Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
22. listopad, středa

78
Na základě rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ z předešlého dne byly z jednotlivých krajů do Prahy povolány ozbrojené jednotky Lidových milicí. V noci z 21. na 22. listopadu je však vrchní velitel Lidových milicí generální tajemník ÚV KSČ M. Jakeš odvolal. I navzdory tomu přicestovaly ráno do Prahy asi 4 tisíce milicionářů [107].

79
V 9 hodin se před Justičním palácem v Bratislavě sešlo asi 15 tisíc lidí, kteří požadovali propuštění všech členů tzv. bratislavské pětky, vězněných z politických důvodů (J. Čarnogurský, M. Kusý, H. Ponická, A. Maňák, J. Selecký). Na tomto shromáždění poprvé vystoupil A. Dubček.

80
Výbor OF rokoval dopoledne v galerii U Řečických. Diskutující: V. Havel, I. Havel, A. Vondra, J. Černý, L. Kantor, R. Palouš, J. Skalník, I. Klíma, L. Pátý, J. Kantůrek, Z. Jičínský, J. Křižan, V. Šilhán, L. Lis, P. Kučera, P. Oslzlý, V. Benda, J. Vavroušek [...]

Výbor vydal instrukci ke generální stávce a vyzval zástupce všech nově ustavených občanských fór, aby se spojili s pražským centrem v Laterně magice. Znovu zveřejnil čtyři základní požadavky a vyjádřil protest proti způsobu »jakým některé oficiální sdělovací prostředky, především Čs. televize, informují proti vůli naprosté většiny svých pracovníků o posledních masových vystoupeních občanů v Praze a dalších městech naší republiky«. Od 11 hodin výbor
OF připravoval program odpolední manifestace na Václavském náměstí.

81
Představitel výboru OF Jan Ruml poskytl ČTK informaci o Občanském fóru: »Cílem OF je sdružovat všechny občany, kteří jsou kritičtí k současným politickým poměrům a chtějí přispět k tomu, aby republika byla svobodná a demokratická. Cítí se být zvláště po událostech z poslední doby reprezentantem této veřejnosti. OF může vzniknout v kterémkoliv městě republiky pouze tím, že se lidé ztotožní s jeho cíli a prohlásí se Občanským fórem. (...) OF je schopno v krátké době sestavit reprezentativní výbor složený ze zástupců všech oblastí společenského života, který by jednal s vládou o čtyřech požadavcích formulovaných v Provolání«.

82
Dopoledne byl v pražském divadle Disk na první společné schůzi studentů z Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové a Žiliny založen Československý koordinační a informační stávkový výbor studentů vysokých škol. Bylo rozhodnuto, že ve výboru bude po jednom reprezentantu každé stávkující vysoké školy. Usnesení výboru budou mít charakter doporučení a nebudou závazná. Spolupředsedy byli zvoleni Martin Mejstřík (DAMU) a Šimon Pánek (PřF UK), členy výboru Martin Benda (FEL ČVUT), Marek Benda (MFF UK) a Tomáš Ctibor (UMPRUM). Studenti podpořili požadavky OF a prohlásili se za jeho součást. Zároveň se však označili za autonomní hnutí, které se rozhoduje zcela samostatně.

83
Předsednictvo ÚV KSČ se rozhodlo svolat zasedání ÚV KSČ na pátek 24. listopadu 1989 [121]. Generální tajemník ÚV KSČ M. Jakeš přijal mimořádného a zplnomocněného velvyslance SSSR v Československu V. Lomakina a hovořil s ním o politické situaci v Československu.

84
Představitelé KSČ v čele s M. Jakešem se sešli v budově ÚV NF s předsednictvem ČSS vedeným předsedou ČSS B. Kučerou. Zástupci obou stran se dohodli na vzájemné spolupráci.

85
Předsednictvo ÚV NF za řízení svého předsedy M. Jakeše »vyslovilo politování nad tím, že při zásahu v pátek 17. listopadu [1] došlo k újmě na zdraví některých občanů. Vyslechlo zprávu generálního prokurátora ČSR J. Krupauera o zahájení šetření dodržování zákonnosti a jeho dosavadních výsledcích a doporučilo, aby tato informace byla urychleně zveřejněna. Zdůraznilo potřebu prohloubení charakteru ČSSR jako socialistického právního státu a doporučilo urychlit přípravy nového zákona o sdružovacím právu, zákona o právu shromažďovacím a nového tiskového zákona.« Předsednictvo ÚV NF dále konstatovalo, že »v procesu přestavby a demokratizace společnosti, který byl přijat a je podporován širokou občanskou veřejností, má Národní fronta nezastupitelné místo především při zajištění reálné účasti občanů na tvorbě, realizaci a kontrole politiky«.

86
Výbor pro stranickou práci v ČSR za řízení svého předsedy K. Urbánka jednal o politické situaci v zemi a vyjádřil podporu televiznímu vystoupení generálního tajemníka ÚV KSČ M. Jakeše z minulého dne, v němž byla »realisticky ukázána cesta k překonání současné složité situace v naší
zemi«.

87
Člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník MV KSČ M. Štěpán se setkal v budově NVP s pražským arcibiskupem kardinálem Tomáškem. Kardinál Tomášek později prohlásil, že tuto schůzku inicioval M. Štěpán, v žádném případě však nebyla počátkem onoho dialogu, po kterém česká katolická církev léta volá.

88
Na schůzi zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS vystoupil první náměstek federálního ministra vnitra A. Lorenc. Sdělil, že FMV disponuje důkazy, že 17. listopad nebyl náhodnou, ale záměrně vyprovokovanou akcí, z níž nyní těží protisocialisticky orientované síly.

89
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČSR J. Synková vzkázala v televizním vystoupení studentům vysokých a středních škol, aby se »nenechali svést k nerozvážnostem těmi, kteří chtějí mařit výsledek práce nás všech i upřímné záměry budovat skutečně a hluboce spravedlivou společnost pro všechny«. Vyzvala studenty, aby ukončili stávku.

90
V budově Úřadu vlády SSR v Bratislavě se uskutečnilo setkání stranických a státních představitelů vedených předsedou vlády SSR P. Hrivnákem a představitelem KSS G. Šlapkou se zástupci bratislavských studentů a rektorů vysokých škol.

91
Předseda SNR a člen předsednictva ÚV KSS V. Šalgovič přijal v Bratislavě velvyslance SSSR v Československu V. Lomakina.

92
Generální prokuratura ČSR začala na základě žádosti předsedy vlády ČSR F. Pitry vyšetřovat příčiny, které vedly k zásahu bezpečnostních orgánů proti studentské manifestaci dne 17. listopadu 1989. Objasnění všech okolností považovala generální prokuratura za velice složité a náročné. »Bude nezbytné shromáždit řadu materiálů a vyslechnout větší počet svědků. (...) Proto byla k prověření událostí sestavena zvláštní skupina pracovníků.«

93
Redakční kolektivy ČTK označily policejní zásah proti studentské demonstraci [1] za »nadměrný a politicky neuvážený« a zavázaly se, že budou o dění v Československu informovat objektivně.

94
Předsednictvo ÚV Československého svazu novinářů vydalo prohlášení, v němž odsoudilo »nepřiměřený« zásah pořádkových sil proti studentské manifestaci dne 17. listopadu 1989 [1], avšak ostře odsoudilo »způsob, jakým, v rozporu s novinářskou etikou, někteří lidé ve spojení se západními sdělovacími prostředky šíří falešné zprávy [13], zneužívají nepravd k rozpoutání vášní a emocí v době, kdy je naopak zapotřebí střízlivého a uvážlivého hodnocení situace«.

95
Vedení Svazu českých spisovatelů ve svém stanovisku k vnitropolitické situaci mj. uvedlo: »Požadujeme zásadní změnu politické etiky, v níž je nutné zříci se praktik represí a přejít od argumentů síly k síle argumentů. Odmítáme různé druhy kampaní s ultimativními požadavky, ale zároveň odmítáme i politiku represí.«

96
Na mimořádné poradě předsedů krajských výborů SSM vystoupil předseda ÚV SSM V. Mohorita. Informoval o podílu svazáků na přípravě a organizaci studentských stávek: »V Praze je celá řada svazáckých funkcionářů, kteří jsou členy stávkových výborů na fakultách nebo dokonce v jejich čele. Byli jsme si vědomi, že jdeme do zápasu, v němž nebudeme jen vyhrávat. Neviděli jsme však nic špatného na tom, když Svaz mládeže řekne, že zásah byl neadekvátní a že požadujeme jeho přešetření.« [33]

97
Po 16. hodině byla na Václavském náměstí zahájena druhá manifestace OF, které se zúčastnilo přibližně 200 tisíc lidí. Uvedla ji zpěvačka M. Kubišová slokou z písně Modlitba pro Martu, moderátor V. Malý představoval jednotlivé řečníky. Nejprve promluvil předseda MV ČSS P. Mišoň. V. Havel oznámil, že »v nejbližších hodinách se OF pokusí sjednotit všechny vznášené požadavky do jednotné listiny«. Tyto požadavky by mělo co nejvíce lidí podpořit svou účastí v pondělní generální stávce. Herec P. Burian přečetl text telegramu, který OF zaslalo východoněmeckému Novému fóru, polské Solidaritě, maďarskému Demokratickému fóru, FIDESZ a Sociálnědemokratické straně Maďarska, bulharské Ekoglasnosti, rumunské Romania Libera a Lidovým frontám všech republik SSSR: »Občanské fórum, které se v těchto dnech v Praze spontánně ustavilo jako prozatímní mluvčí demokraticky smýšlející československé veřejnosti, zasílá Vám všem bratrské pozdravy, protože si uvědomuje shodnost hlavních ideálů, jimiž je naše společné úsilí vedeno. Děkujeme za všechny dosavadní projevy podpory a solidarity a prosíme o další. Potřebujeme je opravdu a naléhavě.« Představitel HOS T. Zelenka přečetl instrukci k organizaci generální stávky. M. Katětov z KNI vyjádřil přesvědčení, že již brzy se uskuteční dialog s důvěryhodnou vládou. Po vystoupení písničkáře J. Dědečka přečetl V. Šilhán (Obroda) pozdrav A. Dubčeka, který podpořil požadavky OF. Hudební publicista J. Černý se vyslovil pro nezávislé a pravdivé zpravodajství v československých sdělovacích prostředcích. Za herce promluvil O. Vetchý a za sportovce J. Odložil. Posluchač DAMU P. Lagner oznámil, že dopoledne byl založen československý koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol, který vyjádřil plnou podporu Občanskému fóru. Poslední řečník, člen ČSS S. Křeček, mj. řekl: »My nejsme lůza, my nejsme kriminální živly, my jsme národ a lid této země!« Na závěr oznámil V. Malý, že se i zítra v 16 hodin na Václavském náměstí uskuteční mítink OF. V 17 hodin byla manifestace ukončena zpěvem československé státní hymny v podání M. Kubišové a souboru C. K. Vocal.

98
Na náměstí SNP v Bratislavě se v 16 hodin za účasti asi 100 000 lidí uskutečnil první mítink, který organizovala Verejnosť proti násiliu. Své šestibodové prohlášení zde přečetli studenti slovenských vysokých škol, kteří podpořili generální stávku vyhlášenou na pondělí 27. listopadu. Studentský předák A. Popovič vyzval slovenské dělníky a rolníky, aby se připojili k demokratickému hnutí. Se stanoviskem slovenských divadelníků vystoupila M. Vašáryová. Na mítinku byl přečten pozdravný list V. Havla. [75]. J. Budaj přečetl rezoluci KV VPN o sedmi bodech:

  1. Zmeňte svoje stanovisko k brutalite 17.11.1989 v Prahe.
  2. Okamžité odstúpenie tých politikov, ktorí sú úzko spätí so stalinizmom a neostalinizmom a sú politicky zodpovední za stagnáciu a úpadok našej spoločnosti.
  3. Dôsledne prehodnotiť snahu o reformu našej spoločnosti, ktorej dôsledkom boli udalosti rokov 1968-1969. Otvoriť diskusiu o vstupu spojeneckých vojsk do Československa v auguste 1968.
  4. Politicky a právne rehabilitovať všetky osoby nespravodlivo prenasledované a umožniť im vstup do verejného a politického života. Prepustiť všetkých odsúdených a súdených z politických dôvodov.
  5. Prijať už dlho odkladaný zákon o zhromažďovaní a spolčovaní na demokratických princípoch a umožniť tak slobodnú politickú, názorovú a záujmovú diferenciáciu našich občanov.
  6. Uskutočniť dôslednú reformu volebného systému, prostredníctvom ktorého si ľud bude voliť svojich zástupcov s reálnou možnosťou ich odvolania. Zákonne zaručiť účasť občanov a ich organizácií pri navrhovaní kandidátov a pri kontrole priebehu volieb.
  7. Zaručiť zástupcom Verejnosti proti násiliu bezprostredný prístup do tlače, rozhlasu a televízie,aby mohli osloviť všetkých našich občanov.

99
Verejnosť proti násiliu zveřejnila informaci o své struktuře a zaměření. Hnutí sdružuje aktivisty a signatáře z řad slovenské vědecké a kulturní obce, ekologů, novinářů, spisovatelů, dělníků a zaměstnanců - občanů, kteří odmítají násilí v politickém, kulturním a veřejném životě. Zástupci VPN se usnesli na složení Pracovního koordinačního výboru VPN: M. Cipár (malíř), Ľ. Feldek (spisovatel), M. Kňažko (herec), J. Budaj (ekolog), F. Gál (prognostik), L. Snopko (dramaturg), E. Gindl (novinář), P. Zajac (literární vědec), V. Kompánek (sochař), M. Bútora (sociolog), R. Sikora (malíř). Byla vytvořená skupina jednatelů: V. Mikula (kritik), P. Tatár (ekolog), M. Šimečka (spisovatel), M. Kusý (politolog), M. Žiak (spisovatel), J. Kučerák (ekonom), M. Filková (ekoložka), M. Porubjak (dramaturg), B. Kraus (architekt), J. Záriš (pedagog), J. Jankovič (sochař), A. Zimmermann (programátor). Hlavním mluvčím VPN se stal J. Budaj, užší politické vedení vytvořili M. Kňažko, P. Zajac, J. Budaj, F. Gál a M. Bútora. VPN se prohlásila za otevřené hnutí, které nyní »zbiera podpisy proti násiliu, usiluje sa zabrániť incidentom pri pouličných demonštráciách, žiada prepustiť politických väzňov, žiada priestor v masmédiách a zabezpečenie technických zariadení na demonštrácie. VPN podporuje požiadavky študentov VŠ a SŠ celého Československa a stanoviska Občianského fóra.«

100
Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček se pokusili navštívit ve 20 hodin na Úřadu
předsednictva vlády ČSSR předsedu vlády L. Adamce a dohodnout termín druhého kola jednání OF s federální vládou [57]. Poradce předsedy vlády O. Krejčí však Kocábovi sdělil, že Adamec je právě na zasedání předsednictva ÚV KSČ.

101
Po 20. hodině začala v Laterně magice tisková konference OF. Účastníci: V. Havel, M. Kocáb, M. Horáček, J. Kantůrek, J. Kemr, V. Malý, R. Klímová, Jan Ruml, V. Klaus [...]
Zástupci výboru OF sdělili, že budou usilovat o přidělení vysílacího času v televizi a rozhlasu. J. Kantůrek informoval o jednání Občanského fóra s vedením ČST: »Požadovali jsme přímý přenos demonstrace na Václavském náměstí, nebyl uskutečněn, došlo pouze ke krátkým vstupům.« Kantůrek oznámil, že další jednání s představiteli ČST se uskuteční v pátek 24. listopadu. Herec J. Kemr upozornil na nutnost propojení OF s dělníky a přečetl svou vlastní výzvu k dělnické mládeži, aby podpořila studentskou stávku. Ekonom V. Klaus z Prognostického ústavu ČSAV nabídl Občanskému fóru jménem předních nevládních ekonomů spolupráci při formulaci nového ekonomického programu [76, 329]. Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček oznámili, že vedení státu uvažovalo o potlačení občanských nepokojů pomocí ozbrojených sil. »Nyní je však již naprosto jasné, že podobné řešení je naprosto vyloučeno.« M. Kocáb informoval o úterním setkání předsedy vlády Adamce se zástupci občanských kruhů [57] a označil je za »nulté, seznamovací«. Uvedl, že patrně ještě dnes dojde k dalšímu jednání, kde budou předsedovi federální vlády předloženy požadavky s určitým časovým omezením řešení.

102
Výkonný výbor Klubu za socialistickou přestavbu Obroda adresoval »Všem členům KSČ« dopis s výzvou, aby se zbavili »malé skupiny ve vedení KSČ«, kterou tvoří »Jakeš, Fojtík, Hoffmann, Indra, Zavadil a Husák« a která je odpovědná za intervenci proti »pražskému jaru« a za ekonomický a morální úpadek Československa v posledních dvou desetiletích

 
tobacamptobacamp
tobacamp