její budoucí svobodný a demokratický charakter. Nechceme však, aby mohlo být označováno za nekompetentní řešit současné hluboké problémy naší země. Proto se k OF nejen připojujeme, ale dáváme mu k dispozici i své odborné znalosti a schopnosti formulovat program hospodářských změn. Vyzýváme i další odborníky, aby i oni nabídli OF své síly!« [76, 101, 392]

151
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol zaslal otevřený dopis vysokým funkcionářům KSČ M. Jakešovi, G. Husákovi, A. Indrovi, K. Hoffmannovi, J. Fojtíkovi, M. Štěpánovi, M. Zavadilovi a F. Kinclovi. Žádal je, aby neprodleně rezignovali na všechny státní i stranické funkce. »Soudruzi, prosím, pochopte, že provádět přestavbu s námi je nemožné, protože my Vám nevěříme a bez důvěry především mladé generace ve Vaši kompetentnost se Vám realizovat přestavbu nepodaří!«

152
Ve 20 hodin začala v Laterně magice tisková konference OF. Účastníci: V. Malý, R. Klímová, J. Dienstbier, M. Horáček, M. Kocáb, D. Němcová a zástupci studentů M. Klíma a I. Chaun. J. Dienstbier uvedl, že OF vydalo nové stanovisko [140], v němž vyjádřilo své zklamání a hluboké znepokojení z nového složení předsednictva ÚV KSČ. »Proto byl nově upraven scénář dnešní odpolední demonstrace na Letenské pláni. Cílem bylo vyjádřit nespokojenost s výsledky jednání ÚV KSČ.« [151] Dienstbier ocenil skutečnost, že československé sdělovací prostředky poprvé vysílaly demonstraci OF v přímém přenosu. V. Malý oznámil, že se zítra dopoledne setká devítičlenná delegace OF s předsedou federální vlády L. Adamcem a bude s ním jednat »o otázce odstoupení dalších členů politbyra ÚV KSČ, o legalizaci nezávislých sdružení, o propuštění politických vězňů«. Delegace OF bude Adamce informovat o tom, že pondělní generální stávka se stane neformálním referendem o vedoucí úloze komunistické strany ve státě. Představitel iniciativy Most M. Kocáb uvedl, že L. Adamec byl na předsednictvu ÚV KSČ kritizován za to, že se rozhodl jednat s Občanským fórem. »Zůstal úplně sám... podal už svou třetí demisi a uvedl, že s takovými lidmi v politbyru nebude.« [142]

153
Slovenská televize večer vysílala druhý televizní dialog, v němž se měli střetnout představitelé KV VPN se zástupci KSS. Ti se však do televizního studia nedostavili, a proto se plánovaný dialog změnil na besedu představitelů VPN, kteří zdůraznili dva základní cíle občanského hnutí: zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ a svobodné volby [178].

154
Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek vystoupil ve 20 hodin v televizi s projevem, v němž se vyslovil pro »socialismus bez chyb« a pro jednání se všemi politickými silami v rámci NF i mimo ni, které to »s osudem této země myslí dobře«.

155
Předseda vlády Adamec ve večerním televizním projevu oznámil, že budou propuštěni političtí vězňové a provedeny radikálnější změny v politické i ekonomické oblasti; projevil zájem zahájit co nejdříve dialog s představiteli Občanského fóra.

156
Na základě rozhodnutí federální vlády o okamžitém zahájení rozhovorů se zástupci studentů navázali místopředseda vlády K. Juliš, ministr zahraničních věcí J. Johanes a ministr vlády M. Čalfa kontakt s představiteli Celostátního koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol M. Mejstříkem a T. Ctiborem [144].

157
Na návrh Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, vlády ČSSR [144] a jednotlivých občanů zastavil prezident republiky G. Husák trestní stíhání J. Čarnogurského, M. Kusého, Jiřího Rumla, P. Uhla a R. Zemana. Rozhodnutím z téhož dne prominul trest odnětí svobody I. Jirousovi, I. Polanskému a F. Stárkovi.

158
Ředitel Prognostického ústavu ČSAV V. Komárek uvedl ve svém večerním televizním projevu, že nová politická realita je nezvratná. »Pouze političtí šílenci by mohli uvažovat o represi.« Vyslovil se pro vytvoření »dělné a výkonné československé vlády« a pro dalekosáhlé reformy v politické i ekonomické oblasti.

159
V Paláci kultury se uskutečnilo mimořádné zasedání ÚV ČSSN, které odvolalo celé předsednictvo v čele s Jánem Riškem a poté v tajných volbách zvolilo nové třináctičlenné předsednictvo. Předsedkyní ÚV ČSSN byla zvolena Jaroslava Marková z Hospodářských novin, místopředsedy Stanislav Toms, šéfredaktor Lidové demokracie, a Anton Baláž, šéfredaktor slovenské Slobody. Ústředním tajemníkem byl znovu zvolen Josef Veselý.

160
Ve svém prvním televizním vystoupení, které ČST vysílala po 22. hodině, V. Havel řekl: »Milí přátelé, vystupuji v Československé televizi poprvé - a to ještě ne sám za sebe, jako jednotlivec a spisovatel, ale jako představitel OF. Je to spontánně vzniklé hnutí, které se zrodilo před několika dny a i za těch několik dní může o sobě opravdu odpovědně říci, že představuje tu část všech vrstev veřejnosti, která má kritický vztah k politice současného vedení našeho státu. Naším cílem je, aby se tu žilo slušně, aby lidé byli k sobě laskaví, aby se lidsky napřímili, vymanili z té podivné ideologie, která jim byla dvacet let vštěpována, že má člověk myslet na sebe, ne na budoucno, a ne na jiné lidi - to že má nechat těm nahoře. A tuto demoralizující demagogii je třeba prolomit. Občanské probuzení vede k sebestrukturaci společnosti. Obnoví se spolkový život. Spolky musí vznikat zdola, nemohou pořád žádat o razítko, aby se staly členy NF. Národní fronta je manipulační systém jedné strany. A až bude toto, mohou vznikat politické strany, které budou účastny ve volbách. To všechno by mělo probíhat podle harmonogramu. Já jsem pořádkumilovný člověk, ale život bohužel neprobíhá tak, jak si ho naplánujeme. Víme, že bude generální stávka, jejímž smyslem není ochromit naše hospodářství, ale chce se manifestovat vůle lidí po svobodě a demokracii. Co bude dál, v této chvíli nevím, ale pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a tato stávka, první generální stávka po dvaceti letech, bude též stávkou poslední, a pak už to půjde pořádně.«

161
Před půlnocí se na své první schůzce sešla informační komise OF ve složení P. Pospíchal, A. Piňos, M. Palouš, Š. Sommer, P. Seifter, I. Gabal, L. Vítkovičová a M. Vorlová. Následujícím dnem počínaje zpracovávala informační komise pro interní potřeby OF každodenní přehled zpráv z tisku, rozhlasu a televize.

162
Na večerním mimořádném zasedání MV KSČ v Praze podal M. Štěpán s celým předsednictvem a sekretariátem MV KSČ demisi. Řízením organizace byl pověřen Viktor Pázler [145].

 
tobacamptobacamp
tobacamp